Manufacturing Technologies

Je určené pre absolventov inžinierskeho štúdia. Uskutočňuje sa v dennej a v externej forme, v dennej forme trvá 3 roky a v externej forme 5 rokov. Doktorandské štúdium je ukončené vykonaním dizertačnej skúšky a obhajobou dizertačnej práce. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul "philosophiae doctor" (v skratke PhD.).Prospects of graduates

Absolvent doktorandského študijného programu Výrobné technológie v odbore Strojárske technológie a materiály má prehĺbené a rozšírené teoretické poznatky z technologických disciplín z oblasti metalurgie, progresívnych technológií beztrieskového a trieskového spracovania kovov, automatizácie technologických procesov a možnosti ich aplikácií vo výrobných podnikoch so zohľadnením kvalitatívnych, technicko-ekonomických a ekologických aspektov rôznych typov výrob. Absolventi tohto študijného programu sa môžu uplatniť vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov, v špičkových manažérskych funkciách v oblasti riadenia výrobných oddelení so sofistikovanou výrobnou technológiou, v ústavoch Slovenskej akadémie vied, na fakultách technických univerzít a technických vysokých škôl výrobno-technologického zamerania. Môžu sa uplatniť aj v poradenských firmách a organizáciách výrobno-technologického zamerania, kde sa vyžaduje technické vzdelanie vyššieho stupňa.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

ukončený 2. stupeň VŠ štúdiaAdditional information

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.General information on the admission exam

Uchádzači o doktorandské štúdium sú povinní ku prihláške doložiť:

 • životopis
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce


Form of entrance exam

Ústny pohovorTests

Anglický jazyk • Apply the application for study

  08.06.2018

 • Performance of the entrance exam

  25.06.2018

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
2


Obligatory addenda
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 30 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu: 7000151468/8180

Variabilný symbol: 223001

Konštantný symbol: 0558

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Michal Hatala, PhD. – michal.hatala@tuke.sk
Last update: 17.06.2018 21:04

Draw attention to not topical data