Defence and Military

Name: Defence and Military
English Name of the field of study: Defence and Military
Code: 9610
Group: Security Sciences, Defense and Military
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: no
Possibility to carry out a rigorous exam and to defend a rigorous thesis: PhDr.
Replaces study fields: ekonomika a manažment obranných zdrojov
manažment vojenských systémov
národná a medzinárodná bezpečnosť
operačné a bojové použitie ozbrojených síl
vojenská logistika
vojenské spojovacie a informačné systémy
výzbroj a technika ozbrojených síl

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor zahŕňa vedomosti, zručnosti a kompetencie týkajúce sa vojenského umenia, štruktúry ozbrojených síl, úloh jednotlivých zložiek ozbrojených síl a prípravy na činnosť v celom spektre pôsobenia ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“).

 

Nosné témy odboru sú tvorené sústavou vedomostí pre velenie a riadenie ozbrojených síl a podľa príslušnej vojenskej odbornosti a jej špecializácie zahŕňajú vedomosti o štruktúre a úlohách jednotlivých zložiek ozbrojených síl, ich riadení a velení a príslušných technických prostriedkoch a systémoch. Nosné témy obsahujú vedomosti zo spoločenských, sociálnych, právnych a behaviorálnych vied vo vojenstve, velenia a riadenia, národnej a medzinárodnej bezpečnosti, ekonomiky a manažmentu obranných zdrojov, manažmentu vojenských systémov, operačného a bojového použitia ozbrojených síl, vojenských spojovacích a informačných systémov, výzbroje a techniky ozbrojených síl a vojenskej logistiky.

 

Jednotlivé študijné programy v študijnom odbore vychádzajú z potrieb ozbrojených síl a bližšie sa zameriavajú na prípravu vysokoškolsky vzdelaného veliteľského a odborného personálu pre vojenské odbornosti alebo spôsobilosti ozbrojených síl. Ďalšie nosné témy v závislosti od študijných programov sú: bezpečnosť a obrana štátu, krízový manažment, organizácie medzinárodného krízového manažmentu, budovanie a rozvoj ozbrojených síl, ekonomika obrany a ekonomika ozbrojených síl, systémy velenia a riadenia v ozbrojených silách, bojové použitie, podpora a zabezpečenie ozbrojených síl, informatika, vojenské telekomunikačné a rádiokomunikačné systémy, kybernetická bezpečnosť a obrana, systémy modelovania a simulácie vo vojenstve, zbrane a zbraňové systémy, elektronické zbraňové systémy, senzorové systémy, pozemná, letecká a špeciálna výzbroj a technika, výbušniny a munícia, optika a optoelektronika.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Description of the first degree

Absolvent disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami   v oblasti študijného odboru proporcionálne podľa zamerania príslušného študijného programu. Absolvent má odborné vedomosti o organizácii, riadení, velení a princípoch činnosti organizačných zložiek ozbrojených síl. Má vedomosti o spracovaní a analýze informácií, situácií a dejov. Má vedomosti o teoretických základoch konštrukcie a činnosti vojenskej výzbroje a techniky, pričom má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy z užšej špecifikácie svojho profesijného zamerania. Absolvent má základné praktické a metodologické vedomosti z kľúčových oblastí odboru, ktoré slúžia ako základ pre prax.

 

Absolvent je zručný v hodnotení jednoduchých vojenských situácií, dokáže primerane aplikovať matematické a štatistické metódy a využívať simulačné systémy. Je zručný v používaní moderných veliteľských prístupov, informačných technológií a ďalších nástrojov a metód riadenia vojenských organizácií. Komunikuje s nadriadenými a podriadenými, prezentuje vlastné stanoviská na základe analytických záverov a odporúčaní, a to aj v cudzom jazyku. Je zručný v používaní analytických a syntetických metód vo vzťahu ku konkrétnej vojenskej výzbroji a technike.

 

Absolvent je spôsobilý veliť malej vojenskej jednotke, primerane prevádzkovať výzbroj a techniku nižších organizačných celkov a pracovať v národnom aj medzinárodnom prostredí. Jednotlivec sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí, rovnako aj autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent má špecifické vedomosti o význame zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky, vojensko-politických súvislostiach v oblasti medzinárodných vzťahov a o globálnych a regionálnych problémoch bezpečnosti a ich dosahu na bezpečnosť Slovenskej republiky. Absolvent navrhuje rôzne spôsoby velenia, riadenia, plánovania, organizovania, kontroly a hodnotenia vojenských jednotiek.

Vie klasifikovať informácie o konštrukcii, prevádzke a údržbe zbraňových a podporných systémov, analyzuje podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k bojovému a operačnému použitiu ozbrojených síl na národnej úrovni aj v rámci operácií medzinárodného krízového manažmentu. Pri velení, riadení a spracovaní vojenských dát, pri rozhodovaní o veliteľských a taktických postupoch, vojenských činnostiach a procesoch a o systémoch modelovania a simulácie vo vojenstve využíva vhodné matematické a štatistické metódy a modely. Má všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia, klasifikuje praktické postupy a nástroje na hodnotenie a zavádzanie zbraňových systémov do výzbroje. Absolvent má odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi.

 

Absolvent navrhuje riešenia vo velení a riadení, v taktických postupoch, bojovom použití, prevádzkovaní a údržbe príslušnej výzbroje a techniky ozbrojených síl v zmysle taktických a technických noriem a vojenských predpisov. Realizuje a hodnotí projekty na riešenie bezpečnostných, obranných a vojenských problémov. Vyznačuje sa inovatívnym a kreatívnym myslením  a je  pripravený  odborne  prezentovať  výsledky  vlastnej  analýzy  a štúdia,  a to  aj v medzinárodnom prostredí. Navrhuje a hodnotí riešenia metodických, odborných, praktických a vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru.

 

Absolvent sa vyznačuje vysokým stupňom samostatnosti veliť, riadiť, plánovať, organizovať, kontrolovať a hodnotiť vojenskú jednotku alebo pracovať ako štábny dôstojník. Je zodpovedný pri používaní a udržiavaní zbrane, zbraňových a iných podporných systémov v zmysle technických noriem  a vojenských  predpisov.  Pracuje  efektívne  ako  jednotlivec,  člen  tímu  alebo  veliteľ v národnom a medzinárodnom prostredí. Vyznačuje sa samostatnosťou pri práci v dynamickom prostredí na obranných a vojenských projektoch vrátane projektov vyzbrojovania, obsahujúcich identifikáciu problému, analýzu, návrh, konštrukciu a implementáciu výzbroje a techniky ozbrojených síl vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie, pričom zohľadňuje špecifikáciu definovanú potrebami ozbrojených síl.

Description of the third degree

Absolvent ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti obrany a vojenstva. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti rozvoja a riadenia ozbrojených síl.

 

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj vojenských vied. Aplikuje zistenia výskumu a vývoja pri riešení problémov v oblasti výstavby, rozvoja a riadenia ozbrojených síl.

 

Absolvent pracuje tvorivo, vyznačuje sa kritickým myslením na riešenie vojenských a technických problémov a používa vedecké metódy v obrane a vojenstve. Formuluje výskumné projekty v oblasti obrany a vojenstva, prezentuje výsledky výskumu a vývoja pred vedeckou komunitou aj vojenskou komunitou v medzinárodnom prostredí. Riadi výskumný tím a podieľa sa na koncipovaní stratégie rozvoja ozbrojených síl v príslušnej oblasti.

Back