Mathematics and Biology

Prospects of graduates
The graduates of the baccalaureate interdisciplinary study have knowledge of the principles of mathematics and biology. They have skills to solve some research problems and practical tasks in mathematics and biology. The graduates have also the ability to apply the information-communication technologies to solve problems and tasks in the field. Moreover, the graduates of baccalaureate interdisciplinary study can continue in the second level of university education to obtain the Master's degree in the study branch of Teaching Academic Subjects or Master's degree in one of the branches Mathematics and Biology

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
Podmienkou na zaradenie do prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia na PF UPJŠ je úspešné vykonanie maturitnej skúšky z aspoň jedného z požadovaných predmetov maturitnej skúšky:
PF UPJŠ plánuje v akademickom roku 2021/2022 prijať uchádzačov o štúdium v nasledujúcich bakalárskych študijných programoch jednoodborového štúdia:
Študijný program Požadovaný predmetmaturitnej skúšky
Aplikovaná informatika I alebo M
Informatika I alebo M
Matematika M
Ekonomická a finančná matematika M
Fyzika F alebo M
Biofyzika F alebo M alebo B
Geografia G alebo M
Chémia CH alebo B alebo F alebo M
Biológia B alebo CH alebo M
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií B alebo CH alebo M

Vysvetlivky: B – biológia alebo test SCIO z biológie, F – fyzika, G – geografia,
CH – chémia alebo test SCIO z chémie, I – informatika, M – matematika alebo test SCIO z matematiky. 
Počet Forma Požadovaný predmet maturitnej skúšky
Biológia – Geografia B alebo CH alebo G alebo M
Biológia – Chémia B alebo CH alebo M
Biológia – Informatika B alebo CH alebo I alebo M
Fyzika – Biológia F alebo B alebo CH alebo M
Fyzika – Geografia F alebo G alebo M
Fyzika – Chémia F alebo CH alebo M
Fyzika – Informatika F alebo I alebo M
Geografia – Informatika G alebo I alebo M
Chémia – Geografia CH alebo F alebo G alebo M
Chémia – Informatika CH alebo F alebo I alebo M
Matematika – Biológia M alebo B
Matematika – Fyzika M alebo F
Matematika – Geografia M alebo G
Matematika – Chémia M alebo CH alebo F
Matematika – Informatika M alebo I
Biológia – Psychológia* B alebo M
Geografia – Psychológia* G alebo M alebo ON
Matematika – Psychológia* M
Geografia - Filozofia* 10 D G alebo M alebo ON
Analýza dát a umelá inteligencia I alebo M

Alternatívou k maturitnej skúške z matematiky je absolvovanie skúšky z matematiky realizovanej autorizovaným externým posudzovateľom (https://www.scio.sk/nps/matematika.asp). Alternatívou k maturitnej skúške z predmetu biológia resp. chémia je skúška z biológie resp. chémie realizovaná autorizovaným externým posudzovateľom (https://www.scio.sk/nps/biologie.asp alebo https://www.scio.sk/nps/chemie.asp).
Alternatívou k maturitnej skúške z akéhokoľvek z uvedených predmetov pre ukrajinských uchádzačov o štúdium v dennej forme s vyučovacím jazykom slovenským je absolvovanie skúšky z príslušného predmetu posudzovanej externým nezávislým posudzovateľom (http://osvita.ua/test/).
Absolventi gymnázií a stredných odborných škôl získavajú body :
a.) Max. 60 bodov za priemer známok počas štúdia alebo na základe výsledkov testu všeobecných študijných predpokladov Národných porovnávacích skúšok (ďalej len NPS) v danom akademickom roku (https://www.scio.sk/nps/). V prípade dobrovoľného absolvovania NPS sa zohľadňuje lepší z dosiahnutých výsledkov za štúdium alebo NPS.
b.) Max. 30 bodov - za výsledky maturitných skúšok z požadovaných predmetov.
c.) Max. 10 bodov - za významné ocenenia získané v odbore štúdia.
Minimálny počet bodov potrebných na prijatie na daný študijný program určuje prijímacia komisia.

Prideľovanie bodov:
Súčet počtu bodov získaných za:
1. celkový priemer známok na maturitnej skúške: 2. priemer známok z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia a z koncoročných vysvedčení v predchádzajúcich troch rokoch štúdia:
1,00 – 1,20: 30 bodov 1,81 – 2,00: 20 bodov 1,00 – 1,10: 30 bodov 1,61 – 1,80: 23 bodov
1,21 – 1,30: 29 bodov 2,01 – 2,20: 16 bodov 1,11 – 1,20: 29 bodov 1,81 – 2,00: 20 bodov
1,31 – 1,40: 28 bodov 2,21 – 2,50: 12 bodov 1,21 – 1,30: 28 bodov 2,01 – 2,20: 16 bodov
1,41 – 1,50: 27 bodov 2,51 – 3,00: 10 bodov 1,31 – 1,40: 27 bodov 2,21 – 2,50: 12 bodov
1,51 – 1,80: 24 bodov 1,41 – 1,60: 25 bodov 2,51 – 3,00: 10 bodov

Najväčší súčet počtu bodov za požadované predmety maturitnej skúšky . Body za maturitné predmety sa prideľujú podľa známok: 1 – 15 bodov, 2 – 10 bodov, 3 – 5 bodov.
Alternatívou k maturitnej skúške z matematiky, resp. z biológie resp. z chémie je skúška z matematiky, resp. z biológie, resp. z chémie, realizovaná fakultou autorizovaným externým posudzovateľom (https://www.scio.sk/nps/matematika.asp) alebo https://www.scio.sk/nps/biologie.asp alebo https://www.scio.sk/nps/chemie.asp). V prípade alternatív sa body pridelia nasledovne:
percentil nad 60 – 15 bodov
percentil 60 - 45 – 10 bodov
percentil 44 - 30 – 5 bodov
Uchádzač nemôže získať body súčasne za maturitnú skúšku z predmetu a jednu z jej alternatívnych foriem.Conditions for international students
Záujemcovia o štúdium z cudziny musia spĺňať rovnaké podmienky pre prijatie, ako študenti zo SR. Pre študentov, ktorí študujú na PF UPJŠ v anglickom jazyku, je určené školné v zmysle Poriadku poplatkov UPJŠ v Košiciach platného pre akademický rok 2021/2022. Výška školného bude zakotvená v zmluve medzi študentom a univerzitou. Pre zahraničných študentov, ktorí študujú v slovenskom jazyku, je štúdium bezplatné, avšak musia byť na štúdium jazykovo pripravení.

Conditions of admission without the entrance exam
Garantované prijatie na štúdium majú uchádzači, ktorí počas štúdia na strednej škole dosiahli významné úspechy v súťažiach z prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky, alebo dosiahli počas stredoškolského štúdia vynikajúce študijné výsledky. PF UPJŠ garantuje prijatie na štúdium uchádzačom, ktorí spĺňajú aspoň jedno z kritérií a) alebo b):
a)
Vynikajúce študijné výsledky resp. výsledok NPS
absolventi gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí absolvujú maturitnú skúšku z aspoň jedného z požadovaných predmetov maturitnej skúšky podľa odseku IV* s hodnotením:
1 - pre odbory biológia, biológia-chémia, biológia-psychológia, biológia-geografia
nie horším ako 2 - pre odbory fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, všeobecná ekológia a kombinácie odborov medziodborového štúdia, ktoré nie sú uvedené vyššie.

a súčasne

ich priemer známok z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia a z koncoročných vysvedčení v predchádzajúcich troch rokoch štúdia neprekročí stanovený študijný priemer pre študijné programy**:
biológia, biológia-chémia – 1,00
biológia-geografia, biológia-psychológia, geografia-psychológia – 1,50
fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, všeobecná ekológia a ostatné kombinácie odborov – 2,00.

*Alternatívou k maturitnej skúške z matematiky, resp. k maturitnej skúške z predmetu biológia resp. chémia je aj skúška z matematiky, resp. z biológie, resp. z chémie, realizovaná fakultou autorizovaným externým posudzovateľom (https://www.scio.sk/nps/matematika.asp) alebo https://www.scio.sk/nps/biologie.asp alebo https://www.scio.sk/nps/chemie.asp), s percentilom vyšším ako 60.
**Alternatívou k neprekročeniu stanoveného študijného priemeru je získaný percentil vyšší ako 60 v NPS v danom akademickom roku (https://www.scio.sk/nps/).

b)
Významné úspechy v súťažiach organizovaných v odboroch štúdia
• úspešní riešitelia krajského alebo celoštátneho kola olympiády z aspoň jedného predmetu podľa zvoleného študijného programu, v kategóriách A alebo B (pre odbory biológia, fyzika, informatika, matematika), kategóriách A, B, EF (pre odbor chémia) alebo kategóriách A, B, CD, Z pre odbor geografia),
• účastníci národných a medzinárodných súťaži v prírodovedných disciplínach matematike a informatike. Prijímacia komisia zváži zarátanie súťaže na základe kópie diplomu zaslanej spolu s prihláškou.Coordinator for students with specific needs
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/

General information on the admission exam
Uchádzači sú prijímaní na bakalárske študijné programy jednoodborového štúdia a medziodborového štúdia. Medziodborové štúdium je bakalárske štúdium dvoch zvolených odborov, po skončení ktorého absolventi môžu pokračovať v magisterskom študijnom programe učiteľstva dvoch akademických predmetov zodpovedajúcich absolvovaným odborom medziodborového štúdia, alebo v magisterskom študijnom programe v jednom z prírodovedných odborov absolvovaného medziodborového štúdia.
Štúdium v študijnom programe Analýza dát a umelá inteligencia je medziodborové štúdium v odboroch matematika a informatika a jeho absolventi môžu na magisterskom stupni pokračovať alebo v nadväzujúcom študijnom programe alebo v jednoodborových študijných programoch v odboroch matematika alebo informatika.


 • Apply the application for study

  01.11.2020 - 31.03.2021

 • Performance of the entrance exam

  03.06.2021 - 04.06.2021

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
 • Maturitné vysvedčenie (paper form)
 • Olympiáda (paper form)
 • Vysvedčenie za prvý ročník (paper form)
 • Vysvedčenie za druhý ročník (paper form)
 • Vysvedčenie za tretí ročník (paper form)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (paper form)
 • Životopis (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information
Poplatok je potrebné uhradiť výhradne bankovým prevodom alebo platobnou bránou
IBAN: SK2881800000007000078491
variabilný symbol: 2997
špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
konštantný symbol: 0308
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Last update: 06.11.2020 12:29

Draw attention to not topical data