English Language and Culture

Prospects of graduates
Absolvent 2. stupňa študijného programu anglický jazyk a kultúra ovláda najmodernejšie technológie pre prácu prekladateľa a tlmočníka. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti mu umožňujú uplatniť sa v prekladateľských agentúrach, v kultúrnych inštitúciách, v neziskových mimovládnych organizáciách a v podnikoch zameraných na medzinárodnú spoluprácu. Na profesionálnej úrovni ovláda simultánne a konzekutívne tlmočenie. Vie vyhotoviť preklad odborného a umeleckého textu na adekvátnej štylistickej a profesionálnej úrovni, pričom ovláda najmodernejšie technológie skvalitňujúce prácu prekladateľa. Dokáže pracovať CAT nástrojmi (počítačom podporovaný preklad), softvérmi na kontrolu kvality prekladu a ovláda základné princípy post-editingu. Vďaka nadobudnutým vedomostiam z praxeológie prekladu je zorientovaný na prekladateľskom a tlmočníckom trhu, čo mu umožňuje na ňom aj samostatne pôsobiť.

Always up-to-date news about university Matej Bel University in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
anglický jazyk a kultúra
Uchádzač musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore filológia. Podmienkou je ovládanie anglického jazyka a slovenského jazyka minimálne na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Poradie uchádzačov sa určí na základe váženého študijného priemeru výsledkov bakalárskeho štúdia uchádzača.


Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Matej Bel University in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
  • (paper form)
  • (paper form)
  • (paper form)
  • (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Always up-to-date news about university Matej Bel University in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Bc. Ján Chmelík – jan.chmelik@umb.sk
Last update: 21.10.2022 13:56

Draw attention to not topical data