Archaeology

Počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia si poslucháč prehlbuje vedomosti o pravekom, včasnodejinnom a stredovekom vývoji v širšom európskom kontexte. Zároveň si osvojí základy v rovine interdisciplinárnej spolupráce: geofyzika, paleobotanika, paleozoológia, antropológia, história, etnológia, numizmatika atď. Prehĺbi si zručnosti pri dokumentácii nálezovej situácie a evidencie nálezového fondu. Samostatne tvorí, používa analytické postupy. Svoje vedomosti a zručnosti naplno uplatňuje pri práci na archeologickom výskume, ako aj pri tvorbe svojej diplomovej práce.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Coordinator for students with specific needs
prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Katedra pedagogiky

Dražovská cesta 4

949 74 Nitra

Slovensko

E-mail: pseidler@ukf.sk

Tel: +421 37 6408 255

Form of entrance exam
Bez prijímacej skúšky

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
  • Diplom zo súťaží (paper form)
  • Diplom (paper form)
  • *Iné (paper form)
  • Identický študijný program (paper form)
  • Maturitné vysvedčenie (paper form)
  • Osvedčenie (paper form)
  • Vysvedčenie o štátnej skúške (paper form)
  • Vysvedčenia 1-3 (v jednom súbore) (paper form)
  • Vysvedčenie z posledného ročníka (paper form)
  • *Životopis (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

Billing information
30,00 € (papierová prihláška)

25,00 € (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK5481800000007000073076
Variabilný symbol:

pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)

2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Fabiánová – kfabianova@ukf.sk
Last update: 16.09.2021 13:13

Draw attention to not topical data