Aplikovaná biológia

Študijný program aplikovaná biológia sa zameriava, popri klasických biologických predmetoch, na moderné biologické disciplíny ako sú molekulárna biológia, genomika, proteomika, bioinformatika, biomolekulový dizajn a iné. V neposlednom rade je program zameraný na predmety akcentujúce biologické aspekty prírodovedy, na ekologické a environmentálne disciplíny, ako aj predmety zahrňujúce problematiku trvale udržateľného rozvoja.Prospects of graduates

Program bakalárskeho študijného programu Aplikovaná biológia má za cieľ formovať poslucháča v prvom stupni vysokoškolského štúdia tak, aby nadobudol primerané poznatky zo základných prírodovedeckých disciplín, predovšetkým biológie, ako aj ich hraničných oblastí. Absolventi odboru Biológia môžu hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s biologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním. Majú schopnosť rozhodnúť sa samostatne pri riešení problémov a navrhovaní opatrení, sú spôsobilí podieľať sa tvorbe projektov a úspešne ich realizovať v praxi. Absolvovanie štúdia vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu na druhom stupni toho istého odboru, ale aj v niektorom z príbuzných študijných odborov.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods.1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky.

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

     - známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia,

     - absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2alebo

        B1, absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2

       podľa  Spoločenského európskeho referenčného rámca.

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

     - známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

     - celkový výsledok maturitnej skúšky.

Profilové predmety pre výučbu v anglickom jazyku:

aplikovaná biológia:biológia, chémia, matematika, anglický jazyk,

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách, zahraniční študenti, predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Additional information

Prihláška na štúdium musí obsahovať:

životopis,

-  doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

stredoškolské vysvedčenia za 1. - 4. ročník úradne overené (matrika/notár)

-  maturitné vysvedčenie úradne overené (matrika/notár)

   Uchádzač,  ktorý  maturuje  v  školskom  roku  2020/2021  vypisuje  do prihlášky známky

   z koncoročných vysvedčení  za 1. - 3. ročník  (v  prípade  päťročného  štúdia si  vypisuje

   známky  za 2. - 4. ročník)  a  dá si  ich  v prihláške potvrdiť  strednou   školou,  alebo  do

   prihlášky doloží  úradne overené (matrikou/notárom) uvedené vysvedčenia.

   Vysvedčenie zo  4.  ročníka (5. ročníka)  a   maturitné vysvedčenie úradne overené

   (matrikou/notárom) doručí  uchádzač  najneskôr do 11. júna 2021 na fakultu.

Vyplnenú elektronickú prihlášku je uchádzač povinný vytlačiť, podpísať a spolu s požadovanými dokladmi odoslať na fakultu FPV UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01   TrnavaConditions for international students

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Coordinator for students with specific needs

RNDr. Beata Vranovičová, PhD

e-mail: beata.vranovicova@ucm.sk

 General information on the admission exam

bez prijímacích skúšok  • Apply the application for study

    01.10.2020 - 13.04.2021

  • Send certificate to

    11.06.2021

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
  • leaving certificate (electronic form)
  • CV (electronic form)
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
  • stredoškolské vysvedčenia za 1.- 4. ročník úradne overené (matrika/notár) (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 600 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 25 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka:                          Štátna pokladnica

Účet: IBAN                  SK5981800000007000071919

Variabilný symbol:      12107

Konštantný symbol:    0308

Špecifický symbol:      rodné číslo uchádzača bez lomky

SWIFT:                        SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Gabriela Jančovičová – gabriela.jancovicova@ucm.sk
Last update: 17.05.2021 10:08

Draw attention to not topical data