Pedagogika výtvarného umenia

Prospects of graduates

Absolventi získavajú pedagogickú spôsobilosť pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie v umeleckom školstve.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie / na základe prihlášky a dokladov o ukončení bc. vzdelania/ sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci júl 2021 s podporou modulárneho akademického informačného systému.

 Ak sa prihlási na niektorý z uvedených študijných programov malý počet uchádzačov, fakulta si vyhradzuje právo tento študijný program neotvoriťAdditional information

Súčasťou prihlášky je  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, úradne overené kópie diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia a životopis.

Uchádzači, ktorí končia štúdium 1. stupňa v akademickom roku 2020/2021, doložia doklady o ukončení štúdia po obdržaní dokladov a dovtedy je treba poslať

(potvrdenie univerzity o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky) do 9.7.2021.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

úradne overené kópie diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia .

Uchádzači, ktorí končia štúdium 1. stupňa v akademickom roku 2020/2021, doložia doklady o ukončení štúdia po obdržaní dokladov a dovtedy je treba poslať

(potvrdenie univerzity o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky) do 9.7.2021.Coordinator for students with specific needs

PaedDr. Naďa Bizová, PhD.

mail: nada.bizova@truni.skGeneral information on the admission exam

Súčasťou prihlášky je:

-  životopis,

-  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

- pri uchádzaní sa o magisterské študijné programy sa k prihláške prikladá úradne overená kópia diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia (uchádzači, ktorí končia štúdium 1. stupňa v akademickom roku

Súčasťou prihlášky je:

-  životopis,

-  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

- pri uchádzaní sa o magisterské študijné programy sa k prihláške prikladá úradne overená kópia diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o ukončení 1. stupňa

2019/2020, doložia doklady o ukončení štúdia do 10. júla 2020),

Na fakulte sa možno uchádzať o prijatie na viac študijných programov, na každý program je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku a uhradiť samostatný poplatok.

Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom.

Ak uchádzač  po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote, je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.

Definitívne overovanie plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci  júl 2020 (magisterské štúdium) s podporou modulárneho akademického informačného systému.  • Apply the application for study

    10.01.2021 - 31.03.2021

  • Submit additional application form

    01.05.2021 - 30.06.2021

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: štátna pokladnica

Účet: 7000241199/8180

IBAN: SK42 8180 0000 0070 0024 1199

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = evidenčné  číslo uchádzača vygenerované cez elektronickú prihlášku bez písmena R, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 20002

Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Ľubica Cepková – lubica.cepkova@truni.sk
Last update: 05.05.2021 09:52

Draw attention to not topical data