Pedagogika výtvarného umenia

Uplatnenie absolventov

Absolventi získavajú pedagogickú spôsobilosť pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie v umeleckom školstve.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie / na základe prihlášky a dokladov o ukončení bc. vzdelania/ sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci júl 2021 s podporou modulárneho akademického informačného systému.

 Ak sa prihlási na niektorý z uvedených študijných programov malý počet uchádzačov, fakulta si vyhradzuje právo tento študijný program neotvoriťDoplňujúce informácie

Súčasťou prihlášky je  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, úradne overené kópie diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia a životopis.

Uchádzači, ktorí končia štúdium 1. stupňa v akademickom roku 2020/2021, doložia doklady o ukončení štúdia po obdržaní dokladov a dovtedy je treba poslať

(potvrdenie univerzity o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky) do 9.7.2021.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

úradne overené kópie diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia .

Uchádzači, ktorí končia štúdium 1. stupňa v akademickom roku 2020/2021, doložia doklady o ukončení štúdia po obdržaní dokladov a dovtedy je treba poslať

(potvrdenie univerzity o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky) do 9.7.2021.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PaedDr. Naďa Bizová, PhD.

mail: nada.bizova@truni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Súčasťou prihlášky je:

-  životopis,

-  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

- pri uchádzaní sa o magisterské študijné programy sa k prihláške prikladá úradne overená kópia diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia (uchádzači, ktorí končia štúdium 1. stupňa v akademickom roku

Súčasťou prihlášky je:

-  životopis,

-  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

- pri uchádzaní sa o magisterské študijné programy sa k prihláške prikladá úradne overená kópia diplomu, dodatku k diplomu, vysvedčenia o ukončení 1. stupňa

2019/2020, doložia doklady o ukončení štúdia do 10. júla 2020),

Na fakulte sa možno uchádzať o prijatie na viac študijných programov, na každý program je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku a uhradiť samostatný poplatok.

Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom.

Ak uchádzač  po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote, je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.

Definitívne overovanie plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci  júl 2020 (magisterské štúdium) s podporou modulárneho akademického informačného systému.  • Podanie prihlášky na štúdium

    10.01.2021 - 31.03.2021

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.05.2021 - 30.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: štátna pokladnica

Účet: 7000241199/8180

IBAN: SK42 8180 0000 0070 0024 1199

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = evidenčné  číslo uchádzača vygenerované cez elektronickú prihlášku bez písmena R, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 20002

Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľubica Cepková – lubica.cepkova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 05.05.2021 09:52

Upozorniť na neaktuálne údaje