Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Prospects of graduates

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Predškolská a elementárna pedagogika je spôsobilý byť učiteľom na úrovni primárneho vzdelávania, je schopný organizačne a metodicky viesť inštitúcie školskej a mimoškolskej výchovy detí príslušného veku, ako aj pracovať v sektore ďalšieho vzdelávania. Je dôkladne zorientovaný v obsahoch základného všeobecného vzdelávania a dokáže ich efektívne transformovať pre didaktické účely. Absolvent taktiež získa primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v tom istom alebo príbuznom študijnom programe, na ktorý nadväzuje zvolený magisterský študijný program.

Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské študijné programy je doručenie tlačenej prihlášky (aj v prípade podania elektronickej prihlášky) na kontaktnú adresu univerzity so všetkými požadovanými náležitosťami. Podrobnosti o podávaní prihlášok sa nachádzajú na stránke http://ujs.sk/sk/prihlaska.html.Additional information

Prihláška na vysokoškolské štúdium 2. stupňa obsahuje:

  • Vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný životopis
  • Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
  • Externý uchádzač (t.j. uchádzač s ukončeným študijným programom prvého stupňa mimo PF UJS) predkladá právoplatný doklad (úradne overená fotokópia diplomu a dodatku k diplomu) o ukončení bakalárskeho štúdia. Uchádzač ukončujúci bakalárske štúdium v ak. roku 2018/2019 predkladá tieto doklady najneskôr v deň zápisu.


V prípade zmeny osobných údajov je uchádzač povinný informovať PF UJS o týchto zmenách najneskôr do 8 pracovných dní.

Fakulta (Študijné oddelenie UJS) potvrdí prijatie prihlášky na štúdium do 30 dní po termíne uzávierky podania prihlášok, zároveň zašle uchádzačovi podrobné informácie o obsahu a priebehu prijímacích skúšok. V prípade potreby určí uchádzačovi termín na doplnenie chýbajúcich dokladov. Fakulta preferuje komunikáciu elektronickou formou.

Prijímacie konanie sa začína podaním prihlášky na fakultu. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.


V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program.

O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan PF UJS. Oznámenie o prijatí/neprijatí dostane uchádzač vo forme poštovej zásielky (listu) do vlastných rúk.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané úplné vzdelanie I. stupňa vysokoškolského štúdia je potrebné nostrifikovať (uznať jej platnosť) v SR a príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení.Podrobnosti o uznaní dokladov o vzdelaní sa nachádzajú na stránke http://ujs.sk/sk/studium/uznavanie-dokladov-o-vzdelani.html.Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Zoltán Ulbrik, Mgr.
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
sih@ujs.sk
035/3260671Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.04.2021 - 30.06.2021

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
60


Additions
  • CV (paper form)
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
  • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
  • Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 700 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 25 €

Billing information

Uchádzač o štúdium uhrádza poplatky za prijímacie konanie bezhotovostným bankovým prevodom na určený účet UJS s uvedením variabilného symbolu  (VS).

Príkaz na úhradu so správne nastavenými údajmi uchádzačovi vygeneruje elektronický portál prihlášky UJS po jej potvrdení.

Uchádzačom, ktorí podali prihlášku iba v tlačenej forme, príkaz na úhradu so správne nastavenými údajmi bude odoslaná študijným oddelením príslušnej fakulty prostredníctvom e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu alebo poštou.

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PaedDr. Tamás Török, PhD. – torokt@ujs.sk
Last update: 08.04.2021 08:12

Draw attention to not topical data