Teaching of Subjects of Informatics

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Education of J. Selye University - Teaching of Subjects of English language and Literature
 • Faculty of Education of J. Selye University - Teaching of Subjects Biology
 • Faculty of Education of J. Selye University - Teaching of Subjects of History
 • Faculty of Education of J. Selye University - Teaching of Subjects of catechetic
 • Faculty of Education of J. Selye University - Teaching of Subjects of Hungarian language and literature
 • Faculty of Education of J. Selye University - Teaching of the Subjects of Mathematics
 • Faculty of Education of J. Selye University - Teaching of Subjects of German language and Literature
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Prospects of graduates

Absolventi študijného programu sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: učiteľ, pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa ZŠ a SŠ, animátor (lektor) voľného času, pracovník štátnej a verejnej správy pre oblasť školstva a kultúry, prekladateľ odborných textov, pracovník v oblasti kultúry, resp. pracovník štátnej správy pre príslušnú oblasť, školský administratívno-metodického pracovník, poradca pre elektronizáciu edukačného procesu, 
poradca a pomocník starším občanom v procese adaptácie na nové digitálne technológie a na využívanie elektronických služieb vo verejnej správe  a pod.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v tom istom alebo príbuznom študijnom programe, na ktorý nadväzuje zvolený magisterský študijný program.

Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské študijné programy je doručenie tlačenej prihlášky (aj v prípade podania elektronickej prihlášky) na kontaktnú adresu univerzity so všetkými požadovanými náležitosťami. Podrobnosti o podávaní prihlášok sa nachádzajú na stránke http://ujs.sk/sk/prihlaska.html.Additional information

Prihláška na vysokoškolské štúdium 2. stupňa obsahuje:

 • Vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný životopis
 • Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
 • Externý uchádzač (t.j. uchádzač s ukončeným študijným programom prvého stupňa mimo PF UJS) predkladá právoplatný doklad (úradne overená fotokópia diplomu a dodatku k diplomu) o ukončení bakalárskeho štúdia. Uchádzač ukončujúci bakalárske štúdium v ak. roku 2018/2019 predkladá tieto doklady najneskôr v deň zápisu.


V prípade zmeny osobných údajov je uchádzač povinný informovať PF UJS o týchto zmenách najneskôr do 8 pracovných dní.

Fakulta (Študijné oddelenie UJS) potvrdí prijatie prihlášky na štúdium do 30 dní po termíne uzávierky podania prihlášok, zároveň zašle uchádzačovi podrobné informácie o obsahu a priebehu prijímacích skúšok. V prípade potreby určí uchádzačovi termín na doplnenie chýbajúcich dokladov. Fakulta preferuje komunikáciu elektronickou formou.

Prijímacie konanie sa začína podaním prihlášky na fakultu. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.


V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program.

O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan PF UJS. Oznámenie o prijatí/neprijatí dostane uchádzač vo forme poštovej zásielky (listu) do vlastných rúk.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané úplné vzdelanie I. stupňa vysokoškolského štúdia je potrebné nostrifikovať (uznať jej platnosť) v SR a príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení.Podrobnosti o uznaní dokladov o vzdelaní sa nachádzajú na stránke http://ujs.sk/sk/studium/uznavanie-dokladov-o-vzdelani.html.Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Zoltán Ulbrik, Mgr.
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
sih@ujs.sk
035/3260671General information on the admission exam

Základné podmienky prijatia na magisterské štúdium upravuje §56 ods. 2 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. • Apply the application for study

  01.04.2021 - 30.06.2021

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • CV (paper form)
 • Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 25 €

Billing information

Uchádzač o štúdium uhrádza poplatky za prijímacie konanie bezhotovostným bankovým prevodom na určený účet UJS s uvedením variabilného symbolu  (VS).

Príkaz na úhradu so správne nastavenými údajmi uchádzačovi vygeneruje elektronický portál prihlášky UJS po jej potvrdení.

Uchádzačom, ktorí podali prihlášku iba v tlačenej forme, príkaz na úhradu so správne nastavenými údajmi bude odoslaná študijným oddelením príslušnej fakulty prostredníctvom e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu alebo poštou.

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PaedDr. Tamás Török, PhD. – torokt@ujs.sk
Last update: 08.04.2021 08:12

Draw attention to not topical data