Teaching of Subjects Biology

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • - učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Physics
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Geography
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Pedagogy
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Faculty of Sports - Teaching the Subject Physical Education
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of English language and Literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of History
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of Aesthetic Education
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of German language and Literature
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects Slovak language and literature
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teacher of Subjekt of citizenship education
 • Faculty of Arts - Teaching of the Subjects of Fine Arts
Prospects of graduates

Graduates of study programmes Teaching of academic subjects, Teaching of Art-educational and educational subjects, and Teaching of professional subjects and practical preparation, gain competencies for work at primary schools, secondary schools and universities, at elementary art schools and educational institutions.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

An applicant must have completed high school education with leaving exam. Those applicants, who are finishing their studies in the academic year 2009/2010, must send the fourth grade certificate and leaving certificateimmediately after completing the leaving exam.

For all Bachelor study programmes will be the applicants admitted without entrance exam (with the exception of Musical Education, Physical Education, Creative Arts and English in International, Business and Cultural Practice) on the basis of results obtained during the high school studies (average of the year-end school reports and the leaving certificate). If the number of applicants shall exceed the capacity of the faculty, applicants with better study average will be preferred. During assessment of the order of admission will be the final average multiplied by a coefficient for high school: grammar school 0,6, secondary vocational school 0,8 and secondary vocational educational establishment 1,0.

Applicants for study of musical art and creative art shall perform a talent exam.

Applicants for study of physical education will perform a practical exam.

Applicants for study of Slovak language and Literature and language-communication studies should not have speech defects (of a physiological nature).

Applicants for study of English language and Literature will be admitted on the basis of results obtained during the high school study, but they will get a bonus, if they completed leaving exam of type A from the English language, or have internationally accepted certificates of CEFR level B2 and higher (Cambridge exams, City & Guilds, TOEFL, IELTS, language school state exam), or if they placed on 1st - 3rd place at the Olympiad of a regional or higher round.

Special opportunity is available for an applicant, whose average (1st - 3rd grade of high school) won't exceed the borderline 1,40 for a gymnasium, 1,25 for a secondary vocational school and 1,15 for a secondary vocational establishment (without multiplication with the high school coefficient ). Such applicant will be admitted after sending and processing of application, which will be announced by the faculty by April 30, 2010. Aforementioned applicant will be registered for study after submitting his leaving certificate.. Special opportunity does not apply to study programmes with talent or practical entrance exam.Additional information

Podmienky prijatia na dennú formu Bc. štúdia:


Na všetky bakalárske študijné programy akreditované na FHPV budú prijímaní uchádzači s ukončeným stredoškolským vzdelaním
s maturitou bez prijímacej skúšky na základe výsledkov získaných počas stredoškolského štúdia (priemer koncoročných vysvedčení
a maturitného vysvedčenia).

Na programy medzifakultného štúdia (čiastkových programov: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry,učiteľstvo dejepisu, učiteľstvo estetiky, učiteľstvo etickej výchovy, učiteľstvo filozofie, učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry, učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry, učiteľstvo ruského jazyka a literatúry, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry, učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry, učiteľstvo výchovy k občianstvu, učiteľstvo výtvarného umenia) sa zároveň vzťahujú
podmienky fakúlt, na ktorých sú programy akreditované.

Ak počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení
uchádzači s lepším študijným priemerom. Pri stanovení poradia na prijatie bude výsledný priemer vynásobený koeficientom za strednú školu:
gymnázium 0,6 a ostatné stredné školy 0,8.


Uchádzači o štúdium učiteľstva hudobného umenia v kombinácii absolvujú talentovú skúšku. Termín talentovej skúšky spolu s požiadavkami na
talentovú prijímaciu skúšku budú uchádzačom zaslané na základe podanej prihlášky. Praktická talentová skúška pozostáva z týchto častí: hlasové
a sluchové dispozície, intonačné a rytmické schopnosti, základné vedomosti z hudobnej teórie a dejín hudby, hra na hudobnom nástroji – akceptované
sú len nástroje: klavír, akordeón, husle, violončelo, gitara, flauta, výnimočne cimbal (neakceptujú sa dychové plechové nástroje ako lesný roh, trúbka,
pozauna).


Uchádzači o štúdium učiteľstva výtvarného umenia absolvujú talentovú skúšku. Termín talentovej skúšky spolu s požiadavkami na talentovú
prijímaciu skúšku budú uchádzačom zaslané na základe podanej prihlášky. Talentová skúška pozostáva z týchto častí: kresba hlavy uhlíkom (2h), maľba
temperou – zátišie (2h), predloženie a posúdenie domácich prác, ústny pohovor z dejín výtvarného umenia v rozsahu učiva strednej školy. Uchádzač
si na talentovú skúšku prinesie: domáce práce (minimálne 20 prác realizovaných rôznymi technikami – maľba, kresba, grafika, keramika, fotografia,
šperk, textil a i. – nie v elektronickej podobe) uhlík (prírodný); plastickú gumu; temperové farby; štetce; nádobku na vodu; paletu (sklo).General information on the admission exam

·          Applicant can submit only one application form for full-time and part-time study.

·          Applicants for study of Teaching in combination with English language and Literature and Creative Arts may also include on the application a single-field study of English language and Literature, or Creative Arts.

·          The application includes: CV , confirmation of health ability for university study (confirmation of health ability of the applicant to university study Physical Education, issued by the non-state operated medical facility SPORTMED, s.r.o., /Ambulance: VŠA PU, Ul. 17. novembra, Prešov, or by the department of sports medicine/), verified high school certificates (this does not apply to applicants, who are graduating from high school in academic year 2009/2010; these applicants should have their study results certified at the high school, at which they study).

·          Applicants for study of musical arts will specify an instrument, which they will play on the talent entrance exam (applicants can apply for these instruments: piano, accordion, violin, violoncello, guitar).

·          Requirements for talent exam and practical exam for selected study programme will be sent to applicants based on their submitted applications.

Without sending the leaving certificate and 4th grade high school certificate the entrance proceeding cannot be evaluated, therefore we remind the applicants, to send verified copies of documents immediately after completing the leaving exam. • Apply the application for study

  13.08.2021

 • Send certificate to

  10.06.2021

 • Submit additional application form

  01.06.2021 - 13.08.2021

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
80


Additions
 • leaving certificate (electronic form)
 • CV (electronic form)
 • kopia dokladu o zaplatení poplatku za prihlášku (electronic form)
 • vysvedčenia z 1., 2., 3. a 4. ročníka strednej školy (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bank : State treasury

Account: 7000078256/8180

Variable symbol: 10310

Constant symbol: 0558

Administrative fee must be paid using money order type U: money order slip shall be pasted on the 3rd page of the application, otherwise the application won't be accepted.

Address for the administrative fee: University of Prešov in Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences, Ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Jana Kleščová – jana.klescova@unipo.sk
Last update: 02.06.2021 06:41

Draw attention to not topical data