Tourism, Hotel and Spa Indrustry

Prospects of graduates

Uplatnenie absolventa v študijnom programe v oblasti služieb  Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo:

Štúdium vytvára vzdelanostné predpoklady pre možnosti uplatnenia sa v nasledujúcich oblastiach: Absolvent I. stupňa štúdia v odboreEkonómia a manažment, v študijnom programe „Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo“ je pripravovaný pre možnosti uplatnenia ako kvalifikovaného odborníka v oblasti podnikania v cestovnom ruchu, v hotelierstve a kúpeľníctve. Má poznať základy ekonomických funkcií cestovného ruchu, má prehľad vo výskumných metódach s možnosťou ich aplikácií v turizme, najmä kvantitatívnych metód, kvalitatívnych metód, metód regionalizácie, kartografických a ďalších metód. Osobitný dôraz je kladený na odborné ekonomické a manažérske, psychologické, právne, metódy marketingu vhodné pre podnikanie v podnikoch cestovného ruchu. Absolvent má poznať základy technológie hotelierstva, gastronómie a má prehľad o základoch terminológie, teórie a metodológie fyzioterapie, balneológie a kúpeľníctva.

Komplex fenoménu cestovného ruchu absolvent chápe holisticky v interakcii aktérov cestovného ruchu verzus regionálne podmienky turizmu. Špecifikom absolventa „Turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva“  je rozvíjanie vzdelanostných predpokladov a schopnosti aktívne komunikovať minimálne dvoma cudzími jazykmi, organizovať podujatia a animácie v cestovnom ruchu a aktívne sa začleniť do podnikania v cestovnom ruchu ako praktik, ako podnikateľ, alebo v pozíciách stredného manažmentu v cestovnom ruchu.

Medzi teoretické vedomosti absolventa patrí zvládnutie základov ekonomických, psychologických a právnych kategórií potrebných pre podnikanie v cestovnom ruchu, zvládnutie základov terminológie a metodológie cestovného ruchu, zvládnutie základov manažmentu a marketingu cestovného ruchu, poznanie zásad regionalizácie cestovného ruchu na Slovensku, regionalizácie európskych a svetových destinácií cestovného ruchu, zvládnutie základov poskytovania balneológie, fyzioterapie a kúpeľných služieb, poznanie zásad používania turistických máp a navigačných systémov a pozná základy kartografickej tvorby.Medzi praktické vedomosti, schopnosti a zručnosti má patriťdisponovanie schopnosťou vypracovať podnikateľský plán v podniku cestovného ruchu a v kúpeľných zariadeniach, schopnosťou valorizácie a dodržiavanie kvality služieb v podnikoch cestovného ruchu a v kúpeľných zariadeniach, schopnosťou využívať dostupné komunikačné médiá na získavanie informácií v cestovnom ruchu, ale aj aktívne marketingové aktivity v cestovnom ruchu, schopnosťou sledovať aktuálne produkty v cestovnom ruchu, hotelierstve a kúpeľníctve a flexibilne sa prispôsobovať ich dynamike, disponovanie spôsobilosťou komunikovať minimálnedvoma cudzími jazykmi, schopnosťou vymedziť funkčné zázemie turistických destinácií, chápanie základných problémov technológií gastronómie a regionálnej gastronómie a enológie.

Medzi doplňujúce zručnosti a schopnosti, má patriť schopnosť organizovať podujatia a eventy v cestovnom ruchu a animácie v cestovnom ruchu, schopnosť organizovať sprievodcovskú činnosť, schopnosť analýzy a komunikácie a networkingu v podnikaní v cestovnom ruchu, praktické zručnosti absolvent získava praktickými stážami a terénnymi cvičeniami.Absolvent študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo má byť v prípade osobnostných predpokladov a priori pripravený na pozície stredného a vyššieho manažmentu v podnikoch cestovného ruchu (súkromných a štátnych), v administratívnej správe a samospráve, orientovanej na cestovný ruch (Turistická informačná kancelária, Kultúrne informačné centrum) na pozície sprievodcu cestovného ruchu, pozície prevádzkara hotelového zariadenia a prevádzkara stravovacieho zariadenia, pozície prevádzkara v kúpeľníckych zariadeniach, pozície ekonóma a odborníka pre marketing kúpeľníckeho zariadenia, na pozície vedúceho prevádzky cestovnej agentúry, vedúceho prevádzky cestovnej kancelárie, a ďalšie ekonomické pozície a v prípade osobnostných a skúsenostných predpokladov na ďalšie manažérske pozície.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

A) Podmienky prijatia na štúdium v 1. stupni štúdia (bakalárske štúdium)

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania vrátane maturitnej skúšky.
 • Úplne vypísaná prihláška na štúdium doložená prílohami a zaslaná do stanoveného termínu jedným z nasledovných spôsobov a) alebo b):

a) Riadne a úplné vypísanie elektronickej prihlášky na štúdium a jej zaslanie prostredníctvom internetu (prihláška je dostupná v systéme MAIS www.unipo.sk) a súčasne zaslanie vytlačenej a vlastnoručne podpísanej elektronickej prihlášky na adresu fakulty s prílohami:

-    štruktúrovaný životopis,
-    originál dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
-    úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške.

b) Zaslanie úplne vypísanej a vlastnoručne podpísanej prihlášky na tlačive Ševt-u na adresu fakulty s prílohami:

-    štruktúrovaný životopis,
-    originál dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
-    úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške.

 • V prípade, že uchádzač nedoručí všetky vyššie uvedené dokumenty súvisiace s prijatím na štúdium, bude vyradený z prijímacieho konania.
 • Administratívny poplatok za prijímacie konanie uchádzači uhradia bankovým prevodom, príp. poštovým peňažným poukazom, pričom doklad o úhrade poplatku musí byť doložený k prihláške.
 • Uchádzači, ktorí maturitnú skúšku vykonajú v šk. r. 2020/2021, bezodkladne po maturitnej skúške zašlú úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia do 31.07.2021 na adresu Fakulty manažmentu PU v Prešove.
 • Ďalšie informácie, týkajúce sa prijímania uchádzačov na bakalárske štúdium budú zverejnené webovom sídle Prešovskej univerzity v Prešove https://www.unipo.sk/, ako aj na webovom sídle Fakulty manažmentu PU v Prešove https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu, ktorú odporúčame permanentne sledovať.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.


Additional information

Uchádzač môže na fakultu podať viac prihlášok na štúdium, t. j. na viacero študijných programov, príp. na obe formy štúdia (dennú i externú). Prihláška na štúdium musí byť riadne a úplne vypísaná a doložená požadovanými prílohami. Administratívny poplatok za prijímacie konanie uchádzači uhradia bankovým prevodom, príp. poštovým peňažným poukazom, pričom doklad o úhrade poplatku musí byť doložený k prihláške. Prihláška v printovej podobe musí byť uchádzačom vlastnoručne podpísaná. Conditions for international students

Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku (v prípade, ak predošlé vzdelanie neabsolvovali v Slovenskej republike alebo Českej republike):

Podmienkou prijatia na štúdium je predloženie dokladu - Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (nostrifikácia).

Za zahraničného uchádzača o bakalárske štúdium je považovaný uchádzač, ktorý absolvoval stredoškolské štúdium mimo územia Slovenskej republiky.

Pre zahraničných uchádzačov o bakalárske štúdium v slovenskom jazyku platia nasledujúce podmienky:

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium prvého stupňa štúdia na Fakultu manažmentu PU v Prešove je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Ďalšou podmienkou pre prijatie uchádzačov na štúdium prvého stupňa v slovenskom jazyku štúdia je preukázanie jazykovej spôsobilosti študovať v tomto jazyku. V odôvodnených prípadoch môže akademický senát fakulty na návrh dekana tieto podmienky primerane prispôsobiť.

Spôsob realizácie prijímacieho konania na bakalárske štúdium je uvedený v bode A) a je rovnaký pre všetkých uchádzačov o bakalárske štúdium. V zmysle uvedeného sú konkrétne podmienky pre prijatie zahraničných uchádzačov o bakalárske štúdium nasledovné:

1. Posledným dňom na podávanie prihlášok pre štúdium v akademickom roku 2021/2022 na Fakulte manažmentu PU v Prešove pre uchádzačov zo zahraničia je 31.07.2021.

2. Prihlášku je nutné podať kompletne vyplnenú vrátane príloh do uvedeného termínu na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom.

3. K prihláške musia byť najneskôr do 31.07.2021 doložené doklady (v odôvodnených prípadoch môže akademický senát fakulty na návrh dekana tieto podmienky primerane prispôsobiť):

 • úradne preložené a overené doklady o dosiahnutí úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
 • stanovisko k ekvivalencii stredoškolského štúdia vydané Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR – t. j. prevod známok maturitnej skúšky do slovenského hodnotiaceho systému (ukrajinskí uchádzači ekvivalenciu nedokladujú),
 • rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (tzv. nostrifikácia) vydaná príslušným Okresným školským úradom (v SR), informácie odboru školstva týkajúce sa uznávania dokladov o vzdelaní sú dostupné na: https://www.minv.sk/?uznavanie-dokladov-o-vzdelani-1,
 • životopis a motivačný list (v slovenskom jazyku pre štúdium v slovenčine),
 • doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

4. Súčasťou prijímacieho konania pre štúdium v slovenskom jazyku je overenie jazykovej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program v slovenskom jazyku, ktoré je realizované ústnou a písomnou formou v slovenskom jazyku a je povinné bez výnimky pre každého uchádzača. Uchádzač ho musí úspešne absolvovať.

5. Pozvánku na overenie jazykovej spôsobilosti zašle fakulta uchádzačovi najneskôr 14 dní pred termínom konania. Overenie jazykovej spôsobilosti môže uchádzač v jednom kole prijímacieho konania vykonať iba raz!

6. O prijatí na štúdium rozhoduje dekan  fakulty na návrh prijímacej komisie. Členov prijímacej komisie menuje dekan fakulty.

7. Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok (vrátane legislatívnych) na prijatie na štúdium.

8. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, má právo na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr do 8 dní od doručenia rozhodnutia dekana, nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania v prítomnosti osôb poverených dekanom.

Koordinátor pre uchádzačov zo zahraničia:

Mgr. Vladimír Čema, PhD.
(e-mail: vladimir.cema@unipo.sk
)Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

viď Prijímacie konanie - spôsob realizácieCoordinator for students with specific needs

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami, ktorou je:

PhDr. Tatiana Pethö, PhD.
(e-mail: tatiana.petho@unipo.sk)General information on the admission exam

Prijímacie konanie – spôsob realizácie je rovnaký pre každý z bakalárskych študijných programov na Fakulte manažmentu PU v Prešove (v slovenskom jazyku):

Spôsob realizácie prijímacieho konania na bakalárske štúdium:

Uchádzači o bakalárske štúdium budú prijímaní v prijímacom konaní  bez vykonávania prijímacej skúšky.

Uchádzači o štúdium môžu v prípade záujmu vykonať NEPOVINNÝ test SCIO (viac na www.scio.cz).

Automaticky a prednostne prijatí na štúdium budú všetci tí uchádzači o štúdium 1. stupňa (bakalárskeho), ktorí na nepovinnom teste SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné studijní předpoklady) dosiahnu percentil viac ako 50 (vrátane)  -  ide o prijatie bez ohľadu na priemer známok z maturitnej skúšky, pri dodržaní podmienky predloženia svojho platného maturitného vysvedčenia.  Títo uchádzači budú prijatí bez vyhodnocovania algoritmom, avšak podmienkou ich zápisu na štúdium bude doloženie maturitného vysvedčenia.

Prijatí budú všetci tí uchádzači o štúdium 1. stupňa (bakalárske), ktorí sa umiestnia v poradí od najlepšieho výsledku do stanoveného počtu uchádzačov podľa kapacít fakulty.

Poradie uchádzačov pre prijatie na bakalárske štúdium sa vytvorí výlučne na základe uznania výsledkov zo strednej školy s možnosťou započítania bonusov. Poradie vytvára algoritmus zverejnený na web stránke fakulty https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu. V prvom kroku algoritmu sa poradie vytvára na základe aritmetických priemerov známok z maturitného vysvedčenia so zohľadnením typu strednej školy.

Pre prijatie na bakalárske štúdium budú posudzované výsledky maturitných skúšok všetkých typov, zo všetkých typov škôl v kategóriách:

-   absolventi gymnázia,
-   absolventi inej strednej odbornej školy.

Do poradia pre prijatie na štúdium budú zaradení na príslušných pozíciách všetci uchádzači, t. j. aj tí uchádzači, ktorí nematurovali z profilových predmetov (matematika a cudzí jazyk). Uchádzač musí predložiť v stanovenom termíne maturitné vysvedčenie o absolvovanej platnej maturitnej skúške; v prípade zahraničného uchádzača aj nostrifikáciu (uznanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami).

Na poradie najlepších uchádzačov pre prijatie na štúdium 1. stupňa (bakalárske) budú vplývať najväčšou váhou tieto faktory:

 1. Súčin aritmetického priemeru známok z maturitnej skúšky a koeficientu za typ absolvovanej strednej školy (povinná časť)
 2. Systém bonusov, o ktoré sa príslušný koeficient znižuje (nepovinná časť):

a) bonus za test SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné studijní předpoklady), bližšie v dokumente Algoritmus vytvárania poradia pre bakalárske štúdium,

b) známky na maturitnom vysvedčení z profilujúcich predmetov, a to z matematiky a z cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky), ktoré budú systémovo zohľadnené bonifikáciou,

c) bonus za umiestnenie v Ekonomickej olympiáde.

V prípade rovnosti dvoch alebo viacerých uchádzačov v poradí pre prijatie na základe dosiaľ uplatnených hodnotení rozhodujú o poradí lepšie výsledky z koncoročného vysvedčenia za posledný ročník, ktoré si Fakulta manažmentu PU v Prešove dodatočne vyžiada.

Pre všetky tri bakalárske študijné programy sa takto vytvorí 6 samostatných rôznych poradí pre prijatie najlepších uchádzačov:

- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Manažment,
- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Manažment,
- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program Manažment, pracovisko Užhorod.
- samostatné poradie pre uchádzačov o denné štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program  Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo,
- samostatné poradie pre uchádzačov o externé štúdium v slovenskom jazyku pre študijný program  Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo.

Všetkým uchádzačom o štúdium odporúčame permanentne sledovať web stránku fakulty (https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu), kde budú priebežne publikované všetky schválené upresnenia pre akademický rok 2021/2022.

V rámci štúdia manažmentu študenti absolvujú predovšetkým predmety vytvárajúce profil absolventa – konkrétne študijné plány sú dostupné k nahliadnutiu na webovom sídle fakulty https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu v sekcii Vzdelávanie - Akreditované študijné programy https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/vzdelavanie/akreditovanesp/.

Po prijatí na bakalárske štúdium v študijnom programe Manažment si na zápise študent vyberá jeden z piatich povinne voliteľných blokov predmetov prehlbujúcich učivo v jednej z uvedených oblastí, ktoré študenta vnútorne zameriavajú dominantne na jednu z nasledujúcich oblastí, ktoré študenta vnútorne zameriavajú dominantne na jednu z nasledujúcich oblastí: (vyučovanie bloku je podmienené dostatočným počtom záujemcov):

- digitálny marketing,
- manažment ľudských zdrojov,
-
manažment turizmu a hotelierstva,
- obchod, marketing a psychológia obchodu,
- manažérska informatika,
- environmentálny manažment.

Absolventi bakalárskeho štúdia ktoréhokoľvek z 2 študijných programov na Fakulte manažmentu PU v Prešove (Manažment; Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo), budú môcť po splnení kritérií prijímacieho konania pokračovať na Fakulte manažmentu, v akreditovanom magisterskom študijnom programe Manažment, so zapísaním si jednej z uvedených  špecializácií – blokov povinne voliteľných predmetov: (vyučovanie bloku je podmienené dostatočným počtom záujemcov):

- manažment ľudských zdrojov,
- manažment turizmu a hotelierstva,
- obchod, marketing a psychológia obchodu
,
- environmentálny manažment.

 Form of entrance exam

bez prijímacej skúšky • Apply the application for study

  31.07.2021

 • Send certificate to

  31.07.2021

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
40


Additions
 • CV (paper form)
 • motivačný list, ktorý dokladuje iba uchádzač zo zahraničia (paper form)
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (paper form)
 • úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 690 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN – SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT - SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača (bez lomky)

(Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Adresa príjemcu platby:
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

*************************
Prihlášky zasielajte na adresu:

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta manažmentu
Konštantínova 16
080 01  Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Marcela STRÍŠOVÁ – marcela.strisova@unipo.sk
Last update: 16.07.2021 15:56

Draw attention to not topical data