Verejné zdravotníctvo

Absolvent magisterského študijného programu verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom, pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie, funkcie v manažmente nemocníc, štátnych zdravotných ústavoch, poisťovniach, v štátnej správe a farmaceutických firmách. Je schopný vykonávať aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a realizovať ciele programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných projektov. Absolvent sa uplatní ako zdravotnícky pracovník vo všetkých odboroch štátnych zdravotných ústavov, v nemocniciach, v zariadeniach mimo rezortu zdravotníctva na úseku ochrany zdravia, životného a pracovného prostredia.Prospects of graduates

Absolvent magisterského študijného programu verejné zdravotníctvo je pripravený uplatniť sa na úseku verejnej správy, pri riadení prevencie a zdravotnej starostlivosti, v oblasti ochrany, podpory a výchovy zdravia a zdravých životných a pracovných podmienok, v epidemiologickom a environmentálnom výskume, farmakoepidemiológii, zdravotníckom poradenstve a etike. Absolvent sa uplatní ako zdravotnícky pracovník vo všetkých odboroch štátnych zdravotných ústavov, v nemocniciach, v zariadeniach mimo rezortu zdravotníctva na úseku ochrany zdravia, životného a pracovného prostredia.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

-        ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Verejné zdravotníctvo;

-        uchádzači budú prijatí formou výberového konania - kritériom prijatia budú výsledky štátnych skúšok v bakalárskom študijnom program Verejné zdravotníctvo;

-        prijatí budú tí uchádzači, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov.Additional information

-          riadne vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium II. stupňa a priloženie požadovaných dokladov;

-          absolventi iných vysokých škôl (netýka sa absolventov FZ TnUAD v Trenčíne): notárom alebo matrikou overené kópie dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia v študijnom programe Verejné zdravotníctvo (diplom a vysvedčenie o štátnej skúške),

-          uchádzači, ktorí vykonávajú štátnu skúšku v akademickom roku 2019/2020, dodajú overené kópie dokladov na Študijné oddelenie FZ TnUAD najneskôr do stanoveného termínu. V prípade nedodania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium;

-          potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe (na predpísanom tlačive – vložiť do prihlášky).

     
 

Poplatky za štúdium:

Denná forma štúdia - bezplatná.

Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium - 550 Eur

          

Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý študijný program v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí splnia podmienky prijatia na štúdium.

 

Kontakt:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta zdravotníctva

Študentská 2, 911 50  Trenčín

www.fz.tnuni.sk

Študijné oddelenie:

Ing. Renáta Vlčková

Tel.: 032/74 00 610

E-mail: renata.vlckova@tnuni.skConditions for international students

Information for applicants from abroad

for A Second-DEGREE (master´s, engineering) UNDERGRADUATE study or A third-DEGREE (PhD.) DOCTORAL degree study.

 

1. Applicants from the Czech Republic study under the same conditions as applicants from the Slovak Republic.

 

2. For the applicants with whom the Slovak Republic has concluded the contract on the mutual recognition of educational documents or of the state of the European Higher Education Area.

 

Pursuant to § 39 of Act no. 422/2015 Coll. on the Recognition of Educational Documents and on the Recognition of Professional Qualifications and on Amendments to Certain Laws (hereinafter referred to as "the Act"), the proof of education pursuant to § 33 segment 1 of the Act and § 36 segment (1) and (2) of the Act issued by a recognized educational institution of a Member State or of the third country with which an international agreement on mutual recognition of educational documents has been concluded (Czech Republic, Federal Republic of Germany, Hungary, Croatia, Poland, Romania, Ukraine) with which the Slovak Republic is bound, has been recognized automatically as an equivalent document for the purposes of further studies. If it is a certificate of education pursuant to § 33 segment 1 of the Act issued by a recognized educational institution of the European Higher Education Area (Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece , The Holy See, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain , Sweden, Switzerland, Macedonia, Turkey, Ukraine, the United Kingdom and Belarus) for the purposes of further studies, the degree of education is recognized as equivalent automatically.

 

Applicant submits a written request on the recognition of education document at Alexander Dubček University (ADU) that must contain the following:

 • First name and surname of an applicant;
 • Address of permanent residence or similar residence of applicant;
 • Subject of request;
 • Name and address of recognized university, where the document on completed education was issued;
 • Year confirming the end of applicant’s study;
 • Applicant’s signature.

Annex to the request:

 • Copy of identification card;
 • Verified copies of education documents;
 • Document on the payment of administrative fee.

The applicant is required to submit a certified translation of the documents into Slovak language. ADU evaluates the request within 7 days from the delivery of the request. If the application does not have the prescribed formalities, the proceedings shall be interrupted and the applicant shall be asked to complete the missing documents or to remote the deficiencies of the application. ADU will issue the resolution within 15 days of the delivery of complete application.

3. For the applicants from another Member State or a third country

Under § 33 segment 1 of the Act Recognizing the Certificate of Education issued by recognized higher education institutions in another Member State or in a third country for the purpose of further studies shall be decided by ADU that carries out the study programmes in the same study or related fields of study as mentioned in the educational document.

The applicant shall submit a written application for recognition of educational documents which must contain the information referred in point 2. The application shall include in particular:

 • Copy of identification card;
 • Verified copies of education documents;
 • Statement of completed subjects and completed exams;
 • Verified copy of supplement to university diploma, if it is issued by the given recognized university;
 • Information about the educational background, what is the subject of request (a copy is enough);
 • Verification of authenticity of signatures and stamp of university on the education documents by an authorized authority of a member state or third state, if an international agreement does not determine it;
 • Document on the payment of administrative fee (stamp in a value of 6.50 € - undamaged and unglued).

ADU, within the meaning of § 34 Act, decides about the recognition of educational documents until two months since the delivery of a complete request and also decides on the: 

 • Recognition of education document;
 • Rejection of request on the recognition of education document;
 • Assignment of differential exam.

We would like to inform you about free slovak language courses organized by our university (Alexander Dubček University of Trenčín). Courses will have two parts.

First part from 02. september 2019 till 20. september 2019 will be intensive every day course.

Second part will be not so frequent, from 23. september 2019 till the end of calendar year it will be 2-3 times a week, depend on students needs.

Comming week: from 26. august 2019 till 30. august 2019 (accommodation arranging).

First lesson: on Monday 2. september 2019 (opening day and introducing university).No entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

-        ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Verejné zdravotníctvo;

-        uchádzači budú prijatí formou výberového konania - kritériom prijatia budú výsledky štátnych skúšok v bakalárskom študijnom program Verejné zdravotníctvo;

-        prijatí budú tí uchádzači, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Kamila Jurdíková - odborná asistentka na katedre ošetrovateľstva

Kontakt: kamila.jurdikova@tnuni.sk ; telefón: 032/7400607Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Open day

  20.02.2020

 • Apply the application for study

  30.04.2020

 • Submit additional application form

  22.07.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
15


Obligatory addenda
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • medical certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 550 €

The fee for admission procedure
application form: 60 €

Billing information

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie budú po podaní e-prihlášky, ktorú uchádzači nájdu na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home, vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.

Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.

V prípade, že uchádzači o štúdium pošlú prihlášku v papierovej forme, platobné údaje im budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na e-mail uvedený v prihláške.

Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Renata Vlčková – vlckova@tnuni.sk
Last update: 02.10.2019 14:28

Draw attention to not topical data