Public Health

Name: Public Health
English Name of the field of study: Public Health
Code: 5607
Group: Healthcare
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: no
Possibility to carry out a rigorous exam and to defend a rigorous thesis: PhDr.
An opinion is required on the assumption of the application of graduates of SP in practice: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (IČO: )
Replaces study fields: verejné zdravotníctvo

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor zahŕňa znalosti týkajúce sa determinantov zdravia a rôznych oblastí podpory zdravia, ochrany zdravia, organizácie zdravotníckeho systému a poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 

K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria témy podpory zdravia v kontexte zdravie vo všetkých politikách, ochrany zdravia vrátane bezpečnosti potravín, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy a témy primárnej, sekundárnej, terciárnej a kvartérnej prevencie ochorení. Ďalej odbor zahŕňa znalosti z oblasti ochrany zdravia pri práci, environmentálneho zdravia, znalosti o vplyve komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života a práce na zdravie populácie i jednotlivca. Environmentálne zdravie zahŕňa aj problematiku hygieny životného prostredia.

 

K nosným  témam  jadra  znalostí  študijného  odboru  patrí  epidemiológia  infekčných  ochorení a chronických (neinfekčných) ochorení – a to najmä prevencia a kontrola ochorení v populácii.

 

K témam jadra znalostí študijného odboru radíme aj poznatky z interdisciplinárnych oblastí: psychológie, fyziky, chémie, biochémie, biotechnológie, biológie, bioinformatiky a štatistiky, etiky, komunikácie a medicíny.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti ochrany zdravia, podpory zdravia a primárnej prevencie na základe ich poznania a praktických skúseností. Kompetencie absolventa verejného zdravotníctva sú:

1.       vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

2.       vykonávanie epidemiologického dohľadu nad infekčnými aj chronickými ochoreniami a z neho vyplývajúce odborné činnosti,

3.       vykonávanie aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovanie sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných projektov,

4.       navrhovanie a vykonávanie základných opatrení, ktoré prispievajú ku kvalite a bezpečnosti

pacienta a pracovníka v zdravotníckej a zdravotnej starostlivosti,

5.       práca s údajmi, ich uloženie a základná štatistická analýza nasledovaná odbornou interpretáciou.

Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo všeobecných a preventívnych medicínskych  odborov, ktoré bude využívať v podpore a ochraňovaní zdravia, v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní a motivovaní k zdravému spôsobu života jednotlivca, rodiny, komunity a celej spoločnosti.

Absolvent

1.       má základné poznatky z biomedicínskych a klinických odborov, ošetrovateľstva a odbornej terminológie, zdôvodňuje vymedzené ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy,

2.       ovláda právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie

zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,

3.       aplikuje poznatky z epidemiológie a hygieny s dôrazom na pochopenie syntézy jednoty organizmu a prostredia v zdraví a chorobe, ovláda zber, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov hygienicko-epidemiologických činností a štúdií,

4.       uplatňuje základy zdravotníckej informatiky a štatistiky v praxi aj výskume,

5.       zdôvodňuje a aplikuje použitie epidemiologických metód, metód procesu ochrany a podpory zdravia a poznatkov z právnych predpisov v terénnej praxi,

6.       interpretuje a následne aplikuje právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom

zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,

7.       navrhuje proces, metódy, formy a prostriedky výchovy k zdraviu zamerané na formovanie zdravého spôsobu života,

8.       podieľa sa na riešení problematiky nozokomiálnych infekcií, dezinfekcie a sterilizácie, rezistencie na ATB v nemocničnom zariadení a v komunite,

9.       uplatňuje proces, metódy, formy a prostriedky výchovy k zdraviu zameranej na formovanie

zdravého spôsobu života,

10.    má  poznatky  z psychológie  a sociológie,  profesionálne  zamerané  zásady  a spôsoby komunikácie v profesionálnej činnosti,

11.    ovláda zásady zdravotníckej etiky,

12.    ovláda základy informatiky, štatistiky a vedeckej práce vo svojom odbore, ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií,

13.    ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre,

je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a aktívne prenášať získané poznatky do praxe,

14.    je  schopný organizovať  si  vlastné  vzdelávanie  a  výskum,  udržuje  kontakt  s  novými

poznatkami vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

Absolvent študijného odboru je pri výkone svojej profesie nezávislý a zohľadňuje moderné trendy teórie a praxe vo verejnom zdravotníctve.

Description of the first degree

Absolvent je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti ochrany zdravia, podpory zdravia a primárnej prevencie na základe ich poznania a praktických skúseností. Kompetencie absolventa verejného zdravotníctva sú:

1.       vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

2.       vykonávanie epidemiologického dohľadu nad infekčnými aj chronickými ochoreniami a z neho vyplývajúce odborné činnosti,

3.       vykonávanie aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovanie sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných projektov,

4.       navrhovanie a vykonávanie základných opatrení, ktoré prispievajú ku kvalite a bezpečnosti

pacienta a pracovníka v zdravotníckej a zdravotnej starostlivosti,

5.       práca s údajmi, ich uloženie a základná štatistická analýza nasledovaná odbornou interpretáciou.

Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo všeobecných a preventívnych medicínskych  odborov, ktoré bude využívať v podpore a ochraňovaní zdravia, v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní a motivovaní k zdravému spôsobu života jednotlivca, rodiny, komunity a celej spoločnosti.

Absolvent

1.       má základné poznatky z biomedicínskych a klinických odborov, ošetrovateľstva a odbornej terminológie, zdôvodňuje vymedzené ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy,

2.       ovláda právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie

zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,

3.       aplikuje poznatky z epidemiológie a hygieny s dôrazom na pochopenie syntézy jednoty organizmu a prostredia v zdraví a chorobe, ovláda zber, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov hygienicko-epidemiologických činností a štúdií,

4.       uplatňuje základy zdravotníckej informatiky a štatistiky v praxi aj výskume,

5.       zdôvodňuje a aplikuje použitie epidemiologických metód, metód procesu ochrany a podpory zdravia a poznatkov z právnych predpisov v terénnej praxi,

6.       interpretuje a následne aplikuje právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom

zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,

7.       navrhuje proces, metódy, formy a prostriedky výchovy k zdraviu zamerané na formovanie zdravého spôsobu života,

8.       podieľa sa na riešení problematiky nozokomiálnych infekcií, dezinfekcie a sterilizácie, rezistencie na ATB v nemocničnom zariadení a v komunite,

9.       uplatňuje proces, metódy, formy a prostriedky výchovy k zdraviu zameranej na formovanie

zdravého spôsobu života,

10.    má  poznatky  z psychológie  a sociológie,  profesionálne  zamerané  zásady  a spôsoby komunikácie v profesionálnej činnosti,

11.    ovláda zásady zdravotníckej etiky,

12.    ovláda základy informatiky, štatistiky a vedeckej práce vo svojom odbore, ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií,

13.    ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre,

je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a aktívne prenášať získané poznatky do praxe,

14.    je  schopný organizovať  si  vlastné  vzdelávanie  a  výskum,  udržuje  kontakt  s  novými

poznatkami vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

Absolvent študijného odboru je pri výkone svojej profesie nezávislý a zohľadňuje moderné trendy teórie a praxe vo verejnom zdravotníctve.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia, primárnej prevencie a v oblasti klinickej epidemiológie a výskumu.

Kompetencie absolventa verejného zdravotníctva sú:

1.       vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

2.       vykonávanie epidemiologického dohľadu a z neho vyplývajúce odborné činnosti,

3.       vykonávanie aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných projektov,

4.       plánovanie činností súvisiacich s dopadom na zdravie,

5.       vykonávanie expertíznych činností, analýz zdravotného stavu populácie a príčin jeho zmien, poradenstva,

6.       vykonávanie zdravotníckej administratívy,

7.       vedenie    procesov    kontinuálneho    zvyšovania    kvality    poskytovaných    služieb v zdravotníctve,

8.       podporovanie vzdelávania a výskumnej činnosti.

Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré sú potrebné pri práci vo verejnom a súkromnom sektore v oblasti rozvoja, podpory a ochrany zdravia, pri plánovaní činností s dopadom na zdravie a v zdravotníckej administratíve.

Absolvent

1.       má vedomosti v oblasti klinickej epidemiológie, medicíne založenej na dôkazoch,

2.       má vedomosti v oblasti podpory a ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti, pripravuje a plánuje obsahový, časový aj rozpočtový rámec projektov v oblasti ochrany a podpory zdravia, taktiež pripravuje, plánuje a hodnotí účinnosť intervenčných programov,

3.       aplikuje právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,

4.       hodnotí ukazovatele zdravia a následne navrhuje riešenia na zlepšenie, objektivizuje fyzikálne, chemické a biologické faktory životného a pracovného prostredia,

5.       definuje a dodržiava zdravotnícku etiku, základy metodológie v praxi a výskume a

medicínsku    informatiku    a    štatistiku,    zdôvodňuje    vymedzené    ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy,

6.       vykonáva manažment kvality a manažment ľudských zdrojov,

7.       definuje a analyzuje problematiku nozokomiálnych infekcií, dezinfekcie a sterilizácie, rezistencie na ATB v nemocničnom zariadení a v komunite,

8.       posudzuje a vyhodnocuje riziká a zdravotné potreby komunity (pracoviska, podniku),

9.       má vedomosti v oblasti vedy, analyzuje a interpretuje štatistické údaje, vie použiť štatistické spracovanie údajov na univariantnej, bivariantnej a multivariantnej úrovni,

10.    komunikuje na profesionálnej úrovni vo svojom odbore, ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre, je schopný organizovať si vlastné vzdelávanie a výskum,

11.    je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a aktívne prenášať získané poznatky do praxe,

12.    ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií,

13.    diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia, je schopný

porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému,

14.    oboznamuje sa s novými poznatkami  vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji,

15.    diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia.

Description of the third degree

Profil absolventa doktorandského štúdia charakterizujú všeobecné požiadavky, najmä zvládnutie metodiky a metodológie samostatnej vedeckej práce a tvorivej činnosti v odbore verejné zdravotníctvo a súvisiacich vedných oblastiach, ako aj zvládnutie zdrojov domácej a zahraničnej odbornej literatúry, ktorá dokumentuje vývoj a profiluje stav tohto odboru. Výsledky sa prejavujú v samostatnom vedeckom bádaní, ako aj pravidelnou publikáciou odborných a vedeckých prác, najmä v odborných a vedeckých periodikách, zborníkoch,  monografiách a učebných  textoch v Slovenskej republike a v zahraničí. Súčasťou profilu absolventa sú aj osobitné požiadavky. Absolvent sa profiluje cez všeobecno-teoretické, metodologické a výskumné osobitosti študijného odboru a vedecké napredovanie v príslušných odboroch. Absolvent doktorandského štúdia je pripravený samostatne analyzovať zložité situácie zdravotníckej a sociálnej praxe a presadzovať ich riešenie do vedeckých, teoretických a praktických modelov spoločenského prostredia.

 

Absolvent je schopný prezentovať a publikovať svoje výsledky založené na dôkazoch. Navrhuje, overuje a implementuje nové výskumné a pracovné metódy, a to na základe získaných výsledkov, ktoré následne prezentuje a využíva ich pri uplatňovaní nových vedeckých a pracovných postupov.

 

Absolvent sa vyznačuje kritickým, nezávislým a analytickým myslením. Je schopný prezentovať a publikovať výsledky vlastného výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím vo vednom odbore v akademických inštitúciách alebo výskumných organizáciách.

Back