Telekomunikácie

V oboch formách - dennej a externej - súvisí študium a výskum doktoranda s hlavnými oblasťami výskumu na STU, konkrétne ide o prenos a kódovanie dát, optokomunikácie, spojovanie systémov, spracovanie signálov a štúdium hromadnej obsluhy. Úspešný absolvent PhD. musí svojím výskumom vytvárať nové, dovtedy nepublikované vedomosti v aktuálnych oblastiach ŠP Telekomunikácie. PhD. tézy musia dokazovať schopnosť autora vysvetlovať a prezentovať svoje myšlienky nielen logicky, ale aj pedagogicky. Podstatné výsledky dizertačnej práce musia byť publikované ešte pred obhajobou na významnej medzinárodnej konferencii, či v zahraničnom vedeckom časopise, príp. byť súčasťou patentu. Profil zahrňuje vedomosti v základných teoretických predmetoch, programovacie, riadiace schopnosti a znalosť cudzích jazykov.

Prospects of graduates
Absolventi študijného programu sa uplatňujú predovšetkým v spoločnostiach zameraných na výskum a vývoj informačných a komunikačných systémov a sietí. Uplatnia sa ako manažér výskumných a vývojových projektov, výskumník a projektant v rôznych druhoch podnikov a organizácií, ktoré využívajú metódy a prostriedky informačných a komunikačných technológií. Nachádzajú uplatnenie aj na univerzitách a vysokých školách, kde sa uplatnia ako výskumníci alebo pedagogickí pracovníci. Uplatnenie absolventov je nielen v informačných a komunikačných technológiách, ale aj v medziodborových profesiách, všade tam, kde je potrebné využívať metódy vedeckej a tvorivej práce, získavať, vyhodnocovať a efektívne aplikovať najnovšie vedecké a technické poznatky a metódy, po implementačnej stránke kvantifikovať vlastnosti procesov a na základe získaných informácií vytvoriť informačný a komunikačný systém, umožňujúci zobraziť alebo vyhodnotiť dáta alebo zasiahnuť do procesu. Výhodou absolventa tohto študijného programu sú aj všeobecné vedomosti študijného odboru na úrovni syntézy s dôrazom na nosné témy jadra študijného odboru s prípadným zameraním na konkrétne aplikačné domény. Vie klasifikovať poznatky, vyvodzovať závery a súvislosti medzi nimi a prakticky ich použiť. Absolvent študijného programu Telekomunikácie je schopný samostatne aplikovať teóriu, najnovšie vedecké poznatky, praktické postupy a nástroje pri výskume a navrhovaní riešení založených na informačných a komunikačných technológiách podľa zamerania študijného programu.

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.04.2024 - 31.05.2024

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Current number of filed applications:
0


Annual tuition fees
Standard length of study: 1200 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Last update: 23.07.2024 02:52

Draw attention to not topical data