Branch Economics and Management

Absolvent študijného programu odvetvové ekonomiky a manažment v III. stupni štúdia ovláda vedecké metódy riešenia úloh výskumu a vývoja v oblasti odvetvových ekonomík a manažmentu, (stavebníctvo, realitný sektor, strojárenský energetický, chemický a potravinársky priemysel a sektor informačno-komunikačných technológií), má potrebné znalosti činiteľov determinujúcich ciele a rozvoj zvoleného odvetvia v národohospodárskom a medzinárodnom kontexte, metód predikcie a vývoja jeho ekonomiky a efektívneho riadenia, dokáže vedecky formulovať komplikované multidisciplinárne problémy odvetvia a riešiť ich na úrovni najnovších poznatkov a vo väzbe na ich vplyvy na spoločnosť, ekonomickú dynamiku a inovačné procesy.

Prospects of graduates
Absolvent sa môže široko uplatniť vo vede, vzdelávaní a v hospodárskej praxi. Bude pripravený na budovanie vedeckej alebo vedecko-pedagogickej perspektívy vo vybraných oblastiach odvetvových ekonomík. Charakter jeho interdisciplinárneho vzdelania dáva predpoklady aj pre jeho uplatnenie pri riešení špecifických úloh vo vede a praktickej činnosti v ďalších hraničných a participujúcich disciplínach ako sú napr. poradenstvo, marketing, podnikanie, strategický manažment, a pod.

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

2.2.  Prihlášku je potrebné doručiť v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (ďalej len „AIS“).

Uchádzač o štúdium môže doručiť aj písomnú prihlášku vyplnenú mimo AIS na tlačive predpísanom MŠVVaŠ SR na adresu: Slovenská technická univerzita, Ústav manažmentu, študijné oddelenie, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.

Odoslanie prihlášky (elektronicky alebo poštou) spolu s požadovanými prílohami uvedenými v bode 2.3. je nevyhnutnou podmienkou pre úspešné podanie prihlášky na štúdium na STU do 31.5.2021.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium doktorandských študijných programov priestorové plánovanie a odvetvové ekonomiky a manažment je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

 

Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium doktorandských študijných programov priestorové plánovanie a odvetvové ekonomiky a manažment je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky a zaplatenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

 Prijímacieho konania na štúdium doktorandských študijných programov priestorové plánovanie a odvetvové ekonomiky a manažment v dennej a externej forme štúdia sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí sa prihlásili na témy dizertačných prác vypísané ÚM STU. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o štúdium sa prihlási jednou prihláškou na jednu z vypísaných tém.

 

 Additional information

1.        Doklady k prihláške na štúdium


2.3.  Povinné doklady k prihláške na štúdium

a)        životopis,

b)        doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ústrižok poštovej poukážky, potvrdenie o prevode v banke, resp. výpis z účtu, z ktorého musí byť jasné priezvisko a meno uchádzača, za ktorého bol poplatok uhradený); doklad podľa tohto písmena prikladá len uchádzač, ktorý neuhradil poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania platobnou kartou v aplikácii elektronickej prihlášky v AIS.

c)         motivačný list,

d)        rámcový projekt k téme  dizertačnej práce,

e)        kópia vysokoškolského diplomu,

f)          kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov o vykonaných skúškach, (Prijatí uchádzači sú povinní najneskôr v deň určený na zápis predložiť overenú kópiu dokladov o dosiahnutom vzdelaní. U absolventov STU overená kópia dokladov uvedených v písm. e) a f) nie je podmienkou, overenie platí iba pre uchádzačov mimo STU).

g)        uchádzači, ktorí absolvovali vzdelanie potrebné pre splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v zahraničí, priložia overený doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania spolu s rozhodnutím o uznaní dokladov o vzdelaní vydaným uznanou vysokou školou v SR v súlade s § 33 alebo vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

h)        uchádzači, ktorí sa hlásia na študijný program v anglickom jazyku doložia certifikát o znalosti jazyka / doklad o štátnej skúške z cudzieho jazyka, TOEFL, IELTS a pod. - požadovaná úroveň B2,

i)          uchádzači so špecifickými potrebami predkladajú spolu s prihláškou žiadosť na účely vyhodnotenia ich špecifických potrieb a určenia rozsahu podporných služieb pre prijímacie konanie v zmysle smernice rektora číslo 5/2013-SR, ktorá je uvedená na webovej stránke STU: https://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717 z dôvodov vytvorenia primeraných podmienok pre absolvovanie prijímacej skúšky zo strany STU. Uchádzačom so špecifickými potrebami sa na ich žiadosť na základe vyhodnotenia ich špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na ich špecifické potreby.

 

2.4. Odporúčané doklady k prihláške:

a)        zoznam publikovaných i nepublikovaných prác uchádzača, odborných posudkov o týchto prácach, výsledkov odbornej činnosti

b)        doklady o účasti na súťažiach študentských, vedeckých a odborných prác

c)         doklady o účasti na zahraničnej študentskej mobilite (ERASMUS+ a iné), účasť na študentských workshopoch, Letnej škole.Conditions for international students

Uchádzači, ktorí absolvovali vzdelanie potrebné pre splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v zahraničí, priložia overený doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania spolu s rozhodnutím o uznaní dokladov o vzdelaní vydaným uznanou vysokou školou v SR v súlade s § 33 alebo vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijný program v anglickom jazyku doložia certifikát o znalosti jazyka / doklad o štátnej skúške z cudzieho jazyka, TOEFL, IELTS a pod. – požadovaná úroveň B2Coordinator for students with specific needs

PhDr. Mariena Bartúnková
e-mail: mariena.bartunkova@stuba.sk

Mgr. Katarína Matúšková

katarina.matuskova@stuba.skGeneral information on the admission examForm of entrance exam

Rámcový obsah prijímacej skúšky

  • teoreticko-odborná rozprava k vybranej téme dizertačnej práce,
  • zistenie jazykových schopností uchádzača z anglického jazyka (v rámci teoreticko-odbornej rozpravy k vybranej téme dizertačnej práce).
  • Na základe výsledkov prijímacej skúšky (celkového počtu získaných bodov) môžu byť na štúdium prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu najmenej 60 bodov.  • Apply the application for study

    06.04.2022 - 31.05.2022

  • Submit additional application form

    06.04.2022 - 31.07.2022

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Current number of filed applications:
10


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 100 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bankové spojenie

IBAN platobného účtu: SK8881800000007000084007

Názov účtu príjemcu - organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Adresa príjemcu: Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Kód krajiny: SK

 

BIC/SWIFT kód banky príjemcu: SPSRSKBA

 

Banka príjemcu: Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

Slovakia

 

Variabilný symbol (pri platbe bez elektronickej prihlášky): 9073002122

 

Variabilný symbol (pri platbe za elektronickú prihlášku generovanú cez AIS): číslo elektronickej prihlášky vygenerované systémom AIS

Uprednostniť platbu cez AIS.

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Matúšková – katarina.matuskova@stuba.sk
Last update: 31.08.2022 02:51

Draw attention to not topical data