Metrológia

Absolvent má hlboké teoretické vedomosti v oblasti prírodných vied súvisiacich s jeho vedeckou prácou a v oblasti metrológie, teórie merania, meracích prístrojov a systémov, navrhovania a riadenia experimentov, spracovania výsledkov meraní. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja. Je schopný navrhovať a rozvíjať metódy merania, metódy kalibrácie a overovania meradiel, vyvíjať a aplikovať teoretické poznatky pri realizácii meracích jednotiek veličín, používať vedecké metódy navrhovania experimentov so zvláštnym zameraním na kalibráciu, overovanie meradiel a nadväznosť meraní, vedecky skúmať a rozvíjať metódy vyhodnocovania meraní a spracovania nameraných údajov. Je schopný pracovať na zložitých experimentálnych zariadeniach, pripravovať a prezentovať správy o výsledkoch výskumu. Osvojí si metódy pedagogickej práce, väzby výskum - vývoj - výroba - použitie, etické a spoločenské stránky vedeckej práce.

Prospects of graduates
Získané vedomosti, skúsenosti s vedeckou a publikačnou prácou, ako aj pedagogická prax umožňujú absolventom doktorandského štúdia uplatniť sa vo výskumno-vývojovej základni strojárstva, v priemyselnej praxi, alebo pokračovať vo vedecko-pedagogickej kariére na univerzite strojárskeho zamerania na Slovensku alebo v zahraničí. Komplexnosť profilu absolventov zaručuje ich bezproblémové uplatnenie vo výrobných a technologických odvetviach i v styčných oblastiach súčasnej informačnej spoločnosti.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.05.2021 - 31.05.2021

  • Submit additional application form

    01.05.2021 - 12.07.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Current number of filed applications:
4


Annual tuition fees
Standard length of study: 1500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1500 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data