Investičné plánovanie v priemyselnom podniku

Absolvent študijného programu je schopný riešiť v rámci zvoleného odvetvia problémy tvorby stratégií, finančného riadenia, manažmentu výroby a inovačného rozvoja podnikov, zostavovať rozpočty projektov a riadiť ich financovanie zo súkromných a verejných zdrojov v podmienkach dynamiky trhu. Dokáže pripravovať a realizovať podnikateľské plány a inovačné projekty spoločností. Efektívne využíva informačné a komunikačné technológie a informačné systémy pre vrcholové a operatívne riadenie podnikov a odvetvové ekonomické analýzy a zároveň orientuje sa v hospodárskej politiky štátu na základe znalostí ekonomického a legislatívneho prostredia odvetví a regulačných opatrení EÚ.

Prospects of graduates
Absolvent má široké možnosti uplatnenia sa v hospodárskej praxi, napr. ako vedúci alebo samostatný pracovník tvorivého tímu, projektový manažér, samostatný analytik pre odvetvovú problematiku vo verejnej správe, v inžiniersko-investorských a poradenských organizáciách, developerských spoločnostiach, ako samostatný analytik a vývojár aplikácií.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienkou prijatia na štúdium je zaplatenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

 Prihlášku je potrebné doručiť v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (ďalej len „AIS“)do 31.5.2021

Uchádzač o štúdium môže doručiť aj písomnú prihlášku vyplnenú mimo AIS na tlačive predpísanom MŠVVaŠ SR na adresu: Slovenská technická univerzita, Ústav manažmentu, študijné oddelenie, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.

Odoslanie prihlášky (elektronicky alebo poštou) spolu s požadovanými prílohami uvedenými v bode 2.3. je nevyhnutnou podmienkou pre úspešné podanie prihlášky na štúdium na STU.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium inžinierskych ŠP je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium je zaplatenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.Additional information

 

2.3   Povinné doklady k prihláške na štúdium

a)   životopis

b)      doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ústrižok poštovej poukážky, potvrdenie o prevode v banke, resp. výpis z účtu, z ktorého musí byť jasné priezvisko a meno uchádzača, za ktorého bol poplatok uhradený), ktorý prikladá len uchádzač, ktorý neuhradil poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania platobnou kartou v aplikácii elektronickej prihlášky v AIS.

c)    kópia vysvedčenia o štátnej skúške,

d)    kópia vysokoškolského diplomu,

e)   kópia dodatku k  vysokoškolskému diplomu alebo kópia výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach. (Prijatí uchádzači sú povinní najneskôr v deň určený na zápis predložiť overenú kópiu dokladov o dosiahnutom vzdelaní. U absolventov STU overená kópia dokladov podľa písm. c) až e) tohto bodu nie je podmienkou, overenie platí iba pre uchádzačov mimo STU, ktorí absolvovali štúdium v SR),

f)       uchádzači, ktorí absolvovali vzdelanie potrebné pre splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v zahraničí, priložia overený doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania spolu s rozhodnutím o uznaní dokladov o vzdelaní vydaným uznanou vysokou školou v SR v súlade s § 33 alebo vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

g)   uchádzači so špecifickými potrebami predkladajú spolu s prihláškou žiadosť na účely vyhodnotenia ich špecifických potrieb a určenia rozsahu podporných služieb pre prijímacie konanie v zmysle smernice rektora číslo 5/2013-SR, ktorá je uvedená na webovom sídle STU: http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717 z dôvodov vytvorenia primeraných podmienok pre absolvovanie prijímacej skúšky zo strany STU; uchádzačom so špecifickými potrebami sa na ich žiadosť na základe vyhodnotenia ich špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na ich špecifické potreby.

 

V prípade doručenia prihlášky v elektronickej forme uchádzač doručí aj povinné doklady

k prihláške elektronicky (zoskenované) a vložené ako príloha vo formáte pdf. Prijatý uchádzač doručí overenú kópiu dokladu o splnení základnej podmienky prijatia na štúdium študijného programu  alebo dokladu o uznaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa písm. c) až f) tohto bodu najneskôr v deň zápisu na štúdium.

V prípade, že prihláška nebude obsahovať všetky údaje alebo nebudú k prihláške priložené všetky povinné doklady uvedené v tomto bode, ÚM STU je oprávnený vyzvať uchádzača na odstránenie nedostatkov prihlášky a doplnenie chýbajúcich dokladov v určenom termíne. Ak uchádzač túto povinnosť v  stanovenom termíne nesplní, bude mu doručené rozhodnutie o neprijatí na štúdium ŠP pre nesplnenie podmienok prijatia na štúdium.Conditions for international students

Uchádzači, ktorí absolvovali vzdelanie potrebné pre splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v zahraničí, priložia overený doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania spolu s rozhodnutím o uznaní dokladov o vzdelaní vydaným uznanou vysokou školou v SR v súlade s § 33 alebo vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Uchádzači na inžinierske štúdium ŠP investičné plánovanie v priemyselnom podniku budú prijímaní bez prijímacej skúšky.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Mariena Bartúnková
e-mail: mariena.bartunkova@stuba.sk

Mgr. Katarína Matúšková

katarina.matuskova@stuba.skGeneral information on the admission exam
  • Apply the application for study

    08.03.2021 - 31.05.2021

  • Submit additional application form

    06.06.2021 - 31.07.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
40


Current number of filed applications:
36


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bankové spojenie

IBAN platobného účtu: SK8881800000007000084007

 Názov účtu príjemcu - organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave

 Adresa príjemcu: Vazovova 5, 812 43 Bratislava

 Kód krajiny: SK

 BIC/SWIFT kód banky príjemcu: SPSRSKBA

 Banka príjemcu:    Štátna pokladnica

Radlinského 32

 810 05 Bratislava

Slovakia

Variabilný symbol (pri platbe bez elektronickej prihlášky): 9072002122

Variabilný symbol (pri platbe za elektronickú prihlášku generovanú cez AIS): číslo elektronickej prihlášky vygenerované systémom AIS

Uprednostniť platbu cez AIS STU

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Matúšková – katarina.matuskova@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data