Agriculture and Landscape

Name: Agriculture and Landscape
English Name of the field of study: Agriculture and Landscape
Code: 4190
Group: Agricultural and Veterinary Science
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Replaces study fields: agrochémia a výživa rastlín
fyziológia plodín a drevín
hydromeliorácie
krajinárstvo
krajinná a záhradná architektúra
ochrana pôdy
ochrana rastlín
rastlinná produkcia
špeciálna rastlinná produkcia
špeciálna živočíšna produkcia
všeobecná rastlinná produkcia
všeobecná živočíšna produkcia
všeobecné poľnohospodárstvo
výživa
záhradníctvo
živočíšna produkcia

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor zahŕňa agrobiologické, technologické, technické, ekonomické a ekosystémové znalosti o zabezpečení produkčných a mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva a s tým súvisiacimi aktivitami  pri  produkcii  rastlinných  a živočíšnych  potravinových  zdrojov  vrátane  spracovania a využívania odpadov, hospodárení s vodou, starostlivosti o krajinu, ochrane a dotváraní prírodných zdrojov pre trvalo udržateľné využívanie krajiny a rozvoj vidieka ako celku.

 

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru tvoria najmä všeobecné poľnohospodárstvo, rastlinná produkcia – všeobecná aj špeciálna, živočíšna produkcia – všeobecná aj špeciálna, záhradníctvo, fyziológia plodín a drevín, agrochémia a výživa rastlín, výživa zvierat, výživa ľudí, ochrana pôdy a rastlín, hospodárenie s odpadmi, hydromeliorácie, krajinárstvo a krajinná a záhradná architektúra.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent má vedomosti na úrovni syntézy o poznatkoch v študijnom odbore vrátane kľúčových pojmov, kategórií, technologických postupov a manažmentu poľnohospodárskej produkcie, tvorby a využívania vidieckej krajiny a starostlivosti o krajinu. V súlade so svojím študijným programom vie kategorizovať znalosti a zručnosti z manažmentu rastlinnej výroby, manažmentu živočíšnej výroby, farmárstva, špeciálneho chovateľstva, záhradníctva, krajinárstva, odpadového hospodárstva, pozemkových úprav, krajinnej a záhradnej architektúry. Všeobecné a udržateľné poľnohospodárstvo analyzuje vo vzťahu k požiadavke na spoločenskú úlohu poľnohospodárskych subjektov na produkciu potravín a výživu ľudí a s dôrazom na plánovanie, manažment, ochranu a revitalizáciu krajiny.

 

Absolvent dokáže samostatne organizovať a zabezpečovať výrobné postupy a robí manažérske rozhodnutia v konkrétnych odvetviach poľnohospodárskej výroby a krajinárstva. Navrhuje riešenia pre základné procesy spracovania potravinových zdrojov a je schopný vykonávať kontrolu a vyhodnocovať ich  kvalitu vo vzťahu k výžive ľudí. Vie vyvodiť súvislosti  a závery medzi poľnohospodárskymi výrobnými systémami a environmentálnymi aspektmi rozvoja krajiny. Používa manažérske prístupy, informačné technológie a metódy riešenia špecifických odborných problémov. Dokáže spolupracovať s manažérmi výrobných organizácií a špecialistami iných profesií v oblasti inovácie technologických postupov, v oblasti hodnotenia kvality, marketingu a manažmentu krajiny.

 

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení teoretických a praktických problémov odboru v širších súvislostiach. Dokáže samostatne prezentovať získané vedomosti z oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka odbornej a laickej verejnosti a na základe ich podnetov navrhuje riešenia. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Pozná etické, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru a zodpovedne o nich rozhoduje.

Description of the first degree

Absolvent má vedomosti na úrovni syntézy o poznatkoch v študijnom odbore vrátane kľúčových pojmov, kategórií, technologických postupov a manažmentu poľnohospodárskej produkcie, tvorby a využívania vidieckej krajiny a starostlivosti o krajinu. V súlade so svojím študijným programom vie kategorizovať znalosti a zručnosti z manažmentu rastlinnej výroby, manažmentu živočíšnej výroby, farmárstva, špeciálneho chovateľstva, záhradníctva, krajinárstva, odpadového hospodárstva, pozemkových úprav, krajinnej a záhradnej architektúry. Všeobecné a udržateľné poľnohospodárstvo analyzuje vo vzťahu k požiadavke na spoločenskú úlohu poľnohospodárskych subjektov na produkciu potravín a výživu ľudí a s dôrazom na plánovanie, manažment, ochranu a revitalizáciu krajiny.

 

Absolvent dokáže samostatne organizovať a zabezpečovať výrobné postupy a robí manažérske rozhodnutia v konkrétnych odvetviach poľnohospodárskej výroby a krajinárstva. Navrhuje riešenia pre základné procesy spracovania potravinových zdrojov a je schopný vykonávať kontrolu a vyhodnocovať ich  kvalitu vo vzťahu k výžive ľudí. Vie vyvodiť súvislosti  a závery medzi poľnohospodárskymi výrobnými systémami a environmentálnymi aspektmi rozvoja krajiny. Používa manažérske prístupy, informačné technológie a metódy riešenia špecifických odborných problémov. Dokáže spolupracovať s manažérmi výrobných organizácií a špecialistami iných profesií v oblasti inovácie technologických postupov, v oblasti hodnotenia kvality, marketingu a manažmentu krajiny.

 

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení teoretických a praktických problémov odboru v širších súvislostiach. Dokáže samostatne prezentovať získané vedomosti z oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka odbornej a laickej verejnosti a na základe ich podnetov navrhuje riešenia. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Pozná etické, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru a zodpovedne o nich rozhoduje.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami na úrovni hodnotenia z viacerých oblastí študijného odboru – manažment rastlinnej výroby, manažment živočíšnej výroby, záhradníctvo, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, výživa zvierat a krmivárstvo, výživa ľudí, genetické technológie v agrobiológii, výživa a ochrana rastlín, krajinárstvo, odpadové hospodárstvo, pozemkové úpravy, krajinná a záhradná architektúra, biotechnika zelene, agroekológia. Biometrické metódy využíva pri spracovaní dát. Zhodnotí aktuálne manažérske a ekosystémové prístupy, podnikové činnosti a procesy v odbore. Navrhuje a projektuje kultúrnu vidiecku a mestskú krajinu s dôrazom na ochranu zložiek životného prostredia a starostlivosti o krajinu.

 

Absolvent   je   schopný   navrhovať,   realizovať   a hodnotiť   riešenie   problémov   súvisiacich s poľnohospodárstvom, krajinárstvom a rozvojom vidieka, zahrnujúce aplikáciu vedomostí v súlade so svojim študijným programom. Dokáže formulovať odporúčania, postupy riešenia odborných problémov a navrhuje a uskutočňuje projekty na ich vyriešenie. Používa manažérske prístupy, informačné technológie a metódy riešenia špecifických odborných problémov. Disponuje odbornými, komunikačnými a manažérskymi zručnosťami potrebnými na výkon vyšších manažérskych   funkcií.   Preukazuje   vysoký   stupeň   samostatnosti   pri   riešení   problémov a projektov, expertíznej a realizačnej činnosti v odbore a má predpoklady na inovácie a originálne prístupy v praxi a výskume.

 

Absolvent sa vyznačuje vysokým stupňom samostatnosti a predvídavosti pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Je schopný samostatne manažovať výrobný a marketingový proces na vysokej profesionálnej úrovni, vykonávať poradenstvo, riešiť problémy v oblasti výskumu, vstupovať do rozvojových projektov. Pozná etické, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru a je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu.

 

Absolvent študijného programu pripravujúceho na regulované povolanie krajinný architekt disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktorých rozsah a štruktúru vysoká škola vymedzuje po zohľadnení relevantného stanoviska Slovenskej komory architektov a ktoré sú v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie.

Description of the third degree

Absolvent má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí odboru na úrovni súčasného stupňa jeho rozvoja, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a formulovanie nových poznatkov pre inovácie a rozvoj odbornej praxe v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. V súlade so svojím študijným programom ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu všeobecnej a špeciálnej živočíšnej produkcie, všeobecnej a špeciálnej rastlinnej produkcie, agrochémie a výživy rastlín, fyziológie plodín a drevín, záhradníctva, krajinárstva, výživy, ochrany pôdy a rastlín, krajinnej a záhradnej architektúry.

 

Absolvent formuluje nové hypotézy a vytvára stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru Vyhodnocuje teórie, koncepty a inovácie a je schopný aplikovať vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v odbore. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Identifikuje, triedi, interpretuje a aplikuje poznatky s využívaním kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy dát. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy pri zohľadnení možných dôsledkov navrhovaných riešení.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať výskumné a realizačné tímy zamerané na riešenie úloh rozvoja odboru, a to aj na medzinárodnej úrovni. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou.

Back