Agrárny obchod a marketing

Absolvent študijného programu Agrárny obchod a marketing, v doktorandskom štúdiu nadobudne profesionálnu orientáciu a spôsobilosť vykonávať povolania vyžadujúce aplikácie vedeckých metód výskumu a predikcie ekonomiky a marketingu podnikov. Philosophiae Doctor (PhD.) v študijnom programe „Agrárny obchod a marketing“ po absolvovaní 3. stupňa štúdia ovláda vedecké metódy výskumu marketingového prostredia a trhových dát, metódy stimulácie a verifikácie marketingových riešení, analýzy, interpretácie a aplikovania výsledkov výskumu spotrebiteľských a obchodných subjektov, kritického posúdenia a tvorivého riešenia zložitých problémov marketingových a obchodných systémov. Ďalej ovláda metodiku a metodológiu vedeckej práce, formulovania a testovania vedeckých hypotéz s trhovými a spotrebiteľskými experimentmi s cieľom rozvíjať a posúvať dopredu vedecké poznanie v danej oblasti.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia podľa § 56 ods. 3 zákona je absolvovanie študijného programu druhého stupňa v tom istom alebo príbuznom študijnom odbore. Podmienkou prijatia je:

 1. úplnosť prihlášky (prihláška + prílohy k prihláške) na doktorandské štúdium, kde prílohami k prihláške sú:
 • životopis podpísaný uchádzačom,
 • doklad o vzdelaní na 2. stupni vysokoškolského štúdia (ďalej len 2. stupeň štúdia)- doložený najneskôr ku dňu zápisu:

         a) u dokladov o vzdelaní vydaných vysokou školou v Slovenskej republike alebo Českej republike sa predloží overená kópia diplomu a kópie vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu 2. stupňa štúdia

          b) u dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou (okrem prípadov uvedených v bode a) sa predloží overená kópia diplomu a dodatku k diplomu 2. stupňa štúdia; doklady musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a doklad o ukončení 2. stupňa                          štúdia uznaný v SR (Recognition of higher education)

 • motivačný list,
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (zahrňuje popis teoretických a metodologických východísk problematiky zvolenej témy dizertačnej práce (DP) + uchádzačom predpokladaný postup vypracovania DP)
 • vypracovanú prezentáciu k téme dizertačnej práce
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

        2.  a účasť uchádzača na prijímacej skúške v danom termíne  General information on the admission exam

Približný časový harmonogram prijímacích skúšok

8.00 – 8.30 h           otvorenie prijímacích pohovorov                            

8.30 – 16.00 h          ústny pohovor pred skúšobnou komisiou[1]

Podmienky organizovania prijímacích skúšok

 1. Prijatie na doktorandské štúdium sa uskutočňuje formou prijímacích skúšok na základe pozvánky.
 2. Prijímacie skúšky sa uskutočnia pred skúšobnou komisiou, ktorá bude najmenej štvorčlenná. Tvorí ju predseda a najmenej traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva dekan fakulty. Presné zloženie skúšobnej komisie bude stanovené po uzávierke prihlášok. Pohovor sa bude uskutočňovať buď prostredníctvom online pohovoru v deň prijímacej skúšky alebo osobnou účasťou v deň prijímacej skúšky. podľa rozhodnutia dekana FEM.
 3. Pri prijímacích skúškach zohľadňuje skúšobná komisia odborné vedomosti uchádzača zo zvoleného študijného programu, predpoklady pre samostatnú vedeckú prácu a aktivity v študijnej a vedeckej činnosti počas predchádzajúcich stupňov štúdia.
 4. Prijímacími skúškami uchádzač preukáže schopnosť študovať v cudzom jazyku. Prijímacia skúška bude realizovaná formou komunikácie v cudzom jazyku k vybranej časti prezentovaného projektu (bod 5, písm. b)).
 5. Obsah prijímacej skúšky formou ústneho pohovoru:
 • Prezentácia projektu k vybranej téme dizertačnej práce (domáca príprava maximálne 10 minútovej prezentácie pri využití IKT) – cieľ práce, dôvod pre výber témy dizertačnej práce, predpoklady uchádzača pre výskum danej témy, prehľad literatúry, predbežný návrh metodiky, spôsoby získavania podkladových údajov a pod.          
 • Komunikácia v cudzom jazyku k vybranej časti prezentovaného projektu.   

      6.  Uvádzané hodnotiace kritériá o spôsobilosti uchádzačov na           prijatie sú doplnené v zmysle § 57 ods.1 zákona č.                     131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení             niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o                       nasledovné hľadiská:

 • sociálne hľadisko,
 • telesne handicapovaní uchádzači,
 • záujem zahraničných Slovákov,
 • regionálne hľadisko (akceptovanie ekonomicky zaostávajúcich a štrukturálne slabých regiónov pri odvolacom konaní)

Uchádzačovi so zdravotným postihnutím sa na jeho žiadosť určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné postihnutie.

 

 

 

 Form of entrance exam

ústny pohovorTests

- • Apply the application for study

  20.05.2021 - 30.06.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Current number of filed applications:
5


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1500 €

The fee for admission procedure
application form: 45 €
E-application form: 40 €

Billing information

Úhrada poplatku závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete, a to buď:

- pri elektronickej prihláške - poplatok zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške,

- pri klasickej prihláške - najvhodnejší spôsob úhrady poplatku je cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, určite nie poštovou poukážkou.

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod potrebujete nasledovné údaje:

- číslo bankového účtu: 7000066247/8180

- konštantný symbol (KS): 0558

- variabilmý symbol (VS): 101900

- špecifický symbol (ŠS): 101900721

- správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (bez diakritiky)

Pre realizovanie platby za poplatok z krajín EÚ sú potrebné  nasledovné údaje:

- číslo bankového účtu: 7000066247/8180

- IBAN: SK 408180000000 7000066247

- SWIFT kód: SUBASKBX

- názov a adresa banky : Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

- konštantný symbol (KS) : 0558

- variabilný symbol (VS) : 101900

- špecifický symbol (ŠS) : 101900721

- správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (bez diakritiky)

                                               

                         

 

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Zita Bírová – Zita.Birova@uniag.sk
Last update: 30.09.2021 02:52

Draw attention to not topical data