Spracovanie a recyklácia odpadov

Cieľom študijného programu je vychovať absolventa odboru environmentálne inžinierstvo so širokými teoretickými znalosťami, opierajúcimi sa o základy z chémie a ďalších prírodných vied, v oblasti spracovania tuhých odpadov  z rôznych odvetví priemyslu, ako aj odpadu komunálneho.Prospects of graduates

Profil absolventa

 • získa ucelené vzdelanie v odbore so zameraním na spracovanie a recykláciu tuhých odpadov pochádzajúcich z priemyslu a z komunálnej oblasti,
 • má teoretické znalosti technologických postupov spracovania odpadov, najmä v hutníckych a príbuzných oblastiach priemyslu,
 • je schopný nadobudnuté vedomosti využívať pri zbere, triedení a spracovaní a recyklácii odpadov,
 • dokáže analyzovať vplyv odpadov na životné prostredie a kvalitu ľudského života,
 • je pripravený na štúdium študijného programu III. stupňa

Uplatnenie:

 • ako technológ a riadiaci pracovník vo všetkých oblastiach priemyslu ale aj v komunálnej sfére, kde vzniká odpad, ktorý sa následne musí zhodnocovať alebo zneškodňovať,
 • ako samostatný a riadiaci pracovník v štátnych inštitúciách na oddeleniach životného prostredia, štatistických oddeleniach a monitorovacích staniciach kvality pôdy, vody a ovzdušia,
 • v štátnych alebo súkromných inštitúciách zaoberajúcich sa spracovaním a recykláciou odpadov, nielen na území Slovenskej republiky,
 • môže podnikať v oblasti zberu, triedenia, recyklácie a spracovania odpadov.


  Information on the employment of graduates

  Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
  We will send you all the information about important events and deadlines.

  Send me news

  Conditions of admission

  Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium inžinierskych študijných programov (druhý stupeň vysokoškolského štúdia) je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa. Prijímanie na štúdium sa uskutočňuje formou výberového konania na základe výsledkov v bakalárskom štúdiu.

  Fakulta si vyhradzuje právo rozhodnúť o tom, či obsah študijného programu prvého stupňa, ktorý uchádzač absolvoval, zodpovedá požiadavkám pre štúdium príslušného programu druhého stupňa a následne rozhodnúť o predpísaní diferenčných predmetov, resp. o neprijatí uchádzača  Additional information

  Štúdium študijných programov v externej forme je spoplatnené 600 .- EUR/rok.

  Absolvent inžinierskeho štúdia môže pokračovať v štúdiu na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania, napr. v študijných programoch:

  • spracovanie a recyklácia odpadov


  Conditions for international students

  Zahraniční študenti sa prijímajú na základe medzinárodných dohôd, alebo ako samoplatcovia. Cudzinci spravidla študujú v anglickom jazyku. Podmienky štúdia sú stanovené zmluvou o štúdiu. Úspešné absolvovanie jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov je podmienkou. Študenti z Českej republiky môžu používať jazyk český.  Without entrance examinations
  yes

  Conditions of admission without the entrance exam

  bez prijímacej skúšky/testov, len na základe výsledkov z predchádzajúceho Bc. štúdia. Prihliada sa k štúdijnému programu Bc. štúdia a výsledkom štúdia.  Coordinator for students with specific needs

  doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.  General information on the admission exam

  Uchádzač o inžinierske štúdium:v(k) prihláške

  • prikladá vysvedčenie o štátnej skúške, diplom bakalára a výpis výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského štúdia, resp. dodatok k diplomu (overené kópie), ktoré možno doložiť dodatočne po štátnej skúške, pred termínom prijímacieho konania.
  • uvádza študijný program, doporučuje sa uviesť aj alternatívny študijný program
  • krátky životopis a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Poplatok sa zaplatí na účet: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Letná 9, 042 00 Košice, Banka: Štátna pokladnica, č.ú. 7000151476/8180. Ústrižok poštovej poukážky typu U sa nalepí na 3. stranu prihlášky.

  • Uchádzač o štúdium je s výsledkom prijímacieho konania oboznámený doporučenou listovou zásielkou najneskôr do 30 dní.
  • Prijatý uchádzač má možnosť požiadať o ubytovanie v Študentskom domove TU na Jedlíkovej 5 v Košiciach (ubytovanie sa prideľuje na základe kritérií stanovených Technickou univerzitou v 2 až 3 posteľových izbách so sociálnym zariadením).


  Form of entrance exam

  bez prijímacej skúšky  Tests

  žiadne  • Apply the application for study

   15.10.2020 - 30.06.2021

  Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
  We will send you all the information about important events and deadlines.

  Send me news

  Anticipated number of applicants to be accepted
  20


  Additions
  • CV (electronic form)
  • Bachelor diploma (electronic form)
  • verified copy of the degree for applicant of other universities
  • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities


  Annual tuition fees
  Standard length of study: cost free
  Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

  The fee for admission procedure
  application form: 30 €
  E-application form: 20 €

  Billing information

  Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
  IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
  Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
  Variabilný symbol: 2

  Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
  We will send you all the information about important events and deadlines.

  Send me news

  Detail of the study program

  HelpDesk

  037 / 641 48 81
  0911 154 882
  0911 154 214

  helpdesk

  Responsibility for content: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
  Last update: 08.06.2021 09:56

  Draw attention to not topical data