Sociálna práca

Prospects of graduates

UPLATNENIE ABSOLVENTOV 

 

Študijný program: Predškolská a elementárna pedagogika

 

Odborný a vedecký profil a uplatnenie absolventov doktorandského štúdia 

 

 

Absolvent doktorandského štúdia je spôsobilý vykonávať samostatnú, koncepčnú a tvorivú vedeckovýskumnú činnosť, projektovú a vývojovú činnosť v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky. Chápe širšie filozofické, socio-kultúrne, pedagogicko-psychologické súvislosti a teoreticko-koncepčné východiská na projektovanie edukačných modelov a ich implementáciu do socializačných a pedagogických procesov detí/žiakov v jednotlivých oblastiach kurikula predprimárneho a primárneho vzdelávania, vrátane špecifík odborových didaktík jednotlivých oblastí rozvoja osobnosti dieťaťa (jazyk, matematika, počiatočné prírodovedné a sociálnovedné vzdelávanie, umenie a telesná kultúra). Absolvent dokáže formulovať stratégie a aktívne sa podieľať v ďalšom vzdelávaní učiteľov a pedagogických pracovníkov z daného odboru. Môže zastávať pozíciu špecializovaného odborníka na pedagogicko-metodickom pracovisku v oblasti predprimárneho vzdelávania a primárneho vzdelávania alebo v oblasti pedagogického a výchovného poradenstva.

Profil absolventa charakterizujú vedomosti a zručnosti, ktoré umožňujú jeho samostatnú tvorivú vedeckú prácu, opierajúc sa o poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznávania v odbore. V teoretickej oblasti si doktorand o.i. osvojí metodológiu vedeckej práce v odbore, dokáže  orientovať sa v širšom filozofickom a sociálno-vednom kontexte odboru, pozná psychologické súvislosti procesov edukácie a rozvoja dieťaťa, novšie koncepcie učenia sa. Pozná didaktické koncepcie vyučovania jednotlivých oblastí kurikula v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Rozšíri si poznanie a schopnosti profesionálne vnímať a v praxi aplikovať inkluzívnu pedagogiku. V oblasti praktických  schopností absolvent pozná a rozumie teóriám predškolskej a elementárnej pedagogiky a ich aplikácii do praxe. Ovládne vedecký jazyk a tvorbu vedeckého textu, získa zručnosť realizovať vedecký výskum v odbore, samostatne zostaví vedecký projekt, osvojí si zásady prezentovania výsledkov výskumu, priebežne prezentuje teoretické a empirické výsledky projektu dizertačnej práce, atď. Absolvent doktorandského študijného programu je schopný inovatívne prístupy aplikovať v praxi, a tým prispievať k rozvoju príslušného študijného odboru.  

 

Študijný program: Didaktika hudby

 

Odborný a vedecký profil a uplatnenie absolventov doktorandského štúdia 

 

 

Absolventi sú spôsobilí vykonávať vysoko kvalifikovanú profesiu: učiteľa odborovej didaktiky so zameraním na didaktiku hudobnej výchovy na fakultách, ktoré pripravujú učiteľov pre stredné školy alebo pre 2. stupeň ISCED, výskumného a metodického pracovníka v didaktike hudobnej výchovy pre rezortné výskumno-vývojové a metodické pracoviská, koncepčného programového pracovníka štátnej správy v školstve a osvete - profesionálnu prácu so 7. stupňom vzdelania podľa ISCED. Ovládajú znalosti o dejinách a perspektívach odboru a o jeho súčasných pojmoch, princípoch a teóriách a dokážu systémovo analyzovať modelové odborovodidaktické problémy a navrhovať ich riešenia. Taktiež môžu odborne viesť metodické centrá pre vyučovanie hudobnej výchovy. Môžu odborne vykonávať inšpektora na školách pre hudobnú výchovu. Môžu viesť tímovú prácu na príprave učebných osnov, metodických príručiek a školských učebníc hudobnej výchovy.

 

 

 

 

                            Študijný program:         Sociálna práca

                                                                            Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby

Poradenstvo a sociálna komunikácia 

 

 

 

Absolvent doktorandského štúdia študijného odboru Sociálna práca získa poznatky z metodológie sociálnej práce a sociálnych vied, porozumie a bude ovládať podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie dotýkajúce sa vedeckého výskumu, vedeckého textu a sociálnej praxe. Porozumie aplikácii sociálnej práce do oblasti verejnej správy a sociálnych služieb.

Dokáže vykonávať samostatnú organizačnú činnosť v riešení sociálnej problematiky. Bude schopný pripraviť kolektív na tímovú prácu a kooperáciu s odborníkmi iných príbuzných odborov a nadviazať kontakty spolupráce so zahraničnými sociálnymi subjektmi. Poznaním obsiahlych znalostí sociálnych problémov na základe využitia najnovších poznatkov literatúry, využitím teórií a metód sociálnej práce aplikovateľných na úrovni riadiacich a koncepčných sociálnych pracovníkov bude vybavený zručnosťami aktívnej účasti na riešení praktických, koncepčných, metodických a vedeckých úloh.  Bude poznať teoreticko-koncepčné východiská vedeckých postupov, ako aj ich aplikácie. Dokáže pôsobiť aj v ďalšom vzdelávaní sociálnych pracovníkov verejnej správy a sociálnych služieb.  Ďalej absolvent doktorandského štúdia dokáže zaujať kritické vedecké stanovisko k problematikám a definíciám, ktoré úzko súvisia s jeho poľom vedeckého záujmu. Absolventi doktorandského štúdia sa uplatnia ako vysoko profesionálni sociálni pracovníci, sociálni poradcovia a komunikační špecialisti v oblasti štátnej správy, samosprávy, v neziskovom a v súkromnom sektore, ako sociálni výskumníci a analytici v inštitúciách zaoberajúcich sa sociálnou problematikou na lokálnej a celoštátnej úrovni a tiež v spolupráci s medzinárodnými inštitúciami. Uplatnenie absolventov bude aj v samostatnom výskume a realizácii sociálnych programov a koncepcií sociálneho regulovania na lokálnej, celoštátnej a európskej úrovni. Zároveň so zameraním na špecializáciu programu absolventi jednotlivých programov budú navyše zvládať oblasti:

 

V študijnom programe Sociálna práca absolvent doktorandského štúdia bude odborníkom v oblasti:

 • Tvorby modelov praktickej sociálnej práce;
 • Iniciovania, podporovania a realizovania štátnej sociálnej politiky a sociálnej zmeny v tíme s inými expertmi;
 • Riadenia sociálnej práce ako praktickej činnosti a výskumu.

 

V študijnom programe Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby absolvent doktorandského štúdia bude odborníkom v oblasti:

 • Samostatného vedeckého skúmania vzťahov vo verejnej správe a zaujatia a obhájenia výskumných zistení s ich aplikáciou do praxe;
 • Tvorivé využívanie relevantných znalosti na identifikovanie, analyzovanie a riešenie problémov verejnej správ;
 • Využívania interdisciplinárneho prístupu v sociálnych službách.

 

V študijnom programe Poradenstvo a sociálna komunikácia absolvent doktorandského štúdia bude zvládať oblasť:

 

 • Špecializovaného sociálneho poradenstva;
 • Sociálnej komunikácie v rôznych expertných prostrediach;
 • Tvorby koncepčných materiálov a metodických usmernení v oblasti sociálneho poradenstva;
 • Tvorby modelov komunikácie a komunikačných stratégií;

 

Predmety uvedených doktorandských programov sú orientované do problematiky vedného odboru sociálna práca. Nosné témy jadra vedomostí sú súčasťou náplne povinných predmetov. Ďalšia časť študijných programov je vzhľadom na ich špecifikáciu pokrytá odbornými disciplínami vo vzťahu k sociálnej politike a sociálnej práci, poradenstvu, sociálnej komunikácie, verejnej správy a sociálnych služieb. Názov, zameranie a obsah jednotlivých predmetov je podrobne opísaný v informačných listoch. Obsah jednotiek študijných  programov zodpovedá súčasnému stavu poznania, vystihuje najnovšie trendy ich rozvoja. Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia na štúdium:
- úplné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
- absolvovanie rovnakého alebo príbuzného magisterského študijného programu (vymedzenie príbuzných študijných odborov: http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=odbory), vo vzťahu k zvolenému študijnému odboru/programu,  
- záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty,
- aktívna účasť na prijímacom pohovore,
- úspešné absolvovanie prijímacej skúšky zameranej na odbornú komunikáciu, overovanie zručností, študijných spôsobilostí a poznatkov v študijnom odbore,  
- obhájenie návrhu projektu dizertačnej práce, ktorý obsahuje: zdôvodnenie výberu témy, cieľ, metódy a predpokladané výstupy. Additional information

1. posúdenie podmienok prijatia na štúdium,
2. prijímací pohovor.
Obsah prijímacieho pohovoru tvorí zistenie predpokladov pre samostatnú vedeckú prácu, spôsobilosť komunikácie v jazyku odboru a základné predpoklady na vysokoškolské štúdium.
Uchádzač predkladá a obhajuje písomný návrh projektu dizertačnej práce obsahujúci: zdôvodnenie výberu témy, cieľ, metódy, stručné opísanie stavu výskumnej reality v plánovanej téme dizertačnej práce a základné výskumné otázky. Komunikácia v zvolenom cudzom jazyku na tému práce.
 
Prijímacie pohovory sa uskutočnia v dňoch od 15.06.2020 do 03.07.2020.  
 
 
 
 
Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel:
Ak podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu splní väčší počet uchádzačov, budú prijatí tí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Coordinator for students with specific needs

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok.

Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.  

 

 

 

Koordinátorka pre prácu so študentmi PF KU s výchovno-vzdelávacími potrebami:

                            Mgr.     Katarína     Kohútová,     PhD.,     PF     KU,     Hrabovská     cesta     1,     034     01      Ružomberok

(katarina.kohutova@ku.sk)General information on the admission exam

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ:  
V prípade, že si uchádzač podáva prihlášky na viac študijných programov, musí podať prihlášku na každý program zvlášť.  
 
K prihláške je potrebné pripojiť:   
- vlastnoručne podpísaný životopis,
- čestné vyhlásenie o štátnom občianstve,  
- overenú kópiu vysokoškolského diplomu II. stupňa,
- overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške II. stupňa,
- overenú kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu II. stupňa,
- vyjadrenie uchádzača o výbere cudzieho jazyka - vzor v prílohe
- doklady o absolvovaných jazykových skúškach (ak ich uchádzač absolvoval)
- v prípade uchádzačov, ktorí vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získali v zahraničí, rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely,  
- návrh projektu dizertačnej práce, ktorý obsahuje: zdôvodnenie výberu témy, cieľ, metódy, stručné opísanie stavu výskumu danej témy a základné výskumné otázky,
- súpis publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, prípadne posudky týchto prác a činností,  
- doklad o zaplatení poplatku, ktorý je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia!
 
Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom písomnou formou.  
 
Uchádzači, ktorí zo zdravotných dôvodov požadujú špecifické podmienky, informujú o tom písomne fakultu pri podaní prihlášky.  
 
Uchádzači, ktorí absolvovali II. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, pripoja:  
- rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely vydaného zahraničnou vysokou školou (viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/ v časti uznávanie dokladov o vzdelaní).
 
Uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval II. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely v zmysle § 106 zákona  131/2002 Z.z. Tento doklad je základnou podmienkou na prijatie na vysokoškolské štúdium podľa § 56 ods. 3 a uchádzač ho doloží spolu s prihláškou a inými požadovanými dokladmi pre prijímacie konanie.   
 
Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:
Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok.
Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.Form of entrance exam

  • Apply the application for study

  31.05.2020

 • Performance of the entrance exam

  15.06.2020 - 03.07.2020

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Additions
 • CV (paper form, electronic form)
 • čestné vyhlásenie o štátnom občianstve, (paper form, electronic form)
 • overenú kópiu vysokoškolského diplomu II. stupňa (paper form, electronic form)
 • overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške II. stupňa, (paper form, electronic form)
 • overenú kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu II. stupňa, (paper form, electronic form)
 • vyjadrenie uchádzača o výbere cudzieho jazyka (paper form, electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 850 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 39 €
E-application form: 35 €

Billing information

Domáci platobný styk:  
Banka:  Štátna pokladnica  
Účet:  SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300501904
 
 
Zahraničný platobný styk:    
Názov sprostredkujúcej banky:  ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305  
BIC: SPSRSKBA   
Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku,  
Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1A,  
034 01  Ružomberok
Variabilný symbol: 1300501904

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Jozef Čisarik – jozef.cisarik@ku.sk
Last update: 19.03.2020 15:03

Draw attention to not topical data