Social work

The graduate of the bachelor's degree programme in social work should be able to perform the following professional activities: identify, correct and solve social problems; mediate and coordinate the cooperation of all stakeholders in solving social problems; carry out activities in the field of prevention, emergence and recurrence of social problems; instigate effective changes in the field of social policy at the institutional, local, regional and national level. Social worker - a graduate of the bachelor's study knows the basics of the theory and practice of social work, has knowledge of the roles of state administration, local government bodies and non-state entities in the field of social policy. He/she is prepared for the performance of first contact social counselling, social prevention, social work of professional officers at the offices of labour, social affairs and family (assistance to clients in material and social distress), in social service institutions, etc.Prospects of graduates

The graduate of the bachelor's degree programme in social work should be able to perform the following professional activities: identify, correct and solve social problems; mediate and coordinate the cooperation of all stakeholders in solving social problems; carry out activities in the field of prevention, emergence and recurrence of social problems; instigate effective changes in the field of social policy at the institutional, local, regional and national level. Social worker - a graduate of the bachelor's study knows the basics of the theory and practice of social work, has knowledge of the roles of state administration, local government bodies and non-state entities in the field of social policy. He/she is prepared for the performance of first contact social counselling, social prevention, social work of professional officers at the offices of labour, social affairs and family (assistance to clients in material and social distress), in social service institutions, etc.Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

ADMISSION REQUIREMENTS:
- obtaining a complete secondary education or a complete secondary vocational education (§56, par. 1 of the Higher Education Act);
- Motivational interview with the applicant (the applicant presents to the admissions committee his/her ideas about studying at PF KU, as well as his/her expectations from studying at PF KU and commits himself/herself to respect the Catholic spirit of the university and the faculty);
- for the teaching study programmes in art education, music education, musical arts and physical education, successful completion of the talent test is required (see the talent test section);
- other study programmes - without talent test.
The ranking of applicants will be based on the following rules:
1. Motivational interview with the candidate for study (50% of the total evaluation), results in high school (50% of the total evaluation).
2. In the case of talent exams, the evaluation is calculated as follows:
30% for the results at high school, 30% for the motivational interview and 40% for the talent exam.
The average value of the marks in the subjects of the final exam is calculated for the study candidate. This value is multiplied by the coefficient of the secondary school from which the applicant has graduated:
coefficient 1 for grammar school,
coefficient 2 for vocational secondary school,
coefficient 3 for vocational secondary school with matriculation.
The resulting value determines the applicant's position in the order of success in the admissions procedure.
If a greater number of applicants meet the admission requirements for a given study programme, those applicants who have demonstrated the highest level of aptitude for the study according to the admission requirements will be admitted.Additional informationCoordinator for students with specific needs

University coordinator for students with specific needs
Bc. Ing. Gabriela Ratkovská, PhD.., KU Counselling Centre, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok. Students with specific needs are advised to contact the KU Counselling Centre (poradna@ku.sk) in order to obtain qualified information about the requirements and conditions of studies in sufficient time before applying for university studies.

Coordinator for work with PF KU students with educational needs
Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; katarina.kohutova@ku.skGeneral information on the admission exam

GENERAL INFORMATION ABOUT THE ADMISSIONS PROCESS:
If an applicant wishes to apply for more than one study programme, he/she must apply for each programme separately. The applicant should send the application form to the department (city) at which he/she wishes to study.
The following must be attached to the application form:
- curriculum vitae;
- a certified copy of the matriculation certificate;
- an applicant for a study programme in the following subjects: biology, geography, chemistry, computer science, mathematics or single-subject computer science, must also provide a certified copy of the secondary school certificate of the last year of study,
- proof of payment of the fee, which must be pasted on the 3rd page of the application form. Without proof of payment, the application will not be registered. The admission fee is non-refundable!;
- the applicant for the study programme of pre-school and elementary education and pre-school and elementary education of socially disadvantaged groups shall also submit a medical certificate on the ability to take physical education without limitations and a certificate from a professional employee - speech therapist that the applicant does not have impaired communication skills;
- the applicant for the study programme of physical education teacher shall also submit a medical certificate on medical fitness;
- applicants who require specific conditions for health reasons shall inform the faculty in writing when submitting their application;
- in the case of applicants who have obtained their secondary education abroad, a decision on the recognition of a foreign document of secondary school education for academic purposes and the transfer of grades to the Slovak grading scale - equivalence (more information on the website of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic: http://minedu.

Confirmation of application registration and information about the further process in the admission procedure will be sent to applicants in writing. In case of a small number of applicants for the study of teaching in one of the subject combinations, the faculty will propose applicants to study in other combinations.
Form of entrance exam

TALENTOVÉ SKÚŠKY:
Talentové skúšky sa konajú v týchto termínoch:
▪ Hudobná výchova 9.5.2023
▪ Hudobné umenie 9.5.2023
▪ Výtvarná výchova 2.5.2023
▪ Telesná výchova 26.4.2023

Talentová skúška z hudobnej výchovy alebo z hudobného umenia sa skladá z praktickej časti, písomného testu a pohovoru s uchádzačom. Požadujú sa schopnosti a znalosti minimálne na úrovni absolventov ZUŠ. Viac informácií: https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky
https://docs.wixstatic.com/ugd/62c3b3_812562707df4487c86a1bd56e1d5d353.pdf
Talentová skúška z výtvarnej výchovy pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Teoretické poznatky študenti preukazujú na skúške z dejín umenia, ktorá je zameraná na historickú alebo súčasnú problematiku výtvarného umenia. Praktická skúška pozostáva z aktívnej tvorivej práce, ktorá je realizovaná z plošných výtvarných disciplín a z priestorových výtvarných disciplín. Študent realizuje praktickú skúšku na tému a v technike, ktorá je vyhlásená v čase konania prijímacích skúšok. Súčasťou praktickej skúšky je aj prezentácia portfólia uchádzača z intermediálnej tvorby, dizajnu a remesla, plošných výtvarných disciplín a priestorových výtvarných disciplín.
Talentová skúška z telesnej výchovy je zameraná na preverenie pohybových predpokladov:
• úroveň kondičnej pripravenosti: beh na 50 m a 12 min. vytrvalostný beh,
3
• špecifické športové zručnosti: gymnastická zostava (kotúľ vpred, kotúľ vzad, kotúľ letmo, stoj na rukách, stoj na lopatkách),
• plavecká spôsobilosť: plávanie 50 m (kraul alebo prsia).
Viac informácií: https://www.ku.sk/app/cmsSiteBoxAttachment.php?ID=7248&cmsDataID=0

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ:
V prípade, že si uchádzač chce podať prihlášku na viac študijných programov, musí si podať prihlášku na každý program zvlášť.
K prihláške je potrebné pripojiť:
– životopis;
– overenú kópiu maturitného vysvedčenia;
– uchádzač o študijný program učiteľstvo v kombinácii: biológia, geografia, chémia, informatika, matematika alebo informatika jednoodborová, doloží aj overenú kópiu stredoškolského vysvedčenia posledného roku štúdia,
– doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia!;
– uchádzač o študijný program Predškolská a elementárna pedagogika predloží aj lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať telesnú výchovu bez obmedzenia a potvrdenie od odborného zamestnanca – logopéda, že uchádzač nemá narušenú komunikačnú schopnosť;
– uchádzač o študijný program Učiteľstvo telesnej výchovy predloží aj lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti;
– uchádzač o študijný program Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých predloží potvrdenie od odborného zamestnanca – logopéda, že uchádzač nemá narušenú komunikačnú schopnosť;
– uchádzači, ktorí zo zdravotných dôvodov požadujú špecifické podmienky, informujú o tom písomne fakultu pri podaní prihlášky;
– v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí, aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy pre akademické účely a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice – ekvivalencia (viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://minedu.sk v časti uznávanie dokladov);
– v prípade uchádzača ktorému bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných predpokladov. Podrobnosti určuje vnútorný predpis Katolíckej univerzity.
Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom písomnou formou. V prípade malého počtu záujemcov o štúdium učiteľstva v niektorej z kombinácií predmetov fakulta navrhne uchádzačom štúdium v iných kombináciách.  • Open day

    08.02.2023

  • Apply the application for study

    31.03.2023

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
15


Additions
  • CV (paper form, electronic form)
  • leaving certificate (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 39 €
E-application form: 35 €

Billing information

The electronic application will become valid only after the paper application has been sent together with all documents in accordance with the instructions for the admission procedure.


The annual tuition fee according to the current Rector's Directive on the amount of tuition fees and fees associated with studying at the Catholic University of Ružomberok.

Domestic payment:
Bank:
Name of the intermediary bank:
ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
BIC: SPSRSKBA
Payment Recipient: Catholic University of Ružomberok,
Faculty of Education, Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
Variable Symbol: According to the table


Variable Symbol. The admission fee is not refundable.


Ružomberok
day form: 1300501904
external form: 1300501904


Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Jozef Čisarik – jozef.cisarik@ku.sk
Last update: 12.01.2023 13:46

Draw attention to not topical data