Social work

Absolvent bakalárskeho študijného programu sociálna práca by mal zvládnuť nasledujúce odborné činnosti: identifikovať, korigovať a riešiť sociálne problémy; sprostredkovať a koordinovať spoluprácu všetkých zainteresovaných subjektov pri riešení sociálnych problémov; vykonávať činnosti v oblasti prevencie, vzniku a recidívy sociálnych problémov; podnecovať efektívne zmeny v oblasti sociálnej politiky na úrovni inštitucionálnej, lokálnej, regionálnej a celoštátnej. Sociálny pracovník - absolvent bakalárskeho štúdia ovláda základy teórie a praxe sociálnej práce,  má znalosti o úlohách štátnej správy, samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov v oblasti sociálnej politiky. Je pripravený pre výkon sociálneho poradenstva prvého kontaktu, sociálnej prevencie, sociálnej práce odborných referentov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (pomoc klientom v hmotnej a sociálnej núdzi), v zariadeniach sociálnych služieb a pod.

 Prospects of graduates

The graduate from the Bachelor study programme social work shall be able to cope with the following professional activities:

- identify, revise and resolve social issues;

- mediate and coordinate the cooperation of all parties interested in the resolution of social issues;

- perform activities in the area of prevention, occurrence and recurrence of social issues;

- encourage efficient changes in the area of social policy at the institutional, local, regional and national level;

- support the client potential, assume liability for themselves and for their environment;

- stimulate social cohesion;

- actively participate in the development of scientific knowledge in the social work sphere;

- manage the activities of work teams.

Social worker - the graduate from the Bachelor study knows the basics of social work theory and practice, they knowledge of the tasks of state administration, self-government bodies and non-state entities in the sphere of social policy. They are prepared for the performance of:

- social counseling of first contact

- social prevention,

- social work of the specialised officers of the Labour, Social Affairs and Family Office of the Slovak Republic (helping clients in material and social distress)

- in social service facilities, etc.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

acquisition of full secondary school education

obligation to respect the catholic spirit of the university and faculty

the study programmes of music art, fine art, teaching of singing and playing a musical instrument - piano/organ and pre-school and elementary pedagogy are also conditioned by successful passing of the aptitude exam

other study programmes - without a aptitude exam

admission for the Bachelor study of social work in part-time form requires at least two-year continuous professional practice in the social sphere

upon creation of the final order of applicants the results from the secondary school study and the results from the leaving exam of the applicant are taken into regardsAdditional information

It is required to enclose the following to the application:

– CV,

– verified copies of the school reports and of the leaving exam certificate – in case they are not confirmed by the school in the application, in case that the fee payment slip that must be pasted on page 3 of the application, without the payment document the application will not be accepted. The admission procedure fee will not be returned,

– the applicants for part-time Bachelor study of social work must enclose the confirmation on professional practice,

– the applicants that due to health reasons require specific conditions shall inform the faculty on this fact upon filing the application.

You can get more information by sending an e-mail to studijne@pf.ku.skCoordinator for students with specific needs

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
Bc. Ing. Gabriela Ratkovská, PhD.., Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok. Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.

Koordinátorka pre prácu so študentmi PF KU s výchovno-vzdelávacími potrebami
Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; katarina.kohutova@ku.skGeneral information on the admission exam

The applicant may submit only one application to the FE of CU in which they can apply for only one study programme. There must a confirmation of health ability for university study. The applicant shall send the application to the facility where they want to study. All the Master study programmes in full time and part-time form and all the Bachelor study programmes except for management are studied at the facility in Ružomberok. The following study programmes are provided in the other facilities:

Poprad: Management FT/E

Levoča: Pre-school and elementary pedagogy, Special pedagogy FT/E

Dolný Kubín: Social work FT/E

Stará Ľubovňa: Management E  • Apply the application for study

    30.04.2021

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
15


Additions
  • CV (paper form, electronic form)
  • leaving certificate (paper form, electronic form)
  • doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná. (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 39 €
E-application form: 35 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account number: 7000224305/8180

Variable symbol: 

When paying the fee related to the admission procedure, the student with the above determined account number indicates the variable symbol that refers to the facility and form of study (full-time or part-time) they apply for.

Ružomberok full-time 201900, part-time 202900

Dolný Kubín full-time 201905, part-time 202905

Poprad full-time 201906, part-time 202906

Levoča full-time 201907, part-time 202907

Annual tuition in case of part-time study form: 850,- €

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Jozef Čisarik – jozef.cisarik@ku.sk
Last update: 16.04.2021 11:00

Draw attention to not topical data