Industrial Manufacturing Management

Doktorandské štúdium

Je určené pre absolventov inžinierskeho štúdia. Uskutočňuje sa v dennej a v externej forme, v dennej forme trvá 3 roky a v externej forme 5 rokov. Doktorandské štúdium je ukončené vykonaním dizertačnej skúšky a obhajobou dizertačnej práce. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul "philosophiae doctor" (v skratke PhD.).Prospects of graduates

Absolvent 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na manažérstvo, ekonomické vedy, vedecké techniky projektovania výrob, ekonomických systémov a procesov, ako aj techník prognózovania s využitím výpočtovej techniky. Doktorand  v študijnom odbore  Priemyselné inžinierstvo bude môcť na báze systémových vied pracovať nielen v priemyselných odvetviach, ale aj v ostatných oblastiach života spoločnosti.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

ukončený 2. stupeň VŠ štúdiaAdditional information

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.General information on the admission exam

Uchádzači o doktorandské štúdium sú povinní ku prihláške doložiť:

 • životopis
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce


Form of entrance exam

Ústny pohovorTests

Anglický jazyk • Apply the application for study

  08.06.2018

 • Performance of the entrance exam

  25.06.2018

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
2


Obligatory addenda
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 30 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu: 7000151468/8180

Variabilný symbol: 223001

Konštantný symbol: 0558

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Michal Hatala, PhD. – michal.hatala@tuke.sk
Last update: 17.06.2018 21:03

Draw attention to not topical data