Riadenie leteckej dopravy

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Doprava, študijného programu Riadenie leteckej dopravy ovláda vedecké metódy výskumu a experimentálnej práce v oblasti leteckých dopravných systémov. Dokáže navrhovať modely leteckých dopravných systémov a leteckých dopravných procesov. Ovláda optimalizačné a simulačné metódy návrhu optimálnych leteckých dopravných systémov. Je schopný riadiť letecké dopravné systémy s cieľom zabezpečiť požadovanú kvalitu služieb. Pozná metódy a spôsoby minimalizácie prevádzkových nákladov na letecké dopravne systémy a vie posúdiť negatívne dopady takýchto systémov na životné prostredie. Dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov. Je schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v doprave a dopĺňať aj aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania. Absolventi študijného programu Riadenie leteckej dopravy 3.stupeň sú schopní pracovať ako manažéri leteckých podnikov, vedeckí pracovníci a vysokoškolskí učitelia v odbore Doprava.Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku 2021/2022 je ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5. – 7), sa podávajú elektronicky, resp. ich uchádzač doručí na Referát pre vedu, výskum a štúdium 3. stupňa LF TUKE, prípadne pošle poštou (doporučená zásielka).

K prihláške (Prihláška PhD) priloží uchádzač životopis, overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia, zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác, rámcový projekt k téme dizertačnej práce a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.General information on the admission exam

Prijímacia skúška (§ 57, ods. 3 zákona) pozostáva z jazykovej a odbornej časti. Počet prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia závisí od počtu doktorandských miest na Leteckej fakulte. O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan na základe odporúčania, resp. poradovníka uchádzačov stanoveného prijímacou komisiou v danom študijnom odbore.Form of entrance exam

Ústna  • Apply the application for study

    14.06.2021

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Annual tuition fees
Standard length of study: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 30 €

Billing information

IBAN:SK96 8180 0000 0070 0020 1621

 

Variabilný symbol:55903 Konštantný symbol: 0308 Text pre prijímateľa: Meno Priezvisko

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Peter Kaľavský, PhD. – peter.kalavsky@tuke.sk
Last update: 12.05.2021 09:38

Draw attention to not topical data