Pre-school and elementary pedagogy

Absolvent bakalárskeho štúdia je pripravený tak, aby mohol viesť edukačný proces  v predškolských výchovných zariadeniach a v zariadeniach voľnočasových aktivít detí mladšieho školského veku (školské kluby, centrá voľného času a pod.). Absolvent získa najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné ako prípravu na získanie úplného magisterského vzdelania, napr. v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
 Prospects of graduates

The graduate from the Bachelor study is prepared to be able to manage the education process in pre-school education facilities and in facilities for leisure time activities of lower school age children (school clubs, leisure time centres, etc.).

The graduate will gain the most important knowledge, abilities and skills necessary for preparation for gaining full Master education.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

acquisition of full secondary school education

obligation to respect the catholic spirit of the university and faculty

the study programmes of music art, fine art, teaching of singing and playing a musical instrument - piano/organ and pre-school and elementary pedagogy are also conditioned by successful passing of the aptitude exam

other study programmes - without a aptitude exam

admission for the Bachelor study of social work in part-time form requires at least two-year continuous professional practice in the social sphere

upon creation of the final order of applicants the results from the secondary school study and the results from the leaving exam of the applicant are taken into regardsAdditional information

It is required to enclose the following to the application:

– CV,

– verified copies of the school reports and of the leaving exam certificate – in case they are not confirmed by the school in the application, in case that the fee payment slip that must be pasted on page 3 of the application, without the payment document the application will not be accepted. The admission procedure fee will not be returned,

– the applicants for part-time Bachelor study of social work must enclose the confirmation on professional practice,

– the applicants that due to health reasons require specific conditions shall inform the faculty on this fact upon filing the application.

You can get more information by sending an e-mail to studijne@pf.ku.skCoordinator for students with specific needs

Bank: State Treasury

Account number: 7000224305/8180

Variable symbol: 

When paying the fee related to the admission procedure, the student with the above determined account number indicates the variable symbol that refers to the facility and form of study (full-time or part-time) they apply for.

Ružomberok full-time 201900, part-time 202900

 

Annual tuition in case of part-time study form: 850,- €General information on the admission exam

The applicant may submit only one application to the FE of CU in which they can apply for only one study programme. There must a confirmation of health ability for university study. The applicant shall send the application to the facility where they want to study. All the Master study programmes in full time and part-time form and all the Bachelor study programmes except for management are studied at the facility in Ružomberok. The following study programmes are provided in the other facilities:

Poprad: Management FT/E

Levoča: Pre-school and elementary pedagogy, Special pedagogy FT/E

Dolný Kubín: Social work FT/E

Stará Ľubovňa: Management EForm of entrance exam

   • Apply the application for study

    31.07.2021

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
  • CV (paper form, electronic form)
  • leaving certificate (paper form, electronic form)
  • doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná. (paper form, electronic form)
  • uchádzač o študijný program predškolská a elementárna pedagogika predloží lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať telesnú výchovu bez obmedzenia a potvrdenie od logopéda (Potvrdenie od lekára a logopéda, pre krízovú situáciu dodá dodatočne) (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 39 €
E-application form: 35 €

Billing information

Domáci platobný styk:
Banka:  Štátna pokladnica
Účet: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: Podľa tabuľky
                    
Zahraničný platobný styk:    
Názov sprostredkujúcej banky:
ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN:  SK86 8180 0000 0070 0022 4305
BIC: SPSRSKBA
Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku,  
Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok  
Variabilný symbol: Podľa tabuľky
         
Variabilný symbol:      
Študent pri uhradení poplatku spojeného s prijímacím konaním uvedie k uvedenému číslu účtu variabilný symbol podľa toho, na ktoré pracovisko a akú formu štúdia (dennú/externú) sa hlási. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.

Ružomberok
denná forma: 1300501904
externá forma: 1300501904Levoča
denná forma: 1300501908
externá forma: 1300501908

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Jozef Čisarik – jozef.cisarik@ku.sk
Last update: 15.07.2021 11:34

Draw attention to not topical data