Počítačové siete

Prospects of graduates

Absolvent získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k počítačovému inžinierstvu. Vie ich použiť pri navrhovaní počítačových sietí, takým spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí a dôsledkov alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní. Vie použiť primeranú teóriu, praktické postupy a nástroje na špecifikovanie, navrhovanie, implementovanie a hodnotenie komunikačných systémov. Absolvent získa schopnosť špecifikovať, navrhovať a implementovať počítačové siete a ich komponenty, použiť princípy efektívnej práce s informáciami rôzneho druhu a z rôznych zdrojov, použiť princípy pokročilých technológií pri navrhovaní systémov patriacich do oblasti počítačového inžinierstva, integrovať počítačové a komunikačné technológie pri vývoji technických a systémových prostriedkov mobilných výpočtov, pracovať s nástrojmi, používanými pri konštruovaní a dokumentovaní technických prostriedkov a systémového softvéru počítačových systémov a sietí, efektívne a účinne prevádzkovať počítačové a softvérové systémy a hodnotiť kvalitu počítačových systémov a sietí, Absolvent dokáže prezentovať technické problémy a ich riešenia pred rozličnými skupinami poslucháčov, efektívne pracovať ako člen tvorivého tímu, organizovať si samostatné vzdelávanie a rozvoj, udržiavať kontakt s vývojom v oblasti počítačových systémov a sietí a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Podmienky prijímacieho konania

 1. V prijímacom konaní bude vytvorené poradie uchádzačov na základe súčtu prislúchajúcich bodov podľa podrobnej tabuľky. Najlepšie umiestnenie bude mať uchádzač s najvyšším bodovým ohodnotením.
 2. Všetkým uchádzačom, ktorí už študovali na TUKE alebo inde v SR bakalársky študijný program, sa určitý počet bodov odráta zo získaných bodov na základe počtu rokov neukončených štúdií.
 3. Štúdium na jednotlivé študijné programy pre jednotlivé formy bude otvorené, ak bude na nich prihlásený dostatočný počet uchádzačov.
 4. Počet prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy sa môže modifikovať na základe aktuálneho počtu prihlášok, študentov a aktuálnych kapacitných možností fakulty.
 5. O prijatí rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie.


No entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

lubomir.bena@tuke.skForm of entrance exam

bez prijímacich skúšok • Open day

  07.11.2016

 • Apply the application for study

  20.05.2017

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
100


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 25 €
E-application form: 20 €

Billing information

Poplatok:                                           25,00 € papierová prihláška

20,00 € elektronická prihláška

Povinné údaje pri úhrade: Číslo účtu:                7000151433/8180 – Štátna pokladnica

Názov účtu adresáta: Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, Letná 9, 042 00  Košice

Variabilný symbol:     042017

Konštantný symbol:   0308

Text pre prijímateľa:   meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške

Poštová adresa: Študijné oddelenie DFEI, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD. – lubomir.bena@tuke.sk
Last update: 24.03.2017 22:21

Draw attention to not topical data