Computer Aided Manufacturing Technologies

Štúdium na Fakulte výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove je založené na kreditovom spôsobe hodnotenia. Prvý stupeň vysokoškolského štúdia je bakalárske štúdium, druhý stupeň inžinierske štúdium, tretí stupeň doktorandské štúdium. Štúdium je členené do povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Povinné predmety je študent povinný absolvovať v plnom rozsahu. Výberom povinne voliteľných predmetov si študent musí doplniť štandardnú záťaž 30 kreditov za semester a 60 kreditov za akademický rok (V prípade externého štúdia je záťaž podľa nového zákona o vysokých školách stanovená na 48 kreditov) . Výberovými predmetmi, ktoré študent absolvuje nad štandardnú záťaž 60 (48) kreditov za akademický rok si môže doplniť chýbajúce znalosti, alebo zvoliť tie predmety iného študijného programu, inej fakulty, alebo univerzity, o ktoré má záujem.Prospects of graduates

Study the art of manufacturing technology, which corresponds to the internationally classified field of study, "Manufacturing Engineering is working on a bachelors degree programs and engineers with the latest knowledge of advanced areas for current and prospective production technologies, the automation and computer support, production and integrated management of production technologies in the consumer industry and garment manufacturing technology. Graduates are able to perform tasks associated with improving the operational efficiency of enterprises, to respond to changing customer requirements, the supply of products and services with improved quality and lower price in a competitive environment, are able to produce in small and medium-sized enterprises, with the execution of various types conventional and unconventional production facilities. Graduates are equipped with current knowledge infield of of management , wherebyan enterprise acquires the ability to perceive not only as a productive element , butas a business entity a market economy with emphasis on production management . This gives the ability to solve problems communicating with people, keeping the teams as well as a broad practical knowledge of the operation of production technologies. In conclusion, the study findings are exacerbated by the knowledge of graduates in the profiling study program, whereby you can find in the labor market as technologists, production managers, programmers, manufacturing techniques, personnel CAD / CAM departments, individual entrepreneurs in the field of energy, heat and refrigeration techniques in the design and operation of machinery and equipment for the consumer goods industry, as corporate environmentalists, managers, maintenance, lubrication technology, safety engineers, fire engineers, power engineers, workers waste management, civil protection workers etc.Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

ukončený 1 stupeň VŠ štúdiaAdditional information

Students are accommodated according to the criteria TUKE in dormitories in Presov. In year 2007/08 have been staying all students residing outside of Prešov. Boarding students are provided in student canteens. Internet access is available in specialized labs to faculty and accommodations in government bonds (directly in the rooms). Free time students can spend in space-faculty club and the sports faculty.

Selected students of the faculty is allowed to pursue part of study abroad (eg Germany, Poland, Italy, etc..) projects through international ERASMUS and CEEPUS in which the faculty is actively involved and also through bilateral agreements between faculty and universities, respectively. their faculties abroad.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Prijímacie skúšky sa nekonajúGeneral information on the admission exam

Uchádzači o inžinierske štúdium sú povinní ku prihláške doložiť:

  • životopis
  • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  • fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu)
  • výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch


  • Apply the application for study

    31.08.2021

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
80


Additions
  • Bachelor diploma (electronic form)
  • CV (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu: 7000151468/8180

Variabilný symbol: 223001

Konštantný symbol: 0558

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Svetlana Radchenko, PhD. – svetlana.radchenko@tuke.sk
Last update: 27.07.2021 10:30

Draw attention to not topical data