Počítačová podpora výrobných technológií

Cieľom tretieho stupňa študijného programu „Počítačová podpora výrobných technológií“  v študijnom odbore Strojárstvo je plynule nadviazať a rozvíjať získané vedomosti v druhom stupni vysokoškolského štúdia, aby absolvent počas štúdia získal komplexné poznatky systematickým štúdiom aktuálnych vedeckých publikácií a experimentálnou činnosťou s cieľom výchovy vysokošpecializovaných odborníkov a vedecko-výskumných pracovníkov.
Absolvent musí byť schopný schopný  samostatné riešiť zložité vedecko-výskumné úlohy zamerané na oblasti CAx systémov,  pokročilých vedeckých analýz a simulácií, reverzného inžinierstva, ako aj implementáciu prvkov zmiešanej reality do ich riešenia .
Hlavná časť štúdia je orientovaná na  vlastnú vedecko-výskumnú činnosť doktoranda, ktorej výsledkom je samotná dizertačná práca.

Na základe vyššie uvedeného, vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

Vedomosti (úroveň 8):
Absolvent má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v špecializovanej oblasti, vrátane poznania a porozumenia vzťahov k iným častiam odboru a k súvisiacim odborom má hlboké poznanie teórií, sofistikovaných metód a postupov vedy a výskumu na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám.

Zručnosti (úroveň 8):
Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, kriticky ich analyzovať a prehodnocovať a využívať ich v teórii i praktických aplikáciách pre rozvoj odboru dokáže aplikovať a tvorivým spôsobom zdokonaľovať a rozvíjať teórie a výskumné, vývojové a inovačné postupy v odbore a vytvárať nové dokáže identifikovať svetový vedecký a inovačný vývoj v odbore a v príbuzných odboroch a využívať ho v smerovaní a rozvoji odboru, s integráciou vedomostí z rôznych oblastí.

Kompetencie (úroveň 8):
Absolvent dokáže plánovať a iniciovať riešenie komplexných problémov/projektov, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v oblasti vývoja v odbore vie posudzovať a modifikovať vlastnú odbornú činnosť v širšom kontexte, vo vzťahu na dlhodobý dopad v danej oblasti a z hľadiska sociálnych, etických, environmentálnych a ďalších kritérií je pripravený formulovať informácie o výstupoch a záveroch vedeckej, výskumnej a vývojovej práce na medzinárodnej úrovni a riadiť rozsiahle výskumné úlohy a tímy.

Väzba na príslušnú úroveň formálneho systému vzdelávania:
Ukončenie štúdia študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania.

Doklad o získanom vzdelaní na danej úrovni kvalifikačného rámca
Vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu získané po ukončení štúdia študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania.Prospects of graduates

Absolventi tretieho stupňa študijného programu „Počítačová podpora výrobných technológií“  v študijnom odbore Strojárstvo analyzujú, kompletizujú a následne samostatné aplikujú rad nadobudnutých vedeckých poznatkov zameraných na oblasti CAx technológií, reverzného inžinierstva, pokročilých počítačových analýz a zmiešanej reality do riešenia zložitých a inovatívnych projektov.
 Sú schopní vykonávať individuálne vedecké  činnosti s cieľom rozvoja vedného odboru ako aj riešenie praktických úloh, vyžadujúcich si nové prístupy a metódy. Počas štúdia nadobudnú  poznatky z oblasti aplikácie existujúcich vedeckých postupov a experimentálneho výskumu s cieľom na výchovu samostatne vedecký mysliaceho absolventa tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.

Absolventi tretieho stupňa študijného programu „Počítačová podpora výrobných technológií“ sú schopní uplatniť sa na výkonných a manažérskych pozíciách so širokým zameraním na všetky oblasti strojárskych odvetví v priemysle. Disponujú poznatkami z oblasti riešenia zložitých úloh a najaktuálnejších vedeckých metód a postupov, čo ich predurčuje pre vedenie výskumných tímov s vlastným prínosom pre podnikateľskú sféru, ale aj pre nevýrobné podniky a výskumné inštitúcie.
Počas štúdia sa absolvent získa aj cenné poznatky z oblasti progresívnych technológií, automatizácie technologických procesov a riadenia výroby so zmeraním na aktuálne trendy v strojárskom priemysle.
Predmety štúdia sú systematicky usporiadané do jednotlivých semestrov výučby, kde v prvých semestroch študent získa poznatky aplikácie  vedeckých metód k riešeniu jednotlivých úloh podľa charakteru témy dizertačnej práce, ktorých absolvovaním nadobudne široké portfólio vedeckých poznatkov a postupov  riešených úloh.

Povolania:

 •           Výskumný a vývojový pracovník v R&D vo výrobných podnikoch
 •           Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja v moderných výrobách
 •           Vedeckovýskumný pracovník v oblasti CAE
 •           Projektový manažér procesov automatizovaných výrob
 •           CAD konštruktér strojov a zariadení


Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia
 • ústný pohovor
 • test z anglického jazyka


Additional information

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.Conditions for international students
 • ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia
 • ústný pohovor
 • test z anglického jazyka


Coordinator for students with specific needs

https://fvt.tuke.sk/fakulta/bezbarierove-centrumGeneral information on the admission exam
 • životopis
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce


Form of entrance exam

Ústny pohovorTests

Anglický jazyk • Apply the application for study

  10.06.2022

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €


The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 30 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Variabilný symbol: 1060006

Konštantný symbol: 0558

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. – denisa.oleksakova@tuke.sk
Last update: 10.11.2023 15:56

Draw attention to not topical data