Obnoviteľné zdroje energie

Cieľom inžinierskeho študijného programu „Obnoviteľné zdroje energie“ je plynule nadviazať a rozvíjať získané vedomosti v prvom stupni vysokoškolského štúdia, aby bol absolvent schopný  vykonávať a zabezpečovať vedúce a riadiace pozície v spoločnostiach zameraných na návrh,  projektovanie, optimalizáciu a realizáciu obnoviteľných zdrojov energie. Absolvent dokáže samostatne riadiť a tvorivo riešiť komplexné úlohy energetických podnikov. Počas štúdia sa naučí ovládať problematiku prípravy a spracovania technickej dokumentácie, osvoja si poznatky o metódach výpočtu tepelných strát v objektoch, vedomosti o navrhovaní zdrojov tepla, základné znalosti o typoch a vybavení kotolní, palív a spaľovania. Podrobne sa oboznámia s princípmi, činnosťou a využitím obnoviteľných zdrojov energií ako sú tepelné čerpadlá, fotovoltické články, solárne panely, zdroje na biomasu, rekuperačné jednotky a pod., zvládnu výpočet strát v rozvodoch, získajú komplexný pohľad na efektívnosť výroby tepla od zdroja až k spotrebiteľovi. Absolventi ďalej získajú vedomosti o riadení a prevádzke tepelných sústav, so zameraním na regulačnú techniku a štruktúry riadenia. Zvládnu algoritmy riadenia tepelných sústav, aby mohli  formulovať svoje požiadavky pre špecialistov z oblasti programovania tepelnej techniky.
Na základe vyššie uvedeného, vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.
Vedomosti (úroveň 7):
Absolvent má hlboké a prierezové vedomosti v špecializovanej oblasti, vrátane poznania súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom pozná a rozumie teóriám, metódam a postupom, ktoré sú využívané v odbore, s možným uplatnením vo vede a výskume.
Zručnosti (úroveň 7):
Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, integrovať a využívať ich v aplikáciách pre rozvoj odboru dokáže tvorivým spôsobom riešiť teoretické i praktické úlohy v odbore s využitím teórie a výskumných a vývojových postupov vie prispievať k rozvoju odboru získavaním nových vedomostí pri riešení uvedených úloh.
Kompetencie (úroveň 7):
Absolvent dokáže riešiť problémy, koordinovať postupy v tímoch a samostatne a zodpovedne rozhodovať v meniacom sa prostredí je pripravený niesť zodpovednosť za svoju činnosť a rozhodnutia s prihliadnutím na širšie spoločenské dôsledky, vie formulovať informácie o postupe a výsledkoch riešenia úloh, komunikovať o odborných názoroch s odborníkmi.
Väzba na príslušnú úroveň formálneho systému vzdelávania:
Ukončenie štúdia študijného programu druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania.
Doklad o získanom vzdelaní na danej úrovni kvalifikačného rámca
Vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu získané po ukončení štúdia študijného programu druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania.Prospects of graduates

Absolvent inžinierskeho študijného programu „Obnoviteľné zdroje energie“ má hlboké a prierezové vedomosti v špecializovanej oblasti, vrátane poznania súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom pozná a rozumie teóriám, metódam a postupom, ktoré sú využívané v odbore. Absolvent má aj súvisiace znalosti o riadiacich systémoch o základoch aplikácií PC techniky v energetike, riadení systémov centralizovaného zásobovania teplom o  základoch manažmentu a ekonomiky, ekológie a ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod.. Dokáže riešiť problémy, koordinovať postupy v tímoch a samostatne a zodpovedne rozhodovať v meniacom sa prostredí, je pripravený niesť zodpovednosť za svoju činnosť a rozhodnutia s prihliadnutím na širšie spoločenské dôsledky. Absolvent vie formulovať informácie o postupe a výsledkoch riešenia úloh. Je schopný vykonávať a riešiť teoretické i praktické úlohy v odbore s využitím teórie a výskumných a vývojových postupov, zvládne samostatne riadiť a tvorivo riešiť komplexné úlohy energetických podnikov.

Absolventi študijného programu „Obnoviteľné zdroje energie“ sú schopní uplatniť sa v podnikoch, ktoré sa zaoberajú problematikou tepelnej techniky, vo výrobných aj nevýrobných spoločnostiach i komunálnej sfére, na rôznych pozíciách ako projektant, manažér tepelnej techniky, konštruktér tepelných zariadení, kotlov a výmenníkov tepla, technik v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, energetik komunálnej a priemyselnej energetiky, technik merania a regulácie, projektant tepelných sústav, kotolní, teplární, plynových rozvodov, technik v oblasti procesnej a tepelnej techniky, ako aj meracej a regulačnej techniky. Zároveň majú potrebné znalosti, kompetencie a schopnosti teoretického i aplikačného charakteru so zameraním na problematiku zariadení obnoviteľných zdrojov energií. Vedia ich navrhovať a projektovať vrátane ich realizácie a to vo všetkých  fázach projekčnej činnosti,  od návrhu cez spracovanie dokumentácie až po realizáciu. Absolventi majú zručnosti a súvisiace znalosti o riadiacich systémoch o základoch aplikácií PC techniky v energetike, riadení systémov centralizovaného zásobovania teplom o  základoch manažmentu a ekonomiky, ekológie a ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod..

 

Povolania:

 •           Energetický audítor
 •           Špecialista zariadení a systémov obnoviteľnej energie 7
 •           Technik energetik projektant, konštruktér 7
 •           Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike 7


Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia


Additional information

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, NŠP a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.Conditions for international students
 • ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia


Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam
 • ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia
 • bez prijímacích skúšok


Coordinator for students with specific needs

https://fvt.tuke.sk/fakulta/bezbarierove-centrumGeneral information on the admission exam

UCHÁDZAČI O INŽINIERSKE ŠTÚDIUM SÚ POVINNÍ KU PRIHLÁŠKE PRILOŽIŤ:

 

 • životopis
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
 • fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu)
 • výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch


Form of entrance exam
 • bez prijímacích skúšok


Tests
 • bez prijímacích skúšok


 • Apply the application for study

  31.08.2023

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
 • Bachelor diploma (electronic form)
 • CV (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Variabilný symbol: 223001

Konštantný symbol: 0558

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. – denisa.oleksakova@tuke.sk
Last update: 28.06.2023 12:29

Draw attention to not topical data