Obnoviteľné zdroje energie

Štúdium na Fakulte výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove je založené na kreditovom spôsobe hodnotenia. Prvý stupeň vysokoškolského štúdia je bakalárske štúdium, druhý stupeň inžinierske štúdium, tretí stupeň doktorandské štúdium. Štúdium je členené do povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Povinné predmety je študent povinný absolvovať v plnom rozsahu. Výberom povinne voliteľných predmetov si študent musí doplniť štandardnú záťaž 30 kreditov za semester a 60 kreditov za akademický rok (V prípade externého štúdia je záťaž podľa nového zákona o vysokých školách stanovená na 48 kreditov) . Výberovými predmetmi, ktoré študent absolvuje nad štandardnú záťaž 60 (48) kreditov za akademický rok si môže doplniť chýbajúce znalosti, alebo zvoliť tie predmety iného študijného programu, inej fakulty, alebo univerzity, o ktoré má záujem.Prospects of graduates

Absolventi majú teoretické vedomosti z prenosu hybnosti, tepla a látky, z teórie konštruovania aparátov, strojov a zariadení procesnej techniky. Ovládajú teóriu mechanických, hydraulických, tepelných, difúznych procesov a reaktorov, špeciálne oblasti fyzikálnej chémie, procesy spracovania tuhých látok, práškových materiálov, kvapalín, plynov, rôznych zmesí tak newtonovskej, ako aj nenewtonovskej povahy. Poznajú stroje a zariadenia procesnej techniky, vedia ich konštrukčne navrhovať na požadované funkcie a rovnako aj projektovať vrátane ich realizácie. Na základe širokých teoretických poznatkov o jednotlivých procesoch a ich súvislostiach sa môžu zúčastňovať aj na výskumných projektoch z oblasti realizácie procesnej techniky pre nové výrobné technológie s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Majú poznatky o modelovaní procesov, ich matematickom opise, poznajú metódy merania statických aj kinetických charakteristík, ovládajú meranie procesných veličín a riadenie procesnej techniky modernými prostriedkami (PC, mikroprocesormi a podobne). Sú vyškolení pre využívanie najmodernejších metód a prostriedkov pri riešení zložitých technických problémov z procesnej techniky.

Praktické schopnosti a zručnosti absolventa: špecifikovať, navrhovať, prevádzkovať a riadiť procesnú techniku; hodnotiť procesnú techniku podľa všeobecných kritérií platných pre procesnú techniku; komunikovať s projektantmi v investičných aktivitách; spolupracovať pri výskume a vývoji procesov a konštrukčných prvkov pre procesnú techniku; posudzovať správnosť aplikácie procesov a vhodnosť nastavených parametrov v procesnej technike vo výrobe.Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
  • ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia.


Additional information

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, NŠP a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Prijímacie skúšky sa nekonajúGeneral information on the admission exam

UCHÁDZAČI O INŽINIERSKE ŠTÚDIUM SÚ POVINNÍ KU PRIHLÁŠKE PRILOŽIŤ:

 

  • životopis
  • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  • fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu)
  • výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch


  • Apply the application for study

    31.08.2021

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
  • Bachelor diploma (electronic form)
  • CV (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Variabilný symbol: 223001

Konštantný symbol: 0558

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Svetlana Radchenko, PhD. – svetlana.radchenko@tuke.sk
Last update: 27.07.2021 10:33

Draw attention to not topical data