Manažérstvo leteckej dopravy

Absolvent študijného programu Manažérstvo leteckej dopravy získa vedomosti o leteckej technike, o zásadách vedenia pracovných kolektívov, spozná potrebné legislatívne a právne normy a ekonomické súvislosti, naučí sa využívať informačné technológie. Štúdium je zamerané na získanie poznatkov umožňujúcich riešiť rutinné technologické a ekonomické problémy leteckej dopravy. Absolvent bude poznať základné metódy plánovania, organizovania a riadenia pracovného procesu a získa základné znalosti o podnikaní, ekonomike a manažmente v leteckej doprave. Keďže študijný program je zostavený tak, aby poskytoval dostatočne široký základ v oblasti manažmentu, ekonomiky, práva a informatiky, vytvára predpoklady pre úspešnú činnosť jeho absolventov aj v iných odvetviach. Po ukončení štúdia sa môžu absolventi rozhodnúť pre prax, alebo pokračovať v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu.Prospects of graduates

Absolventi študijného programu sa môžu zamestnať ako pracovníci leteckých spoločností alebo letísk a ich vysokoškolské vzdelanie je vhodné pre:

-          funkcie dopravných technikov v civilnom letectve a v iných druhoch dopravy, v logistike, verejnej správe, prípadne v bezpečnostných zložkách,

-          pracovné pozície v prevádzke leteckých spoločností, v prevádzke letísk a ich zariadení, ako aj v organizáciách vykonávajúcich špeciálne letecké práce,

-          riadiace pracovné pozície vyžadujúce široký vedomostný základ v oblasti manažmentu, ekonomiky, práva a informatiky v leteckej doprave, v iných druhoch dopravy a v iných odvetviach,

-          pracovné pozície palubných sprievodcov (stewardov) v leteckej doprave ako východiskové všeobecné vysokoškolské letecké vzdelanie (pre tieto pozície je nevyhnutné získať leteckú zdravotnú klasifikáciu a nad rámec štúdia tohto študijného programu absolvovať ďalšie školenia a preskúšania v oprávnených organizáciách v zmysle platnej leteckej legislatívy).Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

V súlade s §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prihlášku na štúdium je možné podať elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška), v papierovej forme poštou, alebo osobne na Študijnom referáte LF.

      Uchádzač o bakalárske štúdium na TUKE sa môže na jednej prihláške prihlásiť iba na jeden študijný program. V prípade neprijatia na vybraný študijný program môže byť uchádzačovi ponúknutý iný študijný program.Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami pre LF: lucia.melnikova@tuke.skSorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    04.06.2021

  • Submit additional application form

    06.08.2021

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
80


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Účet IBAN:                                       SK96 8180 0000 0070 0020 1621     

Variabilný symbol:                             55903                           

Konštantný symbol:                           0308

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Peter Kaľavský, PhD. – peter.kalavsky@tuke.sk
Last update: 01.06.2021 11:11

Draw attention to not topical data