Hutníctvo

Predmetom štúdia v odbore sú znalosti z teórie hutníckych procesov, materiálových vied, tepelnej techniky, teórie manažmentu a systémov riadenia technologických procesov. 

Absolvent má prehĺbené technické vedomosti z oblasti výroby kovov, ich odlievania, zlievarenstva, výroby a aplikácie nekovových materiálov, chémie, vysokoteplotných procesov, tepelnej techniky a hutníckej energetiky; ovláda metódy a prostriedky organizovania, riadenia a simulácie procesov; ovláda stacionárne a dynamické analýzy študovaných procesov, posudzovania tepelného namáhania, prúdenia, dynamiky hydromechanických a termodynamických sústav, prenosu tepla a hmoty, ako aj interakcií prenosových javov s chemickými reakciami. Ovláda matematický aparát a princípy potrebné pre návrh a vykonávanie numerických a fyzikálnych simulácií metalurgických procesov. Ovláda technológie spaľovania palív a premeny energie. Ovláda technológie na tepelné spracovanie materiálov. Ovláda matematické postupy riešenia.Prospects of graduates

Absolvent je schopný navrhnúť, riešiť, realizovať a vyhodnocovať výskumné a rozvojové projekty na národnej a medzinárodnej úrovni, budovať kontakty s domácimi a zahraničnými partnermi v oblasti priemyslu a vedecko-výskumnej spolupráce, je schopný samostatne riešiť aj náročné odborné úlohy zamerané na efektívne využívanie, rozvoj a inováciu technologických procesov v hutníctve a príbuzných odvetviach priemyslu, ako aj alebo viesť kolektív, ktorý také úlohy rieši. Je schopný organizovať, riadiť a simulovať technologické procesy a vyvíjať nové technologické postupy; v konkrétnych aplikáciách je schopný využívať a ďalej rozvíjať počítačovú podporu v konštrukčnej, projektovej a vedecko-výskumnej činnosti. Aplikuje poznatky z oblasti výmeny tepla v technologických procesoch. Analyzuje teplotechnické problémy. Aplikuje znalosti z matematického modelovania pri optimalizácií procesov. Absolvent je schopný plánovať, organizovať a riadiť prevádzku jednotlivých zariadení a technologických celkov, vrátane environmentálnych; je schopný vytvárať návody, realizačné projekty a hodnotiace postupy k činnostiam  odboru; je pripravený zastávať vyššie riadiace funkcie, technológa, výrobného manažéra;  viesť veľké projekty, pracovať v oblasti výskumu, vývoja a transferu technológií, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore. Dosahuje vysokú mieru poznania riešených problémov v oblasti spaľovania, zdrojov a premeny energie, výmeny tepla, ktoré dokáže logicky vyhodnotiť a navrhovať riešenia. Komunikuje na vysokej technickej úrovni. Dokáže koordinovať tím na zabezpečenie úspešného riešenia problému.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Doporučuje sa uviesť aj alternatívny študijný program.
Na študijný program

 • inžiniersky, môže byť prijatý absolvent bakalárskeho štúdia akreditovaného študijného programu, ktorý ukončil štátnou skúškou

Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca.Additional information

Absolvent inžinierskeho štúdia môže pokračovať v štúdiu na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania.Conditions for international students

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca. Absolvovať štúdium môžu v slovenskom, českom a v anglickom jazyku.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

bez prijímacej skúšky/testov, len na základe výsledkov z predchádzajúceho Bc. štúdia. Prihliada sa k štúdijnému programu Bc. štúdia a výsledkom štúdia.Coordinator for students with specific needs

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.General information on the admission exam

Uchádzač o inžinierske štúdium:v(k) prihláške

 • prikladá vysvedčenie o štátnej skúške, diplom bakalára a výpis výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského štúdia, resp. dodatok k diplomu (overené kópie), ktoré možno doložiť dodatočne po štátnej skúške, pred termínom prijímacieho konania.
 • uvádza študijný program, doporučuje sa uviesť aj alternatívny študijný program
 • krátky životopis a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Poplatok sa zaplatí na účet: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Letná 9, 042 00 Košice, Banka: Štátna pokladnica, č.ú. 7000151476/8180. Ústrižok poštovej poukážky typu U sa nalepí na 3. stranu prihlášky.

 • Uchádzač o štúdium je s výsledkom prijímacieho konania oboznámený doporučenou listovou zásielkou najneskôr do 30 dní.
 • Prijatý uchádzač má možnosť požiadať o ubytovanie v Študentskom domove TU na Jedlíkovej 5 v Košiciach (ubytovanie sa prideľuje na základe kritérií stanovených Technickou univerzitou v 2 až 3 posteľových izbách so sociálnym zariadením).


Form of entrance exam

nekoná saTests

žiadne • Apply the application for study

  15.10.2020 - 31.08.2021

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
50


Additions
 • CV (electronic form)
 • Bachelor diploma (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Last update: 30.06.2021 09:44

Draw attention to not topical data