Physiotherapy

Prospects of graduates

The graduate from the study branch gains qualification for performing the profession of Master physiotherapist. Develops physiotherapy practice in all fields and facilities of the health care system for citizens, is able to think critically and work with the results of reliable researches, participates in scientific and research activities and applies the scientifically justified working methods, procedures and techniques that may be performed by qualified experts in physiotherapy, identifies physiotherapeutic problems that may be the subject of nursing research, uses and applies the results of research in physiotherapy in compliance with the ethical principles, rights of patients with emphasis on maximum quality and efficiency. They may further find their application in professional management, in research and in education of physiotherapists at the respective level.

The graduate from the Master studies in the study branch of Physiotherapy after the determined professional practice may specialise in the specialisation branches determined in the Government Decree of the Slovak Republic No. 743 from 2004 on further education of health care employees.Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Ř      MASTER STUDIES  - full-time  form              

  -  first level university education in the given study branch                  

-  successful completion of the admission procedure

o       study average up to 1.50

o       Bachelor exam completed with a result of up to 1.50 including                            

-  a health condition conforming to the study requirements                   

-  alternatively further criteria of the entrance exam           

 Ř      MASTER STUDIES  - part-time  form               

-  first level university education in the given study branch              

-  at least 1 year of professional health care practice in health care facilities                  

-  successful completion of the admission procedure

-  study average up to 1.50

-  Bachelor exam completed with a result of up to 1.50 including                  

(in case that the interest of applicants exceeds the planned number of admitted                  

applicants, the better study result shall decide on admission                   

-  a health condition conforming to the study requirements                   

-  alternatively further criteria of the entrance exam for the applicants that did not meet the criterion                      

of study averageConditions for international students

platia rovnaké podmienky ako pre slovenských uchádzačovWithout entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

MASTER STUDIES - full-time, part-time form

a) without entrance exam - completion of first level study with an average study result of up to 1.50 including at the Bachelor state exam (in case that the interest of applicants exceeds the planned number of admitted students, the better study result average shall decide on admission

b) successful passing of the entrance exam - for study applicants that did not meet the requirement specified in clause a).

MASTER STUDIES  – full-time, part-time form

a) without entrance exam - completion of first level study with an average study result of up to 1.50 including at the Bachelor state exam   (in case that the interest of applicants exceeds the planned number of admitted students, the better study result average shall decide on admission

b)    successful passing of the entrance exam - for study applicants that did not meet the requirement specified in clause a).General information on the admission exam

INFORMÁCIE PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM:

1/ Prihláška

a) Papierová forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 35 EUR): Uchádzači si zakúpia tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske štúdium v predajniach tlačív, dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia ďalšie požadované doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU

    a l e b o

b) Elektronická forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 30 EUR) Uchádzači vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku na internetovej stránke Prešovskej univerzity https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais Následne je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU. Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania.

2/ K prihláške je potrebné doložiť:

 • originál ústrižku o zaplatení poplatku alebo doklad o bankovom prevode
 • úradne overené kópie vysvedčenia o štátnej skúške, diplomu a dodatku k diplomu(v prípade, že Bc. štúdium končíte v aktuálnom akademickom roku, tieto doklady zašlete bezodkladne po ukončení štúdia),
 • štruktúrovaný životopis,
 • odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore
 • potvrdenie študijného priemeru za prvých 5 semestrov bakalárskeho štúdia - potvrdenie vydá fakulta, ktorú ste absolvovali; absolventi FZO PU toto potvrdenie nedokladujú

3/ Prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3)

4/Prihlášku zašlite do 31.03.2022 na adresu:

    Prešovská univerzita v Prešove

    Fakulta zdravotníckych odborov

     ul. Partizánska 1

     080 01 Prešov

5/ Externá forma štúdia je spoplatnená podľa zákona č. 131/2002 o vysokých školách a jeho zmeny č.363/2007 Z.z. Výška školného je zverejnená na internetovej stránke fakulty http://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva

!!! Dĺžka štúdia v študijnom programe v externej forme na magisterskom stupni je 3 roky. !!!Form of entrance exam

written testTests

1. level of education in the field of Physiotherapy • Apply the application for study

  31.03.2022

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
 • Bachelor diploma (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)
 • uradne overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (paper form)
 • potvrdenie váženého študijného priemeru bakalárskeho štúdiaa (paper form)
 • potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení a dĺžke odbornej praxe (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1050 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1050 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 30 €

Billing information

Account number:  7000082677/8180

Variable symbol :  2010

FZ PU Prešov, Partizánska 1, 08001 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
Last update: 21.02.2022 14:22

Draw attention to not topical data