Finančný manažment

Absolventi II. stupňa štúdia v študijnom odbore finančný manažment, sú odborne pripravení vykonávať manažérske funkcie na úrovni vrcholového a stredného manažmentu výrobných a nevýrobných podnikov ale aj bánk a poisťovní. Ovládajú všetky disciplíny finančného manažmentu znalosť ktorých umožňuje plniť funkciu špičkového odborníka na problematiku finančného riadenia podniku, sprostredkovateľa medzi podnikom a finančným trhom a majú základné znalosti o zručnosti v rámci problematiky metód a modelov strategického finančného riadenia podniku, metód hodnotenia rozpočtovo-kapitálových rozhodnutí, metód a modelov hodnotenia finančného zdravia a výkonnosti podniku, medzinárodných spoločností, finančných inovácií na finančných trhoch a pod..

Absolventi študijného odboru finančný manažment sa potenciálne môžu uplatniť vo funkcii finančného sprostredkovateľa medzi podnikom a inštitúciami finančného trhu a zahraničím, vo funkcii finančného manažéra neziskových organizácií, v audítorských, poradenských a maklérskych firmách. Obsahová náplň odboru vytvára veľmi dobré predpoklady pre uplatnenie vo finančných divíziách domácich aj zahraničných firiem, alebo v orgánoch štátnej správy. S uplatnením možno počítať aj v mimopodnikovej sfére, ako sú hospodárske komory, podnikové združenia, neziskové organizácie, štátne inštitúcie zaoberajúce sa podnikovo hospodárskou sférou apod. Absolventi sa vyznačujú vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri finančnom rozhodovaní. Majú hlboké znalosti nielen z operatívy finančného riadenia podnikov, ale aj z oblasti strategického rozhodovania z aspektu globalizácie ekonomiky. Dokážu pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch. Samozrejmosťou je odborná jazyková erudícia aspoň v dvoch svetových jazykoch.

 

Absolvent študijného odboru finančný manažment bude schopný:

 • analyzovať finančné zdravie podniku, precizovať faktory, ktoré ho ovplyvnili a navrhovať opatrenia smerujúce k pozitívnemu vývoju,

 • tvorivo aplikovať metódy, nástroje a modely finančného riadenia v oblasti investícií, pracovného kapitálu, optimalizácie kapitálovej štruktúry, dividendovej politiky, a finančného inžinierstva,

 • aplikovať sofistikované nástroje na kvantifikáciu a diverzifikáciu všetkých druhov rizík,

 • uskutočňovať fundamentálnu, technickú a psychologickú analýzu finančných trhov,

 • viesť finančné a manažérske účtovníctvo, účtovné výkazníctvo a vnútorný audit,

 • komparovať a implementovať štandardy IAS/IFSR a US GAPP,

 • tvorivo aplikovať získané teoretické poznatky pri riešení zložitých rozhodovacích finančných problémov,

 • pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch,

 • aplikovať ďalšie nové, progresívne nástroje a metódy finančného riadenia.Prospects of graduates

Absolventi študijného odboru finančný manažment sú odborne pripravení vykonávať manažérske funkcie na úrovni vrcholového a stredného manažmentu vo všetkých typoch podnikov. Môžu sa tiež uplatniť vo funkcii finančného sprostredkovateľa medzi podnikom a inštitúciami finančného trhu a zahraničím, vo funkcii finančného manažéra neziskových organizácií, v auditorskych, poradenských a maklérskych firmách. Vyznačujú sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri finančnom rozhodovaní. Majú hlboké znalosti nielen z operatívy finančného riadenia podnikov, ale aj z oblasti strategického rozhodovania z aspektu globalizácie ekonomiky. Dokážu pracovať so zložitými informačnými systémami v podnikoch.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

1. Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (Bc.) štúdia v tom istom alebo v príbuznom študijnom programe (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).
2. Nutnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky na vysokoškolské štúdium (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).
3. Jazykové predpoklady - písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte vrátane možnosti absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí si vyžaduje od uchádzačov znalosť aspoň jedného zo svetových jazykov minimálne v rozsahu stredoškolského učiva (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).
4. Zdravotná spôsobilosť - fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia.Conditions for international students

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na www.uniza.sk.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešné absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).
Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dohodách.Conditions of admission without the entrance exam

Bez prijímacej skúšky sú prijímaní uchádzači, ktorí úspešne absolvovali 1. stupeň vysokoškolského štúdia a dosiahli vážený študijný priemer do 2,00 vrátane.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Peter Seemann, PhD., tel.: 041/513 3226, e-mail: peter.seemann@fpedas.uniza.skGeneral information on the admission exam

Uchádzači, ktorí nie sú prijatí bez prijímacích skúšok, absolvujú písomný test z vedomostí 1. stupňa štúdia študijného programu.Form of entrance exam

písomné testyTests

z ekonomiky, matematiky, vybraného cudzieho jazyka – anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho, španielskeho • Open day

  09.11.2018

 • Open day

  15.02.2019

 • Apply the application for study

  31.03.2019

 • Performance of the entrance exam

  13.06.2019 - 14.06.2019

 • Submit additional application form

  06.08.2019

 • Performance of the additional entrance exam

  20.08.2019

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
50


Obligatory addenda
 • CV (paper form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)
 • kópia diplomu (paper form)
 • kópia dodatku k diplomu (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 450 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000269888/8180

číslo účtu v tvare IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888 

Variabilný symbol: 10132
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: číslo elektronickej prihlášky

Doklad o uhradení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou!

Ak sa chce uchádzač zúčastniť na prijímacom konaní vo viacerých študijných programoch na FPEDAS, prihlášky treba podať za každý študijný program osobitne a za každú prihlášku uhradiť poplatok.

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. – milos.poliak@fpedas.uniza.sk
Last update: 01.07.2019 10:52

Draw attention to not topical data