Energetické stroje a zariadenia

Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa uskutočňovaných na STU sú ustanovené v osobitnom vnútornom predpise STU. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Výsledky dosiahnuté na strednej škole sa vyhodnotia pomocou bodovacieho systému. V bodovom hodnotení sú obsiahnuté: študijný priemer počas celého stredoškolského štúdia, výsledok maturity, priemerná známka z profilujúcich predmetov - matematika, fyzika, druh strednej školy a iné aktivity. Súčasťou prijímacieho konania môžu byť písomné prijímacie skúšky zo stredoškolskej matematiky a fyziky; jej výsledky sa taktiež vyjadria v bodoch.

Prospects of graduates
Základom pre úspešné uplatnenie absolventov bakalárskeho štúdia v praxi je štruktúra a kvalita vzdelávacieho procesu. Vysoký podiel projektových prác a výrobno-odborná prax v dĺžke 6 týždňov vytvárajú dobré predpoklady rýchlej adaptácie absolventov na požiadavky praxe. Absolventi nájdu uplatnenie v najrôznejších energetických prevádzkach a projekčných útvaroch v energetickom, plynárenskom a chemickom priemysle, ako aj v komunálnej sfére, kde sa vyžaduje vysokoškolská bakalárska kvalifikácia.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

https://www.sjf.stuba.sk/sk/podmienkypre-prijatie-na-studium.html?page_id=5311Additional information


Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

PRIJÍMAME VŠETKÝCH UCHÁDZAČOV BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOKCoordinator for students with specific needs

Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky

Koordinátor pre zdravotne postihnutých:
Mgr. Alena Cepková, PhD.
tel.: +421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova@stuba.skGeneral information on the admission exam

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania s maturitou. Strojnícka fakulta STU v akademickom roku 2021/2022 otvára dennú formu bakalárskeho štúdia. Externá forma štúdia sa v akademickom roku 2021/2022 neotvára.Form of entrance exam

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOKTests

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK  • Apply the application for study

    18.12.2020 - 06.04.2021

  • Submit additional application form

    15.04.2021 - 20.08.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
35


Current number of filed applications:
42


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bankové spojenie

Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika Adresát Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol elektronickej prihlášky generuje informačný systém prihlášky 
Konštantný symbolpre platbu prevodom: 0558  

Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IBAN kód: SK0981800000007000341800
SWIFT kód: SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data