Ekonomika a manažment podniku

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
Študijný program profiluje absolventa do pozície manažéra, ktorý je schopný chápať podnik ako systém
pozostávajúci z funkčných organizačných jednotiek, v ktorých sa prierezovo realizujú procesy organizácie a
dokáže viesť skupiny ľudí pre naplnenie cieľov organizácie, či už z aspektu výstupov procesov alebo
organizačných jednotiek. Absolvent môže zastávať ekonomické a riadiace pozície na všetkých úrovniach
riadenia, najmä však na vrcholových a strategických úrovniach a to nezávisle od veľkosti organizácie a
charakteru jej produktov. Vhodné pre toto širšie zameranie sú preto pozície (dané Národnou sústavou povolaní):
projektový manažér, riadiaci pracovník pre stratégiu, špecialista riadenia zmien, špecialista riadenia rizík,
finančný kontrolór a ďalšie funkčné špecializácie ako napr. výrobný manažér, manažér obchodu, manažér
marketingu a pod.
V rámci užšej špecializácie „riadenie ľudského potenciálu“ absolvent má schopnosti uplatniť sa prierezovo v
pozíciách: personálny špecialista, kariérový sprievodca/konzultant, manažér ďalšieho vzdelávania, supervízor
administratívnych pracovníkov či riadiaci pracovník zamestnaneckých vzťahov alebo v rámci špecializácie
„ekonomika a manažment podnikov cestovného ruchu“ sa absolvent uplatní predovšetkým ako: manažér
služieb, manažér vzťahu so zákazníkom, prevádzkový manažér, account manažér či marketingový analytik.Prospects of graduates

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
Študijný program profiluje absolventa do pozície manažéra, ktorý je schopný chápať podnik ako systém
pozostávajúci z funkčných organizačných jednotiek, v ktorých sa prierezovo realizujú procesy organizácie a
dokáže viesť skupiny ľudí pre naplnenie cieľov organizácie, či už z aspektu výstupov procesov alebo
organizačných jednotiek. Absolvent môže zastávať ekonomické a riadiace pozície na všetkých úrovniach
riadenia, najmä však na vrcholových a strategických úrovniach a to nezávisle od veľkosti organizácie a
charakteru jej produktov. Vhodné pre toto širšie zameranie sú preto pozície (dané Národnou sústavou povolaní):
projektový manažér, riadiaci pracovník pre stratégiu, špecialista riadenia zmien, špecialista riadenia rizík,
finančný kontrolór a ďalšie funkčné špecializácie ako napr. výrobný manažér, manažér obchodu, manažér
marketingu a pod.
V rámci užšej špecializácie „riadenie ľudského potenciálu“ absolvent má schopnosti uplatniť sa prierezovo v
pozíciách: personálny špecialista, kariérový sprievodca/konzultant, manažér ďalšieho vzdelávania, supervízor
administratívnych pracovníkov či riadiaci pracovník zamestnaneckých vzťahov alebo v rámci špecializácie
„ekonomika a manažment podnikov cestovného ruchu“ sa absolvent uplatní predovšetkým ako: manažér
služieb, manažér vzťahu so zákazníkom, prevádzkový manažér, account manažér či marketingový analytik.Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM:
– absolvovanie rovnakého alebo príbuzného bakalárskeho/magisterského študijného programu (vymedzenie príbuzných študijných odborov: www.akredkom.sk);
– záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
– pre učiteľské študijné programy výtvarná výchova, hudobná výchova a hudobné umenie (zameranie klavír, organ alebo sólový spev), je podmienené aj úspešným absolvovaním talentovej skúšky (pozri časť talentové skúšky);
– pre študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie je základnou podmienkou prijatia absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika;
– ostatné študijné programy – bez talentovej skúšky;
– na štúdium budú prijatí tí uchádzači, ktorí najlepšie splnia stanovené podmienky pre prijímanie na štúdium;
– na prijímacej skúške sa musia zúčastniť všetci uchádzači, ktorí počas bakalárskeho štúdia na štátnej záverečnej skúške dosiahli horšie hodnotenie ako D v danom odbore.
3
Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel:
▪ Poradie uchádzačov o štúdium bude zostavené podľa dosiahnutých študijných výsledkov v bakalárskom štúdiu (priemer štátnej skúšky).
▪ V prípade talentových skúšok sa vypočítava hodnotenie nasledovne: 50% za výsledky v bakalárskom štúdiu a 50% za talentovú skúšku.
▪ Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Coordinator for students with specific needs

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Janka Hofmanová, Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.
Koordinátorka pre prácu so študentmi PF KU s výchovno-vzdelávacími potrebami
Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; katarina.kohutova@ku.skGeneral information on the admission exam

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ
V prípade, že si uchádzač chce podať prihlášku na viac študijných programov, musí si podať prihlášku na každý študijný program zvlášť. Uchádzač zasiela prihlášku na to pracovisko (mesto), na ktorom chce študovať.
K prihláške je potrebné pripojiť:
– životopis;
– overenú kópiu diplomu a vysvedčenia z bakalárskeho štúdia;
– doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia!;
– uchádzač o študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie predloží lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať telesnú výchovu bez obmedzenia a potvrdenie od odborného zamestnanca - logopéda, že uchádzač nemá narušenú komunikačnú schopnosť;
– uchádzači, ktorí zo zdravotných dôvodov požadujú špecifické podmienky, informujú o tom fakultu pri podaní prihlášky;
4
– v prípade uchádzačov, ktorí vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získali v zahraničí, aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely (viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://minedu.sk v časti uznávanie dokladov o vzdelaní).
Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom písomnou formou. V prípade nízkeho počtu záujemcov o štúdium učiteľstva v niektorej z kombinácií predmetov fakulta navrhne uchádzačom štúdium v iných kombináciách.Form of entrance exam

TALENTOVÉ SKÚŠKY:
Talentové skúšky sa konajú v týchto termínoch:

▪ Hudobná výchova 24.08.2022
▪ Hudobné umenie 24.08.2022
▪ Výtvarná výchova 23.08.2022

Talentová skúška z hudobnej výchovy sa skladá z praktickej časti, písomného testu a pohovoru s uchádzačom. Požadujú sa schopnosti a znalosti minimálne na úrovni bakalárskeho štúdia. Viac informácií na: https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky
https://docs.wixstatic.com/ugd/62c3b3_812562707df4487c86a1bd56e1d5d353.pdf

Talentová skúška z hudobného umenia sa skladá z praktickej časti a pohovoru s uchádzačom. Požadujú sa schopnosti a znalosti minimálne na úrovni bakalárskeho štúdia. Viac informácií na: https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky
https://docs.wixstatic.com/ugd/62c3b3_09b63fe4528a4100870041a14f796baf.pdf
3
Talentová skúška z výtvarnej výchovy pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Teoretické poznatky uchádzači preukazujú na skúške z dejín umenia, ktorá je zameraná na historickú alebo súčasnú problematiku výtvarného umenia. Praktická skúška pozostáva z aktívnej tvorivej práce, ktorá je realizovaná v každom ateliéri, t.j. ateliéri intermediálnej tvorby, dizajnu a remesla, plošných výtvarných disciplín, priestorových výtvarných disciplín. Uchádzač realizuje praktickú skúšku na tému, ktorá je vyhlásená v čase konania prijímacích skúšok. Súčasťou praktickej skúšky je aj prezentácia portfólia z každého výtvarného ateliéru.  • Apply the application for study

    15.07.2022

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Annual tuition fees
Standard length of study: 900 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 900 €

The fee for admission procedure
application form: 39 €
E-application form: 35 €

Billing information

Elektronická prihláška nadobudne platnosť až po zaslaní prihlášky v papierovej forme spolu
so všetkými podkladmi v zmysle pokynov na prijímacie konanie.

Ročné školné podľa platnej Smernice rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na katolíckej univerzite v Ružomberku.

Fakturačné údaje

Domáci platobný styk:
Banka:  Štátna pokladnica
Účet: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: Podľa tabuľky
                    
Zahraničný platobný styk:    
Názov sprostredkujúcej banky:
ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN:  SK86 8180 0000 0070 0022 4305
BIC: SPSRSKBA
Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku,  
Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok  
Variabilný symbol: Podľa tabuľky
         
Variabilný symbol:      
Študent pri uhradení poplatku spojeného s prijímacím konaním uvedie k uvedenému číslu účtu variabilný symbol podľa toho, na ktoré pracovisko a akú formu štúdia (dennú/externú) sa hlási. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.

Ružomberok
denná forma: 1300501904
externá forma: 1300501904

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Jozef Čisarik – jozef.cisarik@ku.sk
Last update: 05.05.2022 12:13

Draw attention to not topical data