Didaktika dejepisu

Informácie o predpokladanom počte prijatých študentov sú dostupné na webovej stránke fakulty

Poplatok: 50 EUR v prípade prihlášky poštou, 25 EUR v prípade elektronickej prihlášky

PF UJS preferuje prihlášku podanú elektronickou formou.Prospects of graduates

Absolvent programu odboru Didaktika dejepisu dokáže profesionálne vykonávať prácu učiteľa odborovej didaktiky a prácu v aplikovanom odborovodidaktickom výskume. Ovláda znalosti o histórií, o jej súčasních pojmoch, princípoch a teóriach a dokáže systémovo analyzovať odborovodidaktické problémy a navrhovať ich riešenia.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Uchádzač o prijatie sa hlási na témy dizertačných prác vypísaných v danom študijnom programe na webovej stránke fakulty na adrese http://pf.ujs.sk.

Prijímacia skúška sa koná formou výberového konania pred komisiou menovanou dekanom PF UJS. Uchádzač na skúške preukazuje schopnosti samostatnej tvorivej činnosti v rámci daného študijného odboru a v súvislosti s témou dizertačnej práce, na ktorú sa hlási.

Pri prijímaní uchádzačov sa budú zohľadňovať aj doplňujúce aktivity, ktorými sú:

 • Prezentácia predstavy o riešení vedeckého cieľa témy dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač prihlásil
 • Dosiahnuté vynikajúce výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác
 • Rozsah vedeckej a odbornej publikačnej činnosti alebo riešenie závažných spoločenských úloh, ktorými prispeli k rozvoju odboru


Additional information

Základné podmienky prijatia na doktorandské štúdium upravuje § 56 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ďalšou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium podľa § 57 ods. 3 zákona je absolvovanie prijímacej skúšky.

Ďalšou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je doručenie tlačenej prihlášky (aj v prípade podania elektronickej prihlášky) na kontaktnú adresu univerzity so všetkými požadovanými náležitosťami. Podrobnosti o podávaní prihlášok sa nachádzajú na stránke http://ujs.sk/sk/prihlaska.html.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané úplné vzdelanie II. stupňa vysokoškolského štúdia je potrebné nostrifikovať (uznať jej platnosť) v SR a príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení.Coordinator for students with specific needs

Zoltán Ulbrik, Mgr.
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
sih@ujs.sk
035/3260671Form of entrance exam

Prijímacia skúška sa koná formou výberového konania pred komisiou menovanou dekanom PF UJS. Uchádzač na skúške preukazuje schopnosti samostatnej tvorivej činnosti v rámci daného študijného odboru a v súvislosti s témou dizertačnej práce, na ktorú sa hlási. • Apply the application for study

  01.04.2021 - 15.06.2021

 • Performance of the entrance exam

  08.07.2020 - 08.07.2020

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
3


Additions
 • vlastnoručne podpísaný životopis
 • verified copy of the degree for applicant of other universities
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities
 • projekt doktorandskej práce, zoznam odbornej literatúry, zoznam publikácií


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 25 €

Billing information

Uchádzač o štúdium uhrádza poplatky za prijímacie konanie bezhotovostným bankovým prevodom na určený účet UJS s uvedením variabilného symbolu  (VS).

Príkaz na úhradu so správne nastavenými údajmi uchádzačovi vygeneruje elektronický portál prihlášky UJS po jej potvrdení.

Uchádzačom, ktorí podali prihlášku iba v tlačenej forme, príkaz na úhradu so správne nastavenými údajmi bude odoslaná študijným oddelením príslušnej fakulty prostredníctvom e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu alebo poštou.

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PaedDr. Tamás Török, PhD. – torokt@ujs.sk
Last update: 08.04.2021 08:16

Draw attention to not topical data