Didaktika dejepisu

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou na prijatie je v zmysle § 56 (3) Zákona 131/2002 Z. z. absolvovanie študijného programu 2. stupňa alebo študijného stupňa podľa § 53 (3) v niektorom z nasledovných odborov:

 

•              7813 Učiteľstvo histórie v kombinácii

•              2.1.7 história

•              2.1.8 všeobecné dejiny

•              2.1.9 slovenské dejiny,

•               alebo príbuzných odborov

 

Uchádzači musia úspešne vykonať prijímaciu skúšku, v ktorej preukážu hĺbku a rozsah vedomostí potrebných na doktorandské štúdium. Prijímacia skúška je komisionálna.

 

•              Zloženie komisie je navrhnuté odborovou komisiou a schválené dekankou fakulty. Minimálny počet členov skúšobnej komisie na prijímacích pohovoroch sú 3 osoby – predseda a dvaja  členovia komisie

 

•              Na základe dohody  garantov, predsedov odborových komisií  –  maximálny počet bodov za celú prijímaciu skúšku je 200 bodov.

 

•              Skúška  z cudzieho jazyka je písomnou  formou a je zameraná na preklad odborného príspevku zameraného na problematiku daného študijného programu a hodnotí ju samostatne osoba, ktorá bola schválená ako  skúšajúci  v danej skúšobnej komisii.   Ďalšie časti skúšky sa realizujú ústne.

 

Bodové hodnotenie je nasledovné :  

 

1.            Max. 100 bodov - projekt dizertačnej a rozprava k projektu dizertačnej práce, metodologická pripravenosť  uchádzača.

2.            Max. 30 bodov -  skúška z cudzieho jazyka (resp.  udelenie bodov za štátnu skúšku z cudzieho jazyka),

3.            Max. 50 bodov – ďalšie oblasti prijímacej skúšky (predpoklady na PhD. štúdium, poznatky z požadovaného magisterského stupňa štúdia,  rozsah a hĺbka preštudovanej literatúry),

4.            Max. 20 bodov – publikačná činnosť a iné zreteľa hodné faktory – prax, napojenie na národný, alebo medzinárodný projekt, študijné pobyty v zahraničí, umiestnenie na fakultných a národných súťažiach ŠVOUČ, pochvala rektora a/alebo pochvala dekana za  bakalársku, diplomovú prácu,  alebo  vynikajúce výsledky počas štúdia,  úspešná účasť na súťažiach súvisiacich s príslušným študijným programom, práca v občianskom združení ).Conditions for international students

Zahraniční uchádzači sa riadia Vnútorným predpisom č. 23/2008 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave ktorou sa upravujú podmienky uzatvorenia zmlúv v súvislosti so štúdiom zahraničných študentov na UK a jeho dodatku č. 8/2011. Podmienky štúdia sa upresňujú na základe zmluvy medzi školou a uchádzačom.Coordinator for students with specific needs

Študenti so sluchovým postihnutím:

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., tel.: 02/49 287 202, 02/49 287 101

e-mail: darina.tarcsiova@fedu.uniba.sk

 

Študenti s telesným postihnutím:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. tel.: 02/49 287 111,

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.sk

 

Študenti so zrakovým postihnutím:

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., tel.: 02/49 287 109,

e-mail: Jana.Lopuchova@fedu.uniba.sk

Študenti so špecifickými poruchami učenia:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. tel.: 02/49 287 111,

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.skGeneral information on the admission exam

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho elektronicky vyplnenej prihlášky na Pedagogickú fakultu.

Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač  podáva elektronicky cez akademický informačný systém AIS2 a zároveň vytlačenú spolu s ďalšími prílohami aj v printovej podobe. Prihlášku a podrobný popis jej vypĺňania v elektronickej podobe nájde na webovej stránke www.fedu.uniba.sk. Po nahratí elektronickej prihlášky do systému ju uchádzač vytlačí, podpíše a s požadovanými prílohami ( http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=3472 ) , pošle poštou na adresu Oddelenia vedy a doktorandského štúdia UK PdF. Len správne vyplnená, uchádzačom podpísaná   a najneskôr v stanovenom termíne  doručená  prihláška bude oficiálne zaregistrovaná.

Podrobnejšie informácie o témach dizertačných prác, školiteľoch, obsahu prijímacích pohovorov, termíne prijímacích pohovorov, budú k dispozícií na stránke: http://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-uchadzacov/Form of entrance exam

- ústna

- písomná (odovzdanie projektu dizertačnej práce, preklad z cudzieho jazyka)  • Open day

    28.01.2023

  • Apply the application for study

    13.03.2017 - 21.05.2017

  • Performance of the entrance exam

    22.06.2017 - 27.06.2017

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Annual tuition fees
Standard length of study: 290 €

The fee for admission procedure
application form: 80 €
E-application form: 80 €

Billing information

Poplatok za prijímacie konanie:

60  EUR za jednu  prihlášku (max. 2. študijné programy)

Banka: Štátna pokladňa

Číslo účtu: SK 9281800000007000083741

Variabilný symbol: 20192020

(úhrada je možná len bankovým prevodom)

Poplatok za prijímacie konanie, uchádzač uhradí formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, ktorý je súčasťou  elektronickej prihlášky a uchádzač si ho vygeneruje v AiS. Uchádzač je povinný uviesť všetky požadované údaje (aj špecifický symbol) a do správy pre prijímateľa zadá svoje meno a priezvisko, kópia dokladu o úhrade (ústrižok poukážky alebo potvrdenie banky o realizácii prevodu) je povinnou prílohou prihlášky. Bez požadovaného potvrdenia o úhrade poplatku nebude prihláška zaevidovaná.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. – hamranova@fedu.uniba.sk
Last update: 27.09.2018 12:23

Draw attention to not topical data