Security Management

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Bezpečnostný manažment získa poznatky na  samostatnú vedeckú a  tvorivú činnosť v problematike bezpečnosti a bezpečnostných systémov. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a  je schopný formulovať vedecký problém a prezentovať výsledky výskumu.Prospects of graduates

Absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru ochrana osôb a majetku ovládajú vedecké metódy a prístupy v oblasti ochrany osôb a majetku, skúmania a vyhodnocovania rôznych vplyvov na celkovú úroveň bezpečnosti osôb a majetku, vedecky bádajú a prinášajú nové prístupy k zaisťovaniu ochrany osôb a majetku. Na základe vedeckých metód poznania a výskumu navrhujú koncepčné a systémové riešenia na ochranu osôb a majetku. Uplatňujú systémový prístup pri riešení úloh bezpečnostnej praxe.

 

 Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je získanievysokoškolského vzdelania druhého stupňa(Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov)v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.Additional information

Prihlášky sa podávajú na študijné programy. V  prípade záujmu o  viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku. Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 3. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/. Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku. V prípade Vyplnenia tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium – 3. stupeň je potrebné ho zaslať na adresu FBI UNIZA, Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina do určených termínov. Nekompletná prihláška na štúdium, resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovených termínoch nebude akceptovaná. V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.Conditions for international students

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

tel.: 041/513 6731

e-mail: Valeria.Moricova@fbi.uniza.skGeneral information on the admission exam

Pravidlá výberového konania

Priebeh prijímacej skúšky upravuje Smernica UNIZA č. 110 v znení dodatku č. 1 Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline.

Komisia pre prijímacie konanie predkladá dekanovi FBI UNIZA výsledky prijímacieho konania a návrh na prijatie úspešných uchádzačov. Dekan FBI UNIZA po prerokovaní návrhu s komisiou a garantmi študijných programov doktorandského štúdia a na základe kapacitných možností rozhodne o prijatí/neprijatí uchádzača do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky.

 

 Form of entrance exam
 • Výberové konanie

  Výber uchádzačov sa uskutoční na základe hodnotenia prijímacej skúšky. Prijímacia skúška je realizovaná formou ústnej skúšky pred komisiou príslušného študijného odboru, ktorej obsahom je preverenie znalostí z cudzieho jazyka, matematiky a odbornej a vedeckej orientácie uchádzača v oblasti, na ktorú sa hlási, vrátane dôvodov zvolenia danej témy, metód, ktoré predpokladá využiť pri riešení danej témy, ako aj predpokladaných záverov práce. Súčasťou hodnotenia je posúdenie výsledkov doterajšieho štúdia a predpoklady na samostatnú vedeckú prácu uchádzača. • Apply the application for study

  31.05.2021

 • Performance of the entrance exam

  17.06.2021 - 17.06.2021

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
2


Additions
 • CV (paper form, electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form, electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 750 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK30 8180 0000 0070 0026 9933

konštantný symbol: 0308

variabilný symbol: 10933 - doktorandské štúdium

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Anna Košútová – Anna.Kosutova@fbi.uniza.sk
Last update: 18.11.2020 10:40

Draw attention to not topical data