Automation and Information Engineering of Machines and Processes

Absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v oblasti informatizácie a automatizácie s orientáciou hlavne na stroje, technické systémy a procesy v strojárstve a príbuzných oblastiach. Má znalosti z matematických a fyzikálnych základov automatizácie a informatizácie, tvorby matematických modelov strojov a procesov. Je schopný zabezpečovať úlohy súvisiace s prevádzkou a implementáciou informačných a riadiacich systémov. Uplatní sa pri informatizácii a automatizácii technologických a výrobných procesov, strojov a zariadení i v ďalších oblastiach hospodárskeho života.

Prospects of graduates

A graduate of Automation and information Engineering of machines and processes has received a full first-level university education in the field of computerization and automation with a main focus on machinery, technical systems and processes in mechanical Engineering and related fields. The graduate has got a knowledge of mathematical and physical basics of automation and computerization, creation of mathematical models and processes, methods of analysis and synthesis of information and management systems, technical means of automated control systems, information technology, design methods for complex information and control systems, fundamentals of system reliability, diagnostics, quality and production management and solving the current tasks of computerisation and automation of machinery, equipment, technological and production processes. The graduate are able to provide for the tasks related to the operation and implementation of information and control systems, understands the essential facts, concepts and principles related to computerisation and automation in industry. The graduate can be employed in computerisation and automation of technological and production processes, machinery and equipment as well as in other areas of economic lifeInformation on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

https://www.sjf.stuba.sk/sk/podmienkypre-prijatie-na-studium.html?page_id=5311Additional information


Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

PRIJÍMAME VŠETKÝCH UCHÁDZAČOV BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOKCoordinator for students with specific needs

Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky

Koordinátor pre zdravotne postihnutých:
Mgr. Alena Cepková, PhD.
tel.: +421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova@stuba.skGeneral information on the admission exam

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania s maturitou. Strojnícka fakulta STU v akademickom roku 2021/2022 otvára dennú formu bakalárskeho štúdia. Externá forma štúdia sa v akademickom roku 2021/2022 neotvára.Form of entrance exam

Admission is based only on the secondary school study results. The score-based evaluation of results achieved by an applicant in secondary school includes: study average throughout the entire secondary-school studies, results of and the type of school-leaving exam, average grades in the main subjects - mathematics, physics, type of secondary school, other activities. The Dean shall specify a score level until which applicants are released from the obligation to take the entrance exam. Other applicants take a written test on June 28th, 2010, in mathematics and physics based on which they may be admitted to studies.Tests

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK  • Apply the application for study

    18.12.2020 - 06.04.2021

  • Submit additional application form

    15.04.2021 - 20.08.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
60


Current number of filed applications:
90


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bank connection: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovak Republic Beneficiary: Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava, Slovak Republic Account number: 7000341800/8180 Variable symbol when submitting: a) - an electronic application, the variable symbol is generated by the application information system b) - a paper application form ŠEVT, the variable symbol is 20102011 Constant symbol: - for payment via a transfer: 0558          for payment using the postal money orde: 0379       Additional data for payment from abroad:  Address of the recipient: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovak Republic IBAN code: SK0981800000007000341800 SWIFT code: SUBASKBX

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data