Automation and Information Engineering of Machines and Processes

Absolvent má prehĺbené znalosti z matematických a fyzikálnych základov automatizácie a informatizácie, pokročilých metód riadenia, optimalizácie, metód návrhu komponentov systémov automatického riadenia, modelovania a simulácie, informačného zabezpečenia systémov riadenia, inteligentných systémov riadenia a priemyselných riadiacich systémov, riešenia aktuálnych úloh informatizácie a automatizácie strojov, zariadení, technologických a výrobných procesov. Bude schopný samostatne riešiť úlohy súvisiace s analýzou, návrhom, prevádzkou a implementáciou rozsiahlych informačných a riadiacich systémov. Absolvent sa uplatní v projekcii a prevádzke automatizačných a informačných zariadení strojov a procesov v priemyselných podnikoch a organizáciách, kde sa využívajú informačné a riadiace systémy.

Prospects of graduates

A graduate has got a profound knowledge of mathematical and physical basics of automation and computerization, advanced methods, of management, optimisation, methods of designing components of the automatic control, modeling and simulation, provision of information for management systems, intelligent control systems and industrial control systems, solving current tasks of computerisation and automation of machinery, equipment, technological and production processes. The graduate is able to solve autonomously the tasks associated with analysis, design, operation and implementation of comprehensive information and management systems. The graduate can be employed in design and operation of automation and information equipment of machinery and processes in industrial enterprises and organisations using information and management systems.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

completed secondary school education or secondary vocational educationAdditional information

Admission procedure - Master study - Faculty of Mechanical Engineering STU in Bratislava (stuba.sk)Conditions for international students

Admission procedure - Master study - Faculty of Mechanical Engineering STU in Bratislava (stuba.sk)sWithout entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

PhDr. Svatava Saleh, PhD., tel.: 02/5729 6201, fax: 02/5292 6627 e-mail: svatava.saleh@stuba.sk • Apply the application for study

  18.12.2020 - 31.05.2021

 • Submit additional application form

  01.06.2021 - 20.08.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Current number of filed applications:
31


Additions
 • CV
 • Bachelor diploma
 • verified copy of the degree for applicant of other universities
 • certified copy of certificate to candidates from other universities
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities
 • výpis z účtu / potvrdenie domácich platobných príkazov / - doklad o zaplatení manipulačného poplatku


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data