Arcitecture

The Architecture programme deals with the theoretical

research of architecture, experimental design methods,

architectural typology research, assessment of environment,

sustainability in architecture, historiography

and architecture criticism. Graduates can work in the

area of research and education, for architectural practices

and governmental institutions well as in journalism.Prospects of graduates
Študijný program pripraví absolventa na samostatnú kreatívnu vedecko-výskumnú činnosť. Uplatní sa v architektonickej vede, vo vzdelávaní a v architektonickej praxi a môže pôsobiť vo vedecko-výskumných a vedecko–pedagogických inštitúciách, vykonávať koncepčné výskumné práce v architektonických ateliéroch, pri vydávaní vedeckých, teoretických a odborných periodík, vykonávať samostatné koncepčné a riadiace práce v oblasti architektúry, výstavby, ochrany pamiatok a kultúry vôbec.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou pre prijatie na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu  druhého stupňa štúdia podľa Čl.3 (1) Poriadku prijímacieho konania na STU Bratislava.

Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí  je základnou podmienkou prijatia uznanie, že úspešne vykonaná záverečná skúška a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň štúdia  zodpovedajú požadovanému stupňu vzdelania.

Pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sa uchádzajú o štúdium študijných programov v jazyku slovenskom alebo anglickom (č l. 22 štatútu STU) sa použijú ustanovenia bodu a) primerane.

Ďalšou podmienkou  pre prijatie  na doktorandské štúdium vo všetkých študijných programoch na Fakulte architektúry STU je úspešné absolvovanej prijímacej skúšky.

Na doktorandské štúdium môžu byť prijatí len absolventi príbuzného odboru.Conditions for international students

Basic conditions for study admission

The basic requirement for the PhD study admission is a Master degree or equivalent in accordance with Article 3 (1) of the Order for Admission Procedure at STU in Bratislava.

For applicants who graduated from foreign universities, the basic requirement for admission is the acknowledgement of documents that confirm the required level of education and successful final examination. 

Foreign citizens who apply for the study of the provided study programmes in Slovak or English languages  the Article 22 of the STU Statute, the provision of point a), is applied adequately. 

Further admission requirements

Another requirement for the PhD study admission within all the stated study programmes at the FA STU is the successful pass of the admission examination.

For the PhD study within the fields of Architecture and Urban Planning, History and Theory of Fine Arts and Architecture, and Design, only the graduates from the related fields can be admitted.

The fee for foreign non-EU applicants:  6 500,- €Coordinator for students with specific needs

doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., Ústav architektúry  občianskych budov, tel.: 02/572 76 418General information on the admission exam
  1. Rámcový obsah skúšky:

Prijímacia skúška má formu ústneho pohovoru, ktorému predchádza test zo znalosti cudzieho jazyka. V rámci skúšky sa overia vedomosti a poznatky uchádzača z oblasti predmetov inžinierskeho alebo magisterského študijného odboru, ktoré súvisia so zvoleným doktorandským študijným programom a vybranou témou dizertačnej práce. Cieľom prijímacieho konania je zistenie predpokladov uchádzača pre samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy, techniky, ako aj zistenie zodpovedajúcej úrovne jeho odborných znalostí.

  1. Spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky:

Stanovenie poradia (na základe bodového hodnotenia úrovne odborných znalostí, dosiahnutých výsledkov štúdia a testov z jazyka).

  1. Zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky:

Prostredníctvom internetovej stránky FA STU a na výveske doktorandského štúdia na FA STU.Form of entrance exam

Hodnotenie úrovne odborných znalostí a predpokladov tvorivej činnosti v oblasti vedy a umenia v rámci prijímacej skúšky:

Hodnotenia úrovne odborných znalostí a overenie predpokladov tvorivej činnosti v oblasti vedy - ústne

Dosiahnuté študijné výsledky, ocenenia a ďalšie aktivity

Znalosť cudzieho jazyka -písomný test  • Apply the application for study

    01.04.2021 - 31.05.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
7


Current number of filed applications:
22


Additions
  • leaving certificate


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 100 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

IBAN                  SK70 8180 0000 0070 0008 1906

SWIFT/BIC        SPSRSKBAXXX

adresa banky       Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. – jan.ilkovic@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data