Architecture and Urbanism

Name: Architecture and Urbanism
English Name of the field of study: Architecture and Urbanism
Code: 3507
Group: Technical Sciences
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Replaces study fields: architektúra a urbanizmus

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor zahŕňa poznatky o tvorbe a pretváraní fyzického, sociálneho a kultúrneho prostredia v rozsahu od architektonických prvkov, cez objekty pozemných a inžinierskych stavieb rôzneho účelu a veľkosti, súborov stavieb vrátane záhradnej a krajinnej architektúry, sídla až po rozsiahle územné a krajinné celky v rôznom kontexte. Architektúra a urbanizmus sú umením skladať rôznorodé prvky a zosúladiť rôzne, mnohokrát protichodné požiadavky do fungujúceho harmonického priestorového celku. Zahŕňajú tvorbu, navrhovanie, plánovanie, riadenie, realizovanie a prezentovanie nových diel, starostlivosť o ochranu prírody a pamiatok a zaoberajú sa kultúrnymi, etickými, estetickými, sociálno- ekonomickými a environmentálnymi podmienkami, ktoré ovplyvňujú kvalitu života jedinca a širšej spoločnosti a majú dopad na udržateľnosť civilizačnej úrovne spoločnosti a života na Zemi.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Description of the first degree

Absolvent   má   všeobecné   vedomosti   na   úrovni   syntézy   zo   základov   architektonického a urbanistického navrhovania, typológie obytných, občianskych budov, výrobných a inžinierskych stavieb a ich vnútorného prostredia, základov záhradnej a krajinnej architektúry, územného plánovania, z technicko-konštrukčných disciplín, vedomosti o stavebných materiáloch vrátane alternatívnych a o stavebných technológiách, ďalej má primerané znalosti dejín výtvarného umenia a architektúry, dejín stavby miest a všeobecné znalosti zo spoločenských a humanitných disciplín súvisiacich so študijným odborom architektúra a urbanizmus.

 

Má zručnosti v narábaní s jednotlivými prvkami architektonickej kompozície, typológie a vie tvorivo pracovať s nimi v procese architektonického a urbanistického navrhovania a projektovania. Pri návrhu konkrétnych zadaní aplikuje znalosti z oblasti architektonického a urbanistického navrhovania, z oblasti konštrukčno-technických disciplín. Dokáže použiť informácie o koordinácii práce špecialistov participujúcich disciplín a v primeranej miere ich využije pri spracovaní vlastných návrhov. Pri navrhovaní využíva vedomosti o metódach a technikách architektonickej a urbanistickej tvorby, o metódach tvorby s počítačovou podporou a o základných právnych aspektoch súvisiacich s architektonickou a urbanistickou tvorbou.

 

Absolvent bakalárskeho študijného programu je schopný pod odborným dohľadom vyhotovovať jednoduchšie architektonické alebo urbanistické návrhy. Samostatne dokáže vyhotoviť projektovú dokumentáciu stavieb nevyžadujúcu územné a stavebné konanie a v primeranom rozsahu realizačnú dokumentáciu architektonicko-stavebnej  časti  projektu.  Je  pripravený samostatne  vyhotovovať a vyhodnocovať podklady pre potreby architektonického alebo urbanistického navrhovania, vyhotovovať čiastkové architektonické a urbanistické návrhy a projekty počítačovými a manuálnymi technikami. Absolvent disponuje schopnosťou prezentovať svoje návrhy a zdôvodňovať ich riešenia odbornému publiku. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými vedomosťami na úrovni hodnotenia o teórii, histórii architektúry a stavby miest, o výtvarnom umení, humanitných vedách a vedách o životnom prostredí, o konštrukčných a technických problémoch, o technických zariadeniach a technológiách a vedomosťami z oblasti prieskumu a prípravy projektovej dokumentácie, o urbanistickom projektovaní, plánovaní a zručnostiach využívaných v procese plánovania. Dokáže navrhovať architektonické diela a urbanistické celky rôzneho rozsahu. Je schopný porozumieť kultúrnemu, historickému, sociálnemu a ekonomickému vzťahu vytvoreného diela v kontexte bezprostredného

okolia a širšieho prostredia a pochopiť úlohu architekta, urbanistu voči klientovi a spoločnosti, využívajúc kultivované analytické a tvorivo-syntetické myslenie. Má špecifické zručnosti dôležité pri projektovaní, nevyhnutné na splnenie požiadaviek užívateľov stavieb v rámci obmedzení, ktoré sú určené cenovými faktormi a požiadavkami na realizáciu stavby.

 

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru v meniacom  sa  prostredí.  Je  všestranne,  prakticky  a teoreticky  pripravený na samostatnú architektonickú a urbanistickú tvorbu, projektovanie a realizáciu architektonických a urbanistických  diel,  ako  aj  diel  záhradnej  a krajinnej  architektúry,  s predpokladom  vedenia a koordinácie pracovného tímu. Dokáže samostatne riešiť úlohy od úrovne územného plánovania, urbanistických celkov cez architektúru budov až po výtvarné a technické detaily, vrátane interiérov a exteriérov  budov,  ich  rekonštrukcií  a  konverzií,  obnovy  pamiatkovo  chránených  objektov a súborov, pričom originálnym spôsobom uplatňuje najnovšie poznatky študijného odboru. Je schopný spolupracovať pri architektonickom stvárnení inžinierskych stavieb a pri umeleckom dotváraní stavieb.

 

Absolvent študijného programu pripravujúceho na regulované povolanie architekt disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktorých rozsah a štruktúru vysoká škola vymedzuje po  zohľadnení  relevantného  stanoviska  Slovenskej  komory  architektov  a  ktoré  sú  v súlade s požiadavkami príslušnej národnej a európskej právnej úpravy a ku ktorým patrí

 

a)       schopnosť tvoriť architektonické a urbanistické návrhy, ktoré spĺňajú estetické a technické požiadavky,

b)       zodpovedajúca znalosť dejín a teórie architektúry, príbuzných umení, technických disciplín a súvisiacich spoločenských a humanitných vied,

c)       znalosť výtvarného umenia ako jedného z činiteľov vplývajúcich na kvalitu architektonického diela,

d)       zodpovedajúca znalosť urbanistického navrhovania, územného plánovania a zručností spojených s procesom plánovania,

e)       pochopenie vzťahu medzi človekom a architektonickým dielom a medzi architektonickými dielami a okolitým prostredím; chápanie nutnosti navrhovať architektonické diela a priestory medzi nimi v súlade s potrebami človeka a v ľudskej mierke,

f)        schopnosť chápať povolanie architekta a jeho úlohu v spoločnosti, najmä pri príprave

návrhov, ktoré zohľadňujú spoločenské faktory,

g)       porozumenie metódam výskumu a prípravy podkladov pre vypracovanie projektu,

h)       schopnosť pochopiť konštrukčný návrh stavby, stavebné a technické problémy spojené s projektovaním stavby,

i)        patričná znalosť fyziky a technických prvkov vo fungovaní budov, aby poskytovali pohodu vnútorného prostredia a ochranu pred vplyvmi počasia,

j)        nevyhnutné zručnosti pre projektovanie, aby boli uspokojené požiadavky užívateľa diela v rámci obmedzení daných nákladovými faktormi a stavebnými predpismi,

k)       primeraná znalosť priemyselných odvetví, organizácií, predpisov a procesov, ktoré vstupujú do premeny návrhov na realizované dielo a včlenenia projektov do celkového plánovania.

 

Absolvent je schopný efektívne pracovať samostatne, ako člen tímu alebo riadiť a koordinovať pracovný tím pri navrhovaní, projektovaní a realizácii stavieb, ktoré potrebujú územné rozhodnutie a stavebné povolenie, vrátane autorského dozoru pri realizácii, ako aj vypracovávať územnoplánovaciu dokumentáciu všetkých stupňov. Je spôsobilý pre odbornú a riadiacu činnosť v štátnej správe, komunálnej samospráve a komerčnej sfére. Disponuje kreatívnym, inovatívnym a kritickým myslením a je pripravený odborne prezentovať priebeh prác a výsledky vlastnej tvorivej práce pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.

 

Description of the third degree

Absolvent doktorandského štúdia ovláda metódy základného a aplikovaného výskumu v oblasti architektúry, urbanizmu a územného plánovania a vie použiť vhodné metódy pri skúmaní konkrétnej problematiky. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti architektúry a urbanizmu.

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať  nové  výskumné  a pracovné  postupy.  Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Dokáže vykonávať práce prieskumné a rozborové,  merania,  zber  a  spracovanie  dát.  Ovláda  metódy  experimentu  v architektúre, v urbanizme, v územnom plánovaní, simulačné metódy aplikované na fyzických alebo počítačových modeloch a má ďalšie relevantné vedomosti z kooperujúcich vedných disciplín. Ovláda vedecké metódy inventarizácie, analýzy a hodnotenia krajinného priestoru z hľadiska krajinno- ekologických, socioekonomických, historicko-vývojových, psychosociálnych a iných aspektov.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou. Dokáže určovať zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore.

Back