Aplikovaná informatika

Do doktorandského programu Aplikovaná informatika sú zahrnuté teoretické a metodologické poznatky, ako aj praktické zručnosti z podstatných oblastí jadra informatiky. Absolvent tiež získa vedomosti o informačných a komunikačných sieťach, bude rozumieť modelovaniu a simulácii systémov a procesov. Na dosiahnutie tohto cieľa sa kurzy z jadra informačných systémov a softvérového inžinierstva prekrývajú so štyrmi aplikačnými doménami: bezpečnosť informačných technológií, biometria, modelovanie a simulácia udalostných systémov a IT v riadení a rozhodovaní. Počas štúdia sú tiež zdôrazňované individuálna a tímová práca, formulácia, riešenie a prezentácia výsledkov výskumu.

Prospects of graduates
Pre absolventov je otvorená rozsiahla profesionálna kariéra v rozličných odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb ako napr. auditorstvo rozsiahlych informačných a komunikačných systémov, návrh sýstémov na ochranu citlivých dát, modelovanie work-flow procesov a vnorených systémov ako aj návrh informačných systémov a softvérových produktov pre potreby automatizácie a riadenia v priemysle.

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ďalšie informácie nájdete na web stránke Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na FEI STU v Bratislave http://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/podmienky-prijimania-na-phd.-studium.html?page_id=2282Conditions for international students

ECTS Information PackageCoordinator for students with specific needs

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skGeneral information on the admission exam

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál • Open day

  24.10.2018

 • Apply the application for study

  01.04.2019 - 31.05.2019

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
1


Current number of filed applications:
1


Obligatory addenda
 • CV (paper form)
 • leaving certificate (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 25 €
E-application form: 25 €

Billing information


Banka príjemcu: Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Sprostredkujúca banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia
IBAN kód: SK06 8180 0000 0070 0008 4998
BIC/SWIFT kód banky: SUBASKBX
Variabilný symbol: Evidenčné číslo elektronickej prihlášky
Správa pre prijímateľa: PhD. štúdium
Adresa príjemcu: Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Last update: 06.09.2019 03:01

Draw attention to not topical data