Anglistika a amerikanistika

Program poskytuje študentom základné poznatky o anglickom jazyku a kultúre a spoločnosti anglofónnych krajín. Predmety pokrývajú základnú škálu lingvistických, literárnovedných disciplín a teórie prekladu v primeranej hĺbke s cieľom vychovať absolventov, ktorí sa budú permanentne oboznamovať s najnovšími výsledkami vedeckého výskumu v oblasti anglickej jazykovedy a literárnej vedy. Súčasťou programu je široké spektrum voliteľných predmetov.Prospects of graduates

• koordinácia projektov

• turistický ruch

• domáce a zahraničné masmédiá

• neziskové organizácie a občianske združenia

• domáce a zahraničné kultúrne inštitúcie

• styk s verejnosťouInformation on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy:

ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA, FILOZOFIA, HISTÓRIA, PHYLOSOPHY, SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII a MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM

 

  • získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,   
  • záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty,
  • v prípade uchádzačov o štúdium v študijných programoch  SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, (jednoodborové a medziodborové štúdium) a UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII, ktorí získali stredoškolské vzdelanie  mimo SR, je potrebné dokladovať úroveň ovládania slovenského jazyka (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca) -- minimálne na úrovni B2,

 Additional information

Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade budú prihlášky na štúdium so všetkými prílohami ako aj poplatok za prijímacie konanie vrátené uchádzačovi o štúdium.Conditions for international students

uchádzači majú rovnaké podmienkyCoordinator for students with specific needs

Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, katarina.markovicova@ku.skGeneral information on the admission exam

K prihláške je potrebné pripojiť:

b) overenú kópiu maturitného vysvedčenia (v prípade nemožnosti doručiť ju s prihláškou, jemožné doručiť ju dodatočne, najneskôr v deň zápisu),

c) potvrdenie o zaplatení poplatku, ktoré je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná),

d) rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy za účelom pokračovania v štúdiu v SR (platí pre uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí),

e) certifikát dokladujúci úroveň ovládania slovenského jazyka (minimálne B2) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (platí pre uchádzačov o študijné programy vyžadujúce predloženie daného dokumentu).

Vzhľadom na výnimočnú situáciu, uchádzač o štúdium môže podať elektronickú prihlášku (https://e-prihlaska.ku.sk/ais/eprihlas/#!/home#%2Fhome) bez nutnosti vytlačiť, podpísať a poslať ju na poštovú adresu fakulty. Ak sa uchádzač rozhodne pre doručenie poštou, prihláška s prílohami sa posiela na adresu: 

Katolícka univerzita v Ružomberku

Filozofická fakulta, Študijné oddelenie

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo klasickou poštou.

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 30. júna 2021.

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk.Form of entrance exam

Na žiaden bakalársky študijný program (okrem žurnalistiky, psychológie a philosophy) sa nekoná prijímacia skúška, resp. motivačný pohovor.  • Apply the application for study

    16.04.2021

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
25


Additions
  • leaving certificate (paper form)
  • Doklad o zaplatení poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 25 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Last update: 13.10.2020 11:15

Draw attention to not topical data