Anglistika a amerikanistika

Ciele vzdelávania študijného programu 

 1. Nadobudnúť jazykové zručnosti (receptívne, produktívne, interaktívne) a komunikačné jazykové kompetencie (gramatické, pragmatické asocio-lingválne) v anglickom jazyku na úrovni B2 - C1 podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky 

 1. Osvojiť si teoretické vedomosti a praktických zručnosti zo základných disciplín anglickej jazykovedy  (fonetika a fonológia, morfológia, syntax a lexikológia) ako základ ďalšieho jazykovedného vzdelávania  v magisterskom stupni. 

 1. V rámci štúdia histórie a literatúry anglofónnych krajín si osvojiť poznatky o ich kultúrnom a spoločenskom živote v minulosti i súčasnosti. Osvojiť si základné pojmoslovie z oblasti literárnej vedy a zručnosti potrebné pri analýze a interpretácii literárnych textov. Poznať literárne diela po anglicky píšucich autorov, vedieť ich hodnotiť, interpretovať v širšom spoločensko-historickom, kontexte.  

 1. Získať poznatky o základných konceptoch, hnutiach, žánroch, autoroch a o procese mediácie v rámci  kritických a kultúrnych štúdií a  o tom,  ako sa kultúrne, politické, sociálne, technologické a ekonomické zmeny odrážajú v konvergujúcich formách kultúrnej produkcie a kritického myslenia. 

 1. Vedieť kriticky hodnotiť informácie, analyzovať a vyhodnocovať primárny a sekundárny text. Pri práci s odbornými textami nadobudnúť skúsenosti a zručnosti pre písanie odborných textov na základe vedeckého výskumu, v súlade s procedurálnymi, štrukturálnymi a etickými pravidlami akademického písania. 

 

Výstupy vzdelávania študijného programu  

vedomosti 

V1študent disponuje vedomosťami o štruktúre anglického jazyka, má základný prehľad o komunikácii, jazykovej recepcii a interakcii. 

V2orientuje sa v jazykovedných disciplínach, pozná jazykové roviny systému anglického jazyka a komunikačné súvislosti 

V3má základný prehľad o dejinách literatúr anglicky hovoriacich krajín, z teórie literatúry a z interpretácie literárneho textu, orientuje sa v kultúrnej a spoločenskej oblasti anglofónnych krajín 

V4pozná základné spektrum reprezentatívnych literárnych a rétorických textov a najznámejších žánrov 

V5má teoretické vedomosti týkajúce sa práce s odbornou literatúrou pri tvorbe akademického textu, je oboznámený s rozličnými citačnými metódami 

 

zručnosti 

Z1študent dokáže plynulo, gramaticky presne a pragmaticky vhodne komunikovať v anglickom jazyku, ovláda techniky učenia sa 

Z2má rozvinuté lingvistické zručnosti potrebné pre analýzu textu v anglickom jazyku v danej rovine (napr. foneticko-fonologickej,morfo-syntaktickej, lexikálnej) 

Z3disponuje interkultúrnymi zručnosťami, ako predpokladom pre kritickú nepredpojatú reflexiu rôznych kultúr, ich histórie a produktov v kontexte rôznych literárnych epoch a smerov 

Z4dokáže pracovať s písaným odborným aj literárnym textom a rozlíšiť jeho funkciu (napr. komerčno-propagačná, umelecká a administratívna) 

Z5dokáže vytvoriť originálny odborný text, pracujúc s odbornou literatúrou, využívajúc vedecko-výskumné metódy a postupy a rešpektujúc procedurálne a etické pravidlá akademického písania 

 

kompetentnosti 

K1študent ovláda anglický jazyk na úrovni B2-C1 Európskeho referenčného rámca pre jazyky, dokáže profesionálne prezentovať a obhajovať vlastné stanoviská v anglickom jazyku 

K2číta, hodnotí, kriticky interpretuje literárne, neliterárne a odborné texty v anglickom jazyku  

K3špecifikuje a usúvzťažňuje vedomosti z histórie anglofónnych krajín, z teórie literatúry a z interpretácie literárneho textu 

K4dokáže lokalizovať a analyzovať dostupné výskumné zdroje, aby mohol kompetentne, samostatne aj v tíme, prezentovať logické a informované argumenty v písomnom a hovorenom prejave 

K5v kooperácii dokáže formulovať hypotézy a závery v  jazykovo-komunikačnej, literárno-komunikačnej a kultúrno-spoločenskej oblasti Uplatnenie absolventov

Profil absolventa 

Absolvent bakalárskeho študijného programuanglistika aamerikanistikazíska úplné vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odborefilológia.Anglický jazyk ovláda na úrovni B2 až C1 Európskeho referenčného rámca pre jazyky. Disponuje  vedomosťami o anglickom jazyku a jeho zákonitostiach, o spôsobe a podmienkach jeho fungovania vo všetkých jazykových rovinách. Absolvent je schopný špecifikovať a usúvzťažňovaťpoznatky z teórie literatúry a z dejín literatúry a z interpretácie literárneho textu. Absolvent je oboznámenýs najdôležitejšími kultúrnymi a spoločenskými reáliami a dejinami anglofónnych krajín. Poznázákladnépostupy, analýzy a interpretácie prozaického, dramatického a básnického textu. Vyznačuje sa tvorivým a pružným myslením a je schopnýzapájaťsa do práce v umelecko-kreatívnych odvetviach.  Dokáže prezentovaťvlastné stanoviská v anglickom jazyku. Absolvent študijného programu anglistika aamerikanistikadokáže udržiavaťkontakt s aktuálnym vývojom anglického jazyka a anglofónnych krajín aúčinne pokračovaťvo vlastnom profesionálnom rozvoji.  Absolvent študijného programu anglistika aamerikanistikasa môže uplatniť napríklad ako kultúrny agent, kultúrno-osvetový pracovník, odborný pracovník verejnej správy v oblasti medzinárodných vzťahov, odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry alebo ako textový korektor. 

 

 1. Vysoká škola indikuje povolania,na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravenýa potenciálštudijnéhoprogramu z pohľadu uplatneniaabsolventov: 

Povolania, kde sa môžu uplatniť absolventištudijného programupodľaštatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08_2020):3339001 kultúrny agent,3332004 kultúrno-osvetový pracovník,3359008 odborný pracovník verejnej správy v oblasti medzinárodných vzťahov,3359021 odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry,2641007 textový korektor 

 

 1. Relevantné externé zainteresovanéstrany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladuzískanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania: 

Nie je to prípad regulovaných povolaní. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy: ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA, UČITEĽSTVO ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII

 

 • získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania
 • záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva:

z absolvovania ústneho pohovoru (ktorý môže prebehnúť on-line formou). Ústny pohovor prebieha v anglickom jazyku a overuje úroveň uchádzačových poznatkov o kultúrno-spoločenských dejinách anglofónnych krajín. Pohovor taktiež identifikuje osobnostné a motivačné predpoklady pre štúdium. Maximálny počet bodov 10, minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie ústneho pohovoru 6.

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa zohľadňujú výsledky prijímacej skúšky.Doplňujúce informácie

Zdravotne znevýhodnení uchádzači môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

Viac na stránke http://ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

K prihláške je potrebné pripojiť:

a)       overenú kópiu maturitného vysvedčenia

b)      potvrdenie o zaplatení poplatku, ktoré je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky, v prípade elektronickej prihlášky priložiť ako prílohu (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná),

 

v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí je taktiež potrebné najneskôr do dňa zápisu doložiť: 

 

c)       rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy za účelom pokračovania v štúdiu v SR,

 

Podpísaná klasická prihláška sa posiela na adresu:

 

Katolícka univerzita v Ružomberku,

Filozofická fakulta, Študijné oddelenie,

Hrabovská cesta 1B,

034 01 Ružomberok

 

Uchádzači o štúdium môžu taktiež podať len elektronickú prihlášku bez nutnosti vytlačiť ju, podpísať ju a poslať ju na poštovú adresu fakulty.

Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo klasickou poštou.

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 16.júna 2024.

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk.Forma prijímacej skúšky

ústny pohovor • Podanie prihlášky na štúdium

  21.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  07.05.2024 - 07.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1080 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 08.04.2024 07:33

Upozorniť na neaktuálne údaje