Technical University in Zvolen

Faculty of Forestry

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Lesnícka fakulta TU vo Zvolene je jediná svojho druhu na Slovensku. Je zameraná na problematiku lesa vo všetkých jeho aspektoch.

Hlavným poslaním Lesníckej fakulty TU vo Zvolene je poskytovať vysokoškolské vzdelanie občanom SR a iných štátov v študijných odboroch z oblasti lesníctva, poľovníctva, geoinformatiky a príbuzných odborov, alebo v ich kombinácii, podľa akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia (bakalárske, inžinierske, doktorandské), ako aj ďalšie vzdelávanie v týchto oblastiach.

Vedecko-vzdelávacie zameranie fakulty sa odvíja od trendov vývoja svetovej vedy v oblasti lesníctva, poľovníctva a geoinformatiky a požiadaviek na profil absolventa Lesníckej fakulty. Absolvent Lesníckej fakulty je odborník, ktorého poslaním je príprava, organizovanie a riadenie lesnej výroby tak, aby sa zabezpečila ekologická stabilita lesných ekosystémov a plnenie základných funkcií lesa, najmä vodohospodárskych, pôdoochranných, klimatických, zdravotných a rekreačných, ako aj produkcia akostného dreva. V oblasti poľovníctva ide o riešenie problematiky trvalo udržateľného poľovného hospodárstva v podmienkach trhového hospodárstva s aplikáciou na moderné ekologicko-ochranárske funkcie poľovníctva, komerčné problémy manažmentu poľovníctva, spôsobu chovu a starostlivosti o zver vrátane veterinárnej. Profil absolventa  v ŠO arboristika a komunálne lesníctvo je založený na absolutóriu disciplín, smerujúcich k detailnému poznaniu stromov a drevín všeobecne, ako základného prvku nielen lesných ekosystémov, ale i výrazného determinantu voľnej krajiny, intravilánu obcí ako i produkčných porastov. Absolventi sú schopní posúdiť jednotlivé funkcie dreviny, vrátane determinácie dysfunkcií spôsobených abiotickými vplyvmi i biotickými činiteľmi a prijať zásadné opatrenia k zlepšeniu ich stavu. Vedia zabezpečiť a zhodnotiť reťazec krokov od založenia porastov rýchlorastúcich drevín, starostlivosti o nich až po ich komplexné spracovanie z aspektu produkcie biomasy. Dosiahnuté vedomosti vedia aplikovať v normatívnych, organizačných, projekčných, technických a technologických postupoch ako v arboristike tak aj v komunálnom lesníctve. Oblasť geoinformatiky a geodézie je zameraná na komplexné a štruktúrované informačne, technicky, technologicky a organizačne orientované úlohy a problémy pri vytváraní, spracovaní, analýze a využívaní geografických informácii a na ich spracovanie pomocou vhodných technológii a informačných systémov. Absolvent získa prehlbujúce poznatky z odboru geodézia a kartografia, ako aj ďalšie poznatky a praktické skúsenosti najmä z informačného, technického a technologického základu geoinformatiky ale tiež nevyhnutný rozsah poznatkov z geografie a vybraných špeciálnych disciplín a aplikačných oblastí s dôrazom na pôdohospodárstvo, ochranu prírody, manažment prírodných zdrojov a krajiny, geodéziu a kartografiu, štátnu správu a verejnú samosprávu. Profil absolventa je ďalej doplnený znalosťou najmenej jedného svetového jazyka.

V oblasti vedeckého výskumu fakulta rieši aktuálne úlohy  lesníctva a poľovníctva v oblasti základného i aplikovaného výskumu s dôrazom  na meniace sa ekologické podmienky  i vlastnícke vzťahy.

V súvislosti s hlavným poslaním fakulta:

  • organizuje vysokoškolské štúdium a udeľuje  absolventom fakulty akademické tituly bakalár (v skratke „Bc.“) a inžinier (v skratke  „Ing.“),
  • uskutočňuje doktorandské štúdium v schválených študijných odboroch a absolventom  udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“),
  • uskutočňuje habilitácie docentov a vymenúvacie konanie za  profesorov,
  • uskutočňuje celoživotné vzdelávanie vo vymedzených oblastiach.

V akademickom roku 2019/2020 bude štúdium na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene organizované takto:

1.  Bakalárske štúdium v dennej forme štúdia (3 roky)  a externej forme štúdia (4 roky):

- v študijnom programe lesníctvo,

- v študijnom programe aplikovaná zoológia a poľovníctvo,

- arboristika a komunálne lesníctvo

- aplikovaná geoinformatika a geodézia (len denná forma).

2.  Inžinierske štúdium v dennej forme štúdia (2 roky)  a externej forme štúdia (3 roky):

- v študijnom programe adaptívne lesníctvo,

- v študijnom programe ekológia lesa (denná forma),

- v študijnom programe aplikovaná geoinformatika a geodézia (denná forma),

- v študijnom programe lesnícke technológie,

- v študijnom programe aplikovaná zoológia a poľovníctvo,

- lesníctvo a manažment zveri (v AJ) (denná forma).

3.  Doktorandské štúdium v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v dennej (3 roky) a v externej (4 roky) forme štúdia v týchto študijných programoch: hospodárska úprava lesov, pestovanie a ochrana lesa, lesnícka fytológia, lesnícke technológie, aplikovaná zoológia a poľovníctvo, ekosystémové služby lesov, adaptívne lesníctvo a manažment zveri (v AJ).

4.  Na požiadanie lesníckej praxe alebo rôznych inštitúcií bude fakulta organizovať  pre absolventov ďalšie vzdelávanie potrebné na vykonávanie špecializovaných povolaní, resp. činností a dopĺňanie vzdelania podľa rozvoja vedy, formou rôznych kurzov a školení.

Admission procedure

Forestry Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination:

Applied Zoology and Wildlife Management Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination:

Adaptive Forestry Ing., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination:

Forestry Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination:

Applied Zoology and Wildlife Management Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2023
Deadline of examination:

Forest Management PhD., full-time

Deadline for applications: 31.05.2023
Deadline of examination: 05.06.2023 – 09.06.2023

Forestry Phytology PhD., full-time

Deadline for applications: 31.05.2023
Deadline of examination: 05.06.2023 – 09.06.2023

Forest Ecosystem Services PhD., full-time

Deadline for applications: 31.05.2023
Deadline of examination: 05.06.2023 – 09.06.2023

Forestry Phytology PhD., external

Deadline for applications: 31.05.2023
Deadline of examination: 05.06.2023 – 09.06.2023

Forest Management PhD., external

Deadline for applications: 31.05.2023
Deadline of examination: 05.06.2023 – 09.06.2023

Accommodation and boarding

Accomodation

v roku 2018 kompletne zrekonštruovaný študentský domov Ľ. Štúra, ktorý sa nachádza v areáli univerzity

Boarding

študentská jedáleň v areáli univerzity

Other services

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, telocvičňa a športový areál, Vysokoškolský lesnícky podnik, Relax zóna

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. (miroslav.kardos@tuzvo.sk)
Last update: 04.10.2022 22:46

Draw attention to not topical data