Logo univerzity

Študijné programy

anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (denné)
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (externé)
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (externé)
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (externé)
anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), externé)
anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), externé)
anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), externé)
anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), externé)
anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), externé)
anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), externé)
etnológia a mimoeurópske štúdiá (denné)
etnológia a mimoeurópske štúdiá (externé)
etnológia a mimoeurópske štúdiá (externé)
filozofia a aplikovaná filozofia (denné)
filozofia a aplikovaná filozofia (externé)
filozofia a aplikovaná filozofia (externé)
história a aplikovaná história v kyberpriestore (externé)
história a aplikovaná história v kyberpriestore (externé)
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (denné)
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (externé)
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (externé)
psychológia (denné)
psychológia (externé)
psychológia (externé)
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (denné)
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (externé)
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (externé)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), externé)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), externé)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), externé)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), externé)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), externé)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), externé)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), externé)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), externé)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (anglický jazyk a literatúra, denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (anglický jazyk a literatúra, externé)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (anglický jazyk a literatúra, externé)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), externé)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), externé)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), externé)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), externé)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), externé)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), externé)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), externé)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), externé)

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Hlavným poslaním a cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu na  FF UCM je výchova a príprava odborníkov, absolventov spoločensko-vedných študijných programov ako aj príprava budúcich učiteľov v kombináciách akademických predmetov.

Fakulta vo svojom výchovno-vzdelávacom procese spája pedagogický prístup s vedeckým, rozvíja medziodborové vzťahy, snaží sa reflektovať požiadavky trhu vzdelávania a práce vo svojom regióne. Základné prvky a požiadavky trhu práce sa akceptovali a transformovali do existujúcich študijných programov, ako aj do novo pripravovaných programov.

Výchovno-vzdelávací proces na Filozofickej fakulte UCM v Trnave poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.

 

Uplatnenie absolventov FF UCM  je rôznorodé. Absolventi neučiteľských odborov štúdia sa uplatňujú vo vedeckom výskume, v prostriedkoch masovej komunikácie, redakciách, vydavateľstvách, kultúrnych zariadeniach, múzeách, archívoch, politických inštitúciách a zastupiteľských orgánoch, v medzinárodných spoločnostiach, prekladateľských a tlmočníckych inštitúciách, alebo ako osvetoví a manažérski pracovníci v oblasti kultúry a vzdelávania.

Absolventi študijného odboru učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v rôznych kombináciách sa uplatnia ako stredoškolskí a vysokoškolskí pedagógovia, ako učitelia základných škôl, ale uplatňujú sa tiež aj na rôznych pozíciách mimo vzdelávacej sféry. Štúdium svojou flexibilitou garantuje dostatočné podmienky na jeho zladenie s praxou iných odborov. Najlepší absolventi môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu, príp. pôsobiť na katedrách vo funkcii asistentov.

Prijímacie konanie

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 30.07.2024

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 30.07.2024

Etnológia a mimoeurópske štúdiá Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 30.07.2024

Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 30.07.2024

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 30.07.2024

Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 30.07.2024

Anglický jazyk a literatúra Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 30.07.2024

Učiteľstvo histórie (v kombinácii) Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 30.07.2024

Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 30.07.2024

Anglický jazyk a literatúra Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 01.05.2024 – 30.07.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v zmysle vnútornych predpisov univerzity v študentských domovoch. Pre viac informácií môžete navštíviť našu univerzitnú stránku.

INFORMÁCIE K UBYTOVANIU

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené v jedálňach, v budovách UCM. 

INFORMÁCIE K STRAVE.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrej Brník, PhD. (andrej.brnik@ucm.sk)
Posledná aktualizácia: 29.11.2022 20:54

Upozorniť na neaktuálne údaje