Právo

Študijný program právo, akreditovaný v študijnom odbore právo v rámci sústavy študijných odborov v Slovenskej republike, je študijným programom druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Štúdium sa realizuje na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ). Prednášky a semináre zabezpečujú pedagógovia z rôznych spolupracujúcich vysokých škôl a univerzít. Absolventi študijného programu získavajú úplné právnické vzdelanie s prípadným výberom skladby predmetov zvoleného študijného zamerania popri všeobecnom štúdiu v odbore právo so špecializáciou na medzinárodné a európske právo. Absolvovanie magisterského študijného programu v odbore právo je nevyhnutným predpokladom pre výkon právnických povolaní v Slovenskej republike.

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Uchádzači o magisterské štúdium na Fakulte práva PEVŠ musia splniť tieto podmienky:

 1. úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia zložením štátnej skúšky pozostávajúcej predmetov obhajoba bakalárskej práce a správne právo,
 2. podanie elektronickej prihlášky na vysokoškolské magisterské štúdium - druhý stupeň, spolu s dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie,
 3. uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v študijnom programe/odbore právo na Fakulte práva PEVŠ, predložia kópie vysokoškolského diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené notárom) a krátky štrukturovaný životopis.
 4. uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na inej právnickej fakulte, predložia vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške (notárom overené fotokópie), preukazujúce úspešné ukončenie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe/odbore právo a krátky štrukturovaný životopis.
 5. bakalárske štúdium práva absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou a smernicou rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné.


Conditions for international students

Bližšie informácie:

https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/04/zasady_prijimacieho_konania_ar2022_23.pdfWithout entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Uchádzači o magisterské štúdium na Fakulte práva PEVŠ musia splniť tieto podmienky:

 1. úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia zložením štátnej skúšky pozostávajúcej predmetov obhajoba bakalárskej práce a správne právo,
 2. podanie elektronickej prihlášky na vysokoškolské magisterské štúdium - druhý stupeň, spolu s dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie,
 3. uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v študijnom programe/odbore právo na Fakulte práva PEVŠ, predložia kópie vysokoškolského diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené notárom) a krátky štrukturovaný životopis.
 4. uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na inej právnickej fakulte, predložia vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške (notárom overené fotokópie), preukazujúce úspešné ukončenie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe/odbore právo a krátky štrukturovaný životopis.
 5. bakalárske štúdium práva absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou a smernicou rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné.


Coordinator for students with specific needs

Viac informácií nájdete:

Štúdium osôb so špecifickými potrebami - Právo | Paneurópska VŠGeneral information on the admission exam

Informácia pre študentov, ktorí absolvovali bakalárske štúdium práva na inej vysokej škole (ako FP PEVŠ), že z dôvodov kapacitných možností si fakulta v prípade veľkého záujmu vyhradzuje právo uskutočniť výber prijatých uchádzačov na štúdium v magisterskom stupni štúdia na základe poradia podľa dosiahnutých študijných výsledkov v bakalárskom stupni štúdia.

Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Číslo účtu a variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené" • Apply the application for study

  06.11.2023 - 30.06.2024

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 2590 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2590 €


The fee for admission procedure
E-application form: 20 €

Billing information

Bankové spojenie:

IBAN:  SK36 1100 0000 0026 2011 7102
SWIFT: TATRSKBX
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.p., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Banka: Tatrabanka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava, Slovenská republika

Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie na všetky stupne štúdia, je 20,- EUR

Číslo účtu a variabilný symbol: zobrazí sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

 • There are days left until the submission of a later application.
 • Add to Favorites
 • Academic year: 2024/2025
 • University Paneuropean University Faculty of Law
 • Form of study: external
 • Anticipated number to be accepted: 0
 • Program code: 184957
 • Field of study: Law
 • Level of study: 2.
 • Length of study: 2
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: Mgr.
 • Information about teaching languages: Slovak

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Last update: 21.06.2024 02:53

Draw attention to not topical data